บุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นายบุญสม ธีระวัฒนพงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : boonsom.t@psu.ac.th

โปรแกรมเมอร์


น.ส.พิณทิพย์ วัฒนสุขชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : vpintip@medicine.psu.ac.th


นายกิตติภูมิ วรฉัตร
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : kittiphum.w@psu.ac.th


นายจรูญ แก้วมี
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : kjaroon@medicine.psu.ac.th


นายโกเมน เรืองฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : garnet@medicine.psu.ac.th


นายณรงค์วิทย์ บุญยังดำรง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bnarongw@medicine.psu.ac.th


นางพัชรีย์ บุญฉิม
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : patcharee.d@psu.ac.th


นางบุษบา เจริญสิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pabootsa@medicine.psu.ac.th


นายอภิชาติ แซ่เอ้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sapichat@medicine.psu.ac.th


น.ส.อินทิรา ตันติวิชช์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : inthira@medicine.psu.ac.th


นายจรินทร์ สุทธิชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jarin@medicine.psu.ac.th


นายเฉลิมพงษ์ เรืองเกียรติกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : rchaleam@medicine.psu.ac.th


น.ส.มณทิกา ผอมแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pmonthik@medicine.psu.ac.th


นายสุรเชษฐ์ หนูแท้
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nsuracha@medicine.psu.ac.th


น.ส.อรอนงค์ จันทร์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : jonanong@medicine.psu.ac.th


นายอำนาจ บัวผุด
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bamnat@medicine.psu.ac.th


นายฉัตรชัย ปิ่นหนู
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pichatch@medicine.psu.ac.th


นายพงศ์กานต์ กาลสงค์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : kpongkan@medicine.psu.ac.th


นายศักรินทร์ บุญกาญจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bsakkari@medicine.psu.ac.th


นายณัฏฐพล นุ้ยแนบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : nnattapo@medicine.psu.ac.th


นายไชยยันต์ ปาละมาณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : pchaiyan@medicine.psu.ac.th


นายปฐมฤกษ์ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : bpratomr@medicine.psu.ac.th


เจ้าหน้าที่บริการข้อมูล


น.ส.นวรัตน์ จินดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
E-mail : cnaowara@medicine.psu.ac.th

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางชนิดา เต็มรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : tchanida@medicine.psu.ac.th


นางโรจนาพร พงศาธิรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : srodjana@medicine.psu.ac.th


นางสาววราลี พรหมจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : pwaralee@medicine.psu.ac.th


ช่างเทคนิค


น.ส.วันวิสาข์ ลิ่มกตัญญู
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : lwanwisa@medicine.psu.ac.th


นายวรรณะ คงช่วย
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kwanna@medicine.psu.ac.th


นายดำรงศักดิ์ แขกรัมย์
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : kdamrong@medicine.psu.ac.th


นายสุรินทร์ แซ่ล่อ
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค
E-mail : ssurin@medicine.psu.ac.th