ประโยชน์ของการบริจาคโลหิต

   
          1. ได้รับความภูมิใจที่ได้เสียสละโลหิตในร่างกายเพื่อเป็นสารธาณะประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่     
               ซึ่งจะทำให้ท่านมีความสุขใจ
          2. ได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุก 3 เดือน
          3. ได้รับทราบหมู่โลหิตของตนเองทั้งระบบ เอ บี โอ และระบบอาร์เอช
          4. โลหิตทุกยูนิตที่ได้รับบริจาคต้องผ่านกระบวนการคัดกรองเชื้อต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเช่น ไวรัสตับอักเสบบี   ซีและอื่นๆ
     
   

บริการตรวจสารเคมีในโลหิต

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยมีบริการตรวจพิเศษฟรีสำหรับผู้มีจิตศรัทธา ที่บริจาคโลหิตให้แก่
่ศุนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการให้บริการตรวจสารเคมีในโลหิตเช่นตรวจ หาน้ำตาล และ ไขมัน ในโลหิต ตรวจสภาวะการทำงานของตับ และไตเป็นต้น
 
   

สิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล

          ผู้บริจาคโลหิต 18 ครั้ง ขึ้นไปอาศัยอำนาจกระทรวงสาธารณสุข ตามความในข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวง
สมาชิกผู้บริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย  ซึ่งมีหนังสือรับรองว่าได้บริจาคโลหิตตั้งแต่ 18 ครั้งขึ้นไปให้ผู้มีสิทธินี้
ี้ได้รับการยกเว้น การร่วมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ เป็นจำนวนเงินสามสิบบาทในแต่ละครั้งที่เข้ารับการบริการ
   

ศรัทธาแห่งความภาคภูมิ

          เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้จัดทำเข็ม
ิผู้บริจาคโลหิตขึ้น เพื่อมอบให้ผู้บริจาคโลหิตด้วย โดยจัดทำเป็นเข็มครั้งที่ 1,7, 16, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96
 และ 108 ตามลำดับ สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ 50, 75และ 100 ครั้ง จะได้รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ
 ชั้นที่ 3, 2 และ 1 ตามลำดับ ส่วนพระภิกษุ สามเณร จะได้รับพระราชทานพัดกาชาดสมนาคุณ

เมนูุหลัก