ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP)
 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(คณะแพทยศาสตร์ Upload)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(27/05/65)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/08/64)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     

ประกาศการจัดหา
ประโยชน์ในพื้นที่เขตที่พัก
อาศัยคณะแพทยศาสตร์