ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(26/04/61)
 

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(26/04/61)
 

ประกาศเชิญชวนทั่วไป
(24/04/61)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(27/04/61)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
การเสนอราคา

(27/04/61)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(31/03/61)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)