|     หน้าแรก     |     ประวัติ     |     KPIs     |     ผู้บริหาร     |     บุคลากร     |     งาน/บริการ     |     กิจกรรม     |     Web Guide     |     คู่มือการใช้งาน    |


วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail คณะแพทยศาสตร์ (medicine.psu.ac.th)
ผ่านระบบ WebMail

1. Login เข้าระบบ WebMail http://medicine.psu.ac.th/cgi-bin/openwebmail/openwebmail.pl

 

2. เลือก Icon Pref ดังรูป

 

3. เลือก Icon ChangePasswd ดังรูป

 

4. พิมพ์รหัสผ่านเดิม , รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิกปุ่ม เปลี่ยนรหัสผ่าน ดังรูป

 

** หลักการตั้งรหัสผ่านที่ดี

          1. ควรมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
          2. ผสมด้วย ตัวอักษรพิมพ์ใหญ,่ พิมพ์เล็ก, ตัวเลข, และอักขระพิเศษ
          3. ไม่เป็นคำใน Dictionary และยากต่อการคาดเดารหัสผ่าน
          4. ไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวมาตั้งเป็นรหัสผ่าน เช่น ชื่อเล่น, หมายเลขโทรศัพท์, วันเดือนปีเกิด, ทะเบียนรถ เป็นต้น
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระบารมี

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ติดต่อ : โทร 074-451951 ( ภายใน โทร 1951 )