ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(15/08/60)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(22/09/60)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(21/09/60)
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา/
ประกวดราคา

(22/09/60)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(30/07/60)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)