รายละเอียด ศิษย์เก่าที่อยู่ใน ภาคใต้
1. เอกวีร์ ชีวะรุ่งโรจน์ รุ่น 0
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-426077
2. เอกวีร์ ชีวะรุ่งโรจน์ รุ่น 0
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-426077
3. เพ็ญศรี พลเพชร รุ่น 0
รพ. ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี94000
4. เพ็ญศรี พลเพชร รุ่น 0
รพ. ปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี94000
5. พวงเพชร เค้าสุวรรณ รุ่น 0
รพ.เคียนซา ต. บ้านนา อ. เคียนซาจ. สุราษฎร์ธานี84260
6. พวงเพชร เค้าสุวรรณ รุ่น 0
รพ.เคียนซา ต. บ้านนา อ. เคียนซาจ. สุราษฎร์ธานี84260
7. วีระพล จันทร์ดียิ่ง รุ่น 1
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9595091
8. วีระพล จันทร์ดียิ่ง รุ่น 1
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9595091
9. สวัสดิ์วงษ์ จินต์โสภณ รุ่น 1
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
10. สวัสดิ์วงษ์ จินต์โสภณ รุ่น 1
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
11. สืบสาย กฤษณะพันธ์ รุ่น 1
รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่จ.สงขลา90110
12. สืบสาย กฤษณะพันธ์ รุ่น 1
รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่จ.สงขลา90110
13. อิสมาแอ บินนิมะ รุ่น 1
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
14. อิสมาแอ บินนิมะ รุ่น 1
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
15. ชาญ เอื้อโกวิทธ์ชัย รุ่น 1
ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต12 46 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา90000
16. ชาญ เอื้อโกวิทธ์ชัย รุ่น 1
ศูนย์กามโรคและโรคเอดส์เขต12 46 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.สงขลา90000
17. ธเนศ เธียรสุคนธ์ รุ่น 1
คลินิกหมอธเนศ 247/23 ซ.ภูธร ถ. ระนอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
18. ธเนศ เธียรสุคนธ์ รุ่น 1
คลินิกหมอธเนศ 247/23 ซ.ภูธร ถ. ระนอง อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
19. ประสิน จันทร์วิทัน รุ่น 1
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
20. ประสิน จันทร์วิทัน รุ่น 1
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
21. ประกิต พฤกษณ์ประเสริฐ รุ่น 1
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
22. ประกิต พฤกษณ์ประเสริฐ รุ่น 1
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
23. พีระกฤตย์ คณินวรพันธุ์ รุ่น 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074)246229, 01-7481197 ชื่อเดิม ธีรชัย ชาญชัยชูจิต
24. พีระกฤตย์ คณินวรพันธุ์ รุ่น 1
ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074)246229, 01-7481197 ชื่อเดิม ธีรชัย ชาญชัยชูจิต
25. พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์ รุ่น 1
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
26. พิพัฒน์ มงคลฤทธิ์ รุ่น 1
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
27. เดชา หนุนพระเดช รุ่น 2
แผนกหู คอ จมูก รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074)348497 (01)4787200
28. เดชา หนุนพระเดช รุ่น 2
แผนกหู คอ จมูก รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074)348497 (01)4787200
29. สมชาย จันทร์สว่าง รุ่น 2
ผู้อำนวยการ รพ. กรุงเทพหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9694211, (01)8986611 โทร.รพ.(074) 365780-9 โทร.บ้าน(074) 446998-9,
30. สมชาย จันทร์สว่าง รุ่น 2
ผู้อำนวยการ รพ. กรุงเทพหาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9694211, (01)8986611 โทร.รพ.(074) 365780-9 โทร.บ้าน(074) 446998-9,
31. สมพงศ์ สกลนภา รุ่น 2
3/7 คลินิกหมอสมพงศ์ ถ.นิพทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
32. สมพงศ์ สกลนภา รุ่น 2
3/7 คลินิกหมอสมพงศ์ ถ.นิพทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
33. สุขุม ปานมั่น รุ่น 2
คลินิกแพทย์สุขุม 4 ถ.นริศร ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
076-216139
34. สุขุม ปานมั่น รุ่น 2
คลินิกแพทย์สุขุม 4 ถ.นริศร ต. ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
076-216139
35. นิพนธ์ ภูมิธนาวิทย์ รุ่น 2
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(01)8968451 (074)437188 สกุลเดิม แซ่ยุ้น
36. นิพนธ์ ภูมิธนาวิทย์ รุ่น 2
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(01)8968451 (074)437188 สกุลเดิม แซ่ยุ้น
37. พิเชฐ อุดมรัตน์ รุ่น 2
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
38. พิเชฐ อุดมรัตน์ รุ่น 2
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
39. ภักดี เมืองพูล รุ่น 3
6 หมู่4 กิ่งอ.นาโยง จ.ตรัง92170
40. ภักดี เมืองพูล รุ่น 3
6 หมู่4 กิ่งอ.นาโยง จ.ตรัง92170
41. เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา รุ่น 3
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
42. เกรียงศักดิ์ หลิวจันทร์พัฒนา รุ่น 3
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
43. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ รุ่น 3
ผู้อำนวยการ รพ.วชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
รพ. 076-217293-8 01-9565484
44. เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ รุ่น 3
ผู้อำนวยการ รพ.วชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
รพ. 076-217293-8 01-9565484
45. ศิริชัย ภัทรนุธาพร รุ่น 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง85000
46. ศิริชัย ภัทรนุธาพร รุ่น 3
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง85000
47. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย รุ่น 3
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
01-8976030
48. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย รุ่น 3
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
01-8976030
49. สงวนสิน รัตนเลิศ รุ่น 3
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
01-5997773
50. สงวนสิน รัตนเลิศ รุ่น 3
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
01-5997773
51. สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ รุ่น 3
167 คลินิกนพ.สุรสิทธิ์ หมู่3 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
52. สุรสิทธิ์ หัทยาสมบูรณ์ รุ่น 3
167 คลินิกนพ.สุรสิทธิ์ หมู่3 อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
53. ศุภชัย เจนจินดามัย รุ่น 3
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
54. ศุภชัย เจนจินดามัย รุ่น 3
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
55. สุวัฒน์ กนกพูนสิน รุ่น 3
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล92000
01-2777383 - - สกุลเดิม วงศ์สุทธิสกุล
56. สุวัฒน์ กนกพูนสิน รุ่น 3
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล92000
01-2777383 - - สกุลเดิม วงศ์สุทธิสกุล
57. อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ รุ่น 3
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
01-8955501
58. อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ รุ่น 3
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
01-8955501
59. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ รุ่น 3
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รพ.สงขลานครินทร์90110
01-7662242
60. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์ รุ่น 3
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รพ.สงขลานครินทร์90110
01-7662242
61. จิตติ ลาวัลย์ตระกูล รุ่น 3
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
62. จิตติ ลาวัลย์ตระกูล รุ่น 3
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
63. ธวัช ตันติสารศาสน์ รุ่น 3
ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
(074)446804, 01-2767012
64. ธวัช ตันติสารศาสน์ รุ่น 3
ภาควิชาจักษุวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
(074)446804, 01-2767012
65. ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช รุ่น 3
รพ.ห้วยยอด ถ. เทศรัษฎา ม.2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง92130
01-3974477
66. ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช รุ่น 3
รพ.ห้วยยอด ถ. เทศรัษฎา ม.2 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง92130
01-3974477
67. ปาริชาติ เอี่ยมวรนิรันดร์ รุ่น 3
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
076-411616 - - สกุลเดิม รัตนอุดม,
68. ปาริชาติ เอี่ยมวรนิรันดร์ รุ่น 3
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
076-411616 - - สกุลเดิม รัตนอุดม,
69. แวดือราแม แวดาโอะ รุ่น 4
คลินิก นพ. แวดือราแม อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
70. แวดือราแม แวดาโอะ รุ่น 4
คลินิก นพ. แวดือราแม อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
71. เอกพล พงศ์มานะวุฒิ รุ่น 4
แผนกกุมารศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
077-285814 - - บ้าน 14/8 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
72. เอกพล พงศ์มานะวุฒิ รุ่น 4
แผนกกุมารศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
077-285814 - - บ้าน 14/8 ถ.ดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
73. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รุ่น 4
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
74. รุ่งโรจน์ กั่วพานิช รุ่น 4
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
75. วีระวิทย์ สฤษดิพันธ์ รุ่น 4
รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
76. วีระวิทย์ สฤษดิพันธ์ รุ่น 4
รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
77. วิษณุ เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 4
คลินิกหมอวิษณุ 465 สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา95000
78. วิษณุ เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 4
คลินิกหมอวิษณุ 465 สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา95000
79. สมชาย ทั้งไพศาล รุ่น 4
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-366966 01-8983443
80. สมชาย ทั้งไพศาล รุ่น 4
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-366966 01-8983443
81. สมนึก ลิ่มบุตร รุ่น 4
แผนกสูติกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
82. สมนึก ลิ่มบุตร รุ่น 4
แผนกสูติกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
83. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ รุ่น 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-8987788
84. สุเทพ วัชรปิยานันทน์ รุ่น 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-8987788
85. สุวิทย์ อังคสุวรรณ รุ่น 4
โรงพยาบาลมิตภาพสามัคคี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7320421
86. สุวิทย์ อังคสุวรรณ รุ่น 4
โรงพยาบาลมิตภาพสามัคคี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7320421
87. สุจิตรา ทองมาก รุ่น 4
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90110
09-8778690 บ้าน 074-459085 - - สกุลเดิม อุ่นจิตรเลิศ
88. สุจิตรา ทองมาก รุ่น 4
หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90110
09-8778690 บ้าน 074-459085 - - สกุลเดิม อุ่นจิตรเลิศ
89. สุธี รุจิวณิชย์กุล รุ่น 4
แผนกพยาธิวิทยา รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
90. สุธี รุจิวณิชย์กุล รุ่น 4
แผนกพยาธิวิทยา รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
91. อติรัชต์ จรูญศรี รุ่น 4
รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
92. อติรัชต์ จรูญศรี รุ่น 4
รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
93. อนุโรจน์ เฟื่องวรรธนะ รุ่น 4
คลินิกหมออนุโรจน์ 18 ละม้ายสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
94. อนุโรจน์ เฟื่องวรรธนะ รุ่น 4
คลินิกหมออนุโรจน์ 18 ละม้ายสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
95. จิรพันธ์ เต้พันธ์ รุ่น 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-9780679
96. จิรพันธ์ เต้พันธ์ รุ่น 4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-9780679
97. จุมพต บ่อเกิด รุ่น 4
แผนกศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6980088
98. จุมพต บ่อเกิด รุ่น 4
แผนกศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6980088
99. ชยาภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า รุ่น 4
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
100. ชยาภรณ์ วงศ์เยาว์ฟ้า รุ่น 4
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
101. ชาติชาย มิตรกูล รุ่น 4
แผนกสูตินรีเวช รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
102. ชาติชาย มิตรกูล รุ่น 4
แผนกสูตินรีเวช รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
103. ฐิติพร จารุจินดา รุ่น 4
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8969426
104. ฐิติพร จารุจินดา รุ่น 4
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8969426
105. ณรงศักดิ์ ชนะสุมน รุ่น 4
ณรงศักดิ์การแพทย์ 180 ถ.ชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
106. ณรงศักดิ์ ชนะสุมน รุ่น 4
ณรงศักดิ์การแพทย์ 180 ถ.ชนปรีดา อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
107. นิพล วิวัฒน์สมวงศ์ รุ่น 4
รพ.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา90120
108. นิพล วิวัฒน์สมวงศ์ รุ่น 4
รพ.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา90120
109. นพพร ชื่นกลิ่น รุ่น 4
สสจ. นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-8925111
110. นพพร ชื่นกลิ่น รุ่น 4
สสจ. นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-8925111
111. ประเสริฐ ถิ่นนัยธร รุ่น 4
คลินิกหมอประเสริฐ 41 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-219354
112. ประเสริฐ ถิ่นนัยธร รุ่น 4
คลินิกหมอประเสริฐ 41 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-219354
113. ประศาสน์ บุญพิพัฒน์ รุ่น 4
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
114. ประศาสน์ บุญพิพัฒน์ รุ่น 4
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
115. ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ รุ่น 4
รพ.ธารใต้ อ.เบตง จ.ยะลา95110
116. ปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ รุ่น 4
รพ.ธารใต้ อ.เบตง จ.ยะลา95110
117. พีระ คงทอง รุ่น 4
รพ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
01-3707366
118. พีระ คงทอง รุ่น 4
รพ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
01-3707366
119. เพ็ญพรรณ ตั่นสุวรรณ รุ่น 5
18/11 หมู่ 8 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต83130
01-3902750,1188-4401402 - - สกุลเดิม อรรจนโรจน์
120. เพ็ญพรรณ ตั่นสุวรรณ รุ่น 5
18/11 หมู่ 8 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต83130
01-3902750,1188-4401402 - - สกุลเดิม อรรจนโรจน์
121. วรวุฒิ จินตภากร รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมแซ่เลี่ยว
122. วรวุฒิ จินตภากร รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมแซ่เลี่ยว
123. วิภาวรรณ ลีลาสำราญ รุ่น 5
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม แซ่ลี่
124. วิภาวรรณ ลีลาสำราญ รุ่น 5
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม แซ่ลี่
125. วาริชา เจนจินดามัย รุ่น 5
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม วิชิตวงศกร
126. วาริชา เจนจินดามัย รุ่น 5
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม วิชิตวงศกร
127. วิชัย พงศ์ติยะไพบูลย์ รุ่น 5
รพ.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี84110
128. วิชัย พงศ์ติยะไพบูลย์ รุ่น 5
รพ.ไชยา อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี84110
129. สมชาย วงศ์เจริญยง รุ่น 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(01)7668922 (073)212231
130. สมชาย วงศ์เจริญยง รุ่น 5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(01)7668922 (073)212231
131. สมพร ชุมช่วย รุ่น 5
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
มีชื่อตั้งแต่รุ่น5-7
132. สมพร ชุมช่วย รุ่น 5
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
มีชื่อตั้งแต่รุ่น5-7
133. สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย รุ่น 5
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
134. สุรเชษฐ์ เลิศมนัสชัย รุ่น 5
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
135. สุรัสวดี ศุภธราธาร รุ่น 5
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6902182 ทีทำงาน (073)312563-66 บ้าน (073)313782 - - สกุลเดิม สุจริต 297/108-110 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
136. สุรัสวดี ศุภธราธาร รุ่น 5
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6902182 ทีทำงาน (073)312563-66 บ้าน (073)313782 - - สกุลเดิม สุจริต 297/108-110 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
137. สุชาติ ศุภธราธาร รุ่น 5
แผนกอายุรกรรม รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)8969934 ที่ทำงาน (073)312563-66 บ้าน (073)313782 - - 297/108-110 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
138. สุชาติ ศุภธราธาร รุ่น 5
แผนกอายุรกรรม รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)8969934 ที่ทำงาน (073)312563-66 บ้าน (073)313782 - - 297/108-110 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
139. อาณัติ ฮ่อสกุล รุ่น 5
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-7335655, (รพ.) 074-338100
140. อาณัติ ฮ่อสกุล รุ่น 5
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-7335655, (รพ.) 074-338100
141. ลือชา เพ็ชรรัตน์ รุ่น 5
รพ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช80180
01-5355493 075-342192
142. ลือชา เพ็ชรรัตน์ รุ่น 5
รพ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช80180
01-5355493 075-342192
143. ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น รุ่น 5
ศูนย์อนามัยที่ 11 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80170
ก.พ. 47
144. ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น รุ่น 5
ศูนย์อนามัยที่ 11 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80170
ก.พ. 47
145. ไพโรจน์ แซ่ตัน รุ่น 5
แผนกวิสัญญี รพ.สิริโรจน์ 2 อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
146. ไพโรจน์ แซ่ตัน รุ่น 5
แผนกวิสัญญี รพ.สิริโรจน์ 2 อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
147. กรีฑา ธรรมคำภีร์ รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5423520
148. กรีฑา ธรรมคำภีร์ รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5423520
149. ชัชลิต รัตรสาร รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
150. ชัชลิต รัตรสาร รุ่น 5
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
151. ชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย รุ่น 5
182/128 ม.บ้านภูเก็ตการเคหะ ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
152. ชูชัย วงศ์วิวัฒน์ไชย รุ่น 5
182/128 ม.บ้านภูเก็ตการเคหะ ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
153. ธาดา ทัศนกุล รุ่น 5
เวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
154. ธาดา ทัศนกุล รุ่น 5
เวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
155. นิคม วีระนรพานิช รุ่น 5
แผนกจักษุ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
156. นิคม วีระนรพานิช รุ่น 5
แผนกจักษุ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
157. บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์ รุ่น 5
รพ.วัฒนแพทย์ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-218585, 01-8926153
158. บุญส่ง ตันติวิญญพงศ์ รุ่น 5
รพ.วัฒนแพทย์ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-218585, 01-8926153
159. ประยงค์ เวชวนิชสนอง รุ่น 5
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
160. ประยงค์ เวชวนิชสนอง รุ่น 5
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
161. ประพนธ์ โชติกมาศ รุ่น 5
รพ.ตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7247949, 01-3964045 - - 61/47 ถ. โคกขัน อ. เมือง จ. ตรัง
162. ประพนธ์ โชติกมาศ รุ่น 5
รพ.ตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7247949, 01-3964045 - - 61/47 ถ. โคกขัน อ. เมือง จ. ตรัง
163. ปกรณ์ อภิชนาพงศ์ รุ่น 5
กลุ่มงานจักษุฯ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-7970088
164. ปกรณ์ อภิชนาพงศ์ รุ่น 5
กลุ่มงานจักษุฯ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-7970088
165. พรพล ศิริไพรวัน รุ่น 5
แผนกวิสัญญี รพ.ทักษิณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
166. พรพล ศิริไพรวัน รุ่น 5
แผนกวิสัญญี รพ.ทักษิณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
167. พนม อาชาฤทธิ์ รุ่น 5
20 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
168. พนม อาชาฤทธิ์ รุ่น 5
20 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
169. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รุ่น 6
ภาควิชาสูติ-นรีเวช รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
สกุลเดิมแซ่ลี้
170. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รุ่น 6
ภาควิชาสูติ-นรีเวช รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
สกุลเดิมแซ่ลี้
171. รัตนา จิรกาลวิศัลย์ รุ่น 6
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.(074)230800-4 #1921 บ้าน (074)235641
172. รัตนา จิรกาลวิศัลย์ รุ่น 6
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.(074)230800-4 #1921 บ้าน (074)235641
173. เกษม ชูติระกะ รุ่น 6
แผนกหู คอ จมูก รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
174. เกษม ชูติระกะ รุ่น 6
แผนกหู คอ จมูก รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
175. เจษฎา ฉายคุณรัฐ รุ่น 6
สำนักงานสาธารสุขพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
176. เจษฎา ฉายคุณรัฐ รุ่น 6
สำนักงานสาธารสุขพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
177. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี รุ่น 6
ศูนย์วัณโรคเขต 12 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.ยะลา95000
178. เพชรวรรณ พึ่งรัศมี รุ่น 6
ศูนย์วัณโรคเขต 12 ถ.เทศบาล 1 อ.เมือง จ.ยะลา95000
179. วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล รุ่น 6
34/1 ถ.ชุมแสง4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8978327 074-217411, 217341, 210966
180. วรวัฒน์ ชีวะอิสระกุล รุ่น 6
34/1 ถ.ชุมแสง4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8978327 074-217411, 217341, 210966
181. วิภาคย์ กุลนิรันดร รุ่น 6
ผู้อำนวยการ รพ.ปิยะรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-2750527
182. วิภาคย์ กุลนิรันดร รุ่น 6
ผู้อำนวยการ รพ.ปิยะรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-2750527
183. วิทูร ปึงพิพัฒน์ตระกูล รุ่น 6
แผนกศัลยกรรม รพ.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
09-7333884
184. วิทูร ปึงพิพัฒน์ตระกูล รุ่น 6
แผนกศัลยกรรม รพ.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
09-7333884
185. วงศา กองสวัสดิ์ รุ่น 6
แผนกศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9788916
186. วงศา กองสวัสดิ์ รุ่น 6
แผนกศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9788916
187. สมชาย ศรีสมบัณฑิต รุ่น 6
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส96110
01-5406628
188. สมชาย ศรีสมบัณฑิต รุ่น 6
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส96110
01-5406628
189. สิริมา ชีวะอิสระกุล รุ่น 6
กุมารแพทย์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7333966 - - สกุลเดิมรัตนวัย
190. สิริมา ชีวะอิสระกุล รุ่น 6
กุมารแพทย์ รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7333966 - - สกุลเดิมรัตนวัย
191. สิริพร กุลนิรันดร รุ่น 6
จักษุแพทย์ รพ.ปิยะรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-8970242 - - สกุลเดิมงามผ่องใส
192. สิริพร กุลนิรันดร รุ่น 6
จักษุแพทย์ รพ.ปิยะรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-8970242 - - สกุลเดิมงามผ่องใส
193. สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล รุ่น 6
ภาควิชาจักษุ รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
194. สุเรนทร์ วิริยะเสถียรกุล รุ่น 6
ภาควิชาจักษุ รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
195. สุระจิต อิสระวัฒนา รุ่น 6
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
196. สุระจิต อิสระวัฒนา รุ่น 6
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
197. สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า รุ่น 6
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
198. สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า รุ่น 6
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
199. สุชาติ เจียมพจมาน รุ่น 6
แผนกออร์โธปิดิกส รพ.ทักษิณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-8913236, 162-072192 - - 26/25 ซ.เฟื่องฟ้า3 ถ. สุราษฎร์พุนพิน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ฯ
200. สุชาติ เจียมพจมาน รุ่น 6
แผนกออร์โธปิดิกส รพ.ทักษิณ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-8913236, 162-072192 - - 26/25 ซ.เฟื่องฟ้า3 ถ. สุราษฎร์พุนพิน อ. เมือง จ. สุราษฎร์ฯ
201. อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ รุ่น 6
โรงพยาบาลราษฎ์รยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
202. อรุณชัย ทองซ้อนกลีบ รุ่น 6
โรงพยาบาลราษฎ์รยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
203. อานนท์ วิทยานนท์ รุ่น 6
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
204. อานนท์ วิทยานนท์ รุ่น 6
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
205. กำพล กาญจโนภาศ รุ่น 6
แผนกหู คอ จมูก รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
206. กำพล กาญจโนภาศ รุ่น 6
แผนกหู คอ จมูก รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
207. นิทัศน์ พิเชษฐพงษ์ รุ่น 6
แผนกพยาธิวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
208. นิทัศน์ พิเชษฐพงษ์ รุ่น 6
แผนกพยาธิวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
209. นฤมล อิสระยะภิญโญ รุ่น 6
แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี94000
073-310123 - -สกุลเดิมธรรมสะโร 162/22 ถ.นาเกลือ อ.เมือง จ.ปัตตานี
210. นฤมล อิสระยะภิญโญ รุ่น 6
แผนกอายุรศาสตร์ รพ.ปัตตานี อ.เมือง ปัตตานี94000
073-310123 - -สกุลเดิมธรรมสะโร 162/22 ถ.นาเกลือ อ.เมือง จ.ปัตตานี
211. บุญแสง บุญอำนวยกิจ รุ่น 6
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนมัยที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-6987470 - - สกุลเดิมแซ่เตียว
212. บุญแสง บุญอำนวยกิจ รุ่น 6
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนมัยที่ 12 อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-6987470 - - สกุลเดิมแซ่เตียว
213. พนม อาชาฤทธิ์ รุ่น 6
41/2 สี่แยกหัวถนน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
214. พนม อาชาฤทธิ์ รุ่น 6
41/2 สี่แยกหัวถนน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
215. มรุต จิรเศรษฐสิริ รุ่น 7
18/22 ถ.ยาตราสวัสดิ์ อ. เมือง จ. สตูล91000
บ้าน (074)723957, ที่ทำงาน 074-712523 711071, 711959 Fax 074-721408 01-5429849
216. มรุต จิรเศรษฐสิริ รุ่น 7
18/22 ถ.ยาตราสวัสดิ์ อ. เมือง จ. สตูล91000
บ้าน (074)723957, ที่ทำงาน 074-712523 711071, 711959 Fax 074-721408 01-5429849
217. รังสิต ทองสมัคร์ รุ่น 7
332/6-7 คลีนิคหมอรังสิต หมู่1 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
01-5975471
218. รังสิต ทองสมัคร์ รุ่น 7
332/6-7 คลีนิคหมอรังสิต หมู่1 อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
01-5975471
219. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ รุ่น 7
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)8979164 รพ.(074)230800-3 บ้าน (074)348069 - - คลินิกหมอเกียรติศักดิ์-สุภาวดี 36/92 นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-367442
220. เกียรติศักดิ์ ราชบริรักษ์ รุ่น 7
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)8979164 รพ.(074)230800-3 บ้าน (074)348069 - - คลินิกหมอเกียรติศักดิ์-สุภาวดี 36/92 นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-367442
221. วัฒนา พรกุลวัฒน์ รุ่น 7
คลินิกหมอวัฒนา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต83121
222. วัฒนา พรกุลวัฒน์ รุ่น 7
คลินิกหมอวัฒนา อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต83121
223. สมศักดิ์ เสรีอภินันท์ รุ่น 7
880/2 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-243875 074-364914 01-9631535
224. สมศักดิ์ เสรีอภินันท์ รุ่น 7
880/2 ถ.กาญจนวนิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-243875 074-364914 01-9631535
225. สราวิน สาครินทร์ รุ่น 7
แผนกศัลยกรรม รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
226. สราวิน สาครินทร์ รุ่น 7
แผนกศัลยกรรม รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
227. สมพร ชุมช่วย รุ่น 7
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
228. สมพร ชุมช่วย รุ่น 7
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
229. สิทธิโชค อนันตเสรี รุ่น 7
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
074-459430 09-9775217
230. สิทธิโชค อนันตเสรี รุ่น 7
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
074-459430 09-9775217
231. สุภาวดี ราชบริรักษ์ รุ่น 7
แผนกจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา90110
(01)6987339 รพ.(074)230800-3 บ้าน (074)348069 - - คลินิกหมอเกียรติศักดิ์-สุภาวดี 36/92 นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-367442
232. สุภาวดี ราชบริรักษ์ รุ่น 7
แผนกจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ ่ จ.สงขลา90110
(01)6987339 รพ.(074)230800-3 บ้าน (074)348069 - - คลินิกหมอเกียรติศักดิ์-สุภาวดี 36/92 นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-367442
233. ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล รุ่น 7
จักษุแทพย์ รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-5979159 (075)210016, 219410 Fax (075)210559 - - 50 ถ.พระราม6 อ.เมือง จ.ตรัง
234. ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล รุ่น 7
จักษุแทพย์ รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-5979159 (075)210016, 219410 Fax (075)210559 - - 50 ถ.พระราม6 อ.เมือง จ.ตรัง
235. สุวรรณ ด่านวรพงศ์ รุ่น 7
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
236. สุวรรณ ด่านวรพงศ์ รุ่น 7
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
237. อมร รอดคล้าย รุ่น 7
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
238. อมร รอดคล้าย รุ่น 7
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
239. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล รุ่น 7
แผนกสูตินรีเวช รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
240. อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล รุ่น 7
แผนกสูตินรีเวช รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
241. ไตรภพ จารุทัศน์ รุ่น 7
รพ. ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-215106,220888 สกุลเดิมเสรี
242. ไตรภพ จารุทัศน์ รุ่น 7
รพ. ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-215106,220888 สกุลเดิมเสรี
243. ไพศาล เกื้ออรุณ รุ่น 7
33/14 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92140
01-7473647 075-214496
244. ไพศาล เกื้ออรุณ รุ่น 7
33/14 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92140
01-7473647 075-214496
245. กำธร อร่ามรุ่งโรจน์ รุ่น 7
แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(075)632334, 632330 (01)8930642, 2723993 - - 88/11-12 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
246. กำธร อร่ามรุ่งโรจน์ รุ่น 7
แผนกสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(075)632334, 632330 (01)8930642, 2723993 - - 88/11-12 ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
247. จันทร์ฉาย อร่ามรุ่งโรจน์ รุ่น 7
88/11-12 ถ.มหาราช คลินิกหมอกำธร-จันทร์ฉาย อ.เมือง จ.กระบี่81000
(075)632334, 632330 (01)8930642, (01)2723993
248. จันทร์ฉาย อร่ามรุ่งโรจน์ รุ่น 7
88/11-12 ถ.มหาราช คลินิกหมอกำธร-จันทร์ฉาย อ.เมือง จ.กระบี่81000
(075)632334, 632330 (01)8930642, (01)2723993
249. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ รุ่น 7
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
250. ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ รุ่น 7
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
251. ธาตรี ชวนะรักษ์ รุ่น 7
รพ. นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
252. ธาตรี ชวนะรักษ์ รุ่น 7
รพ. นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
253. ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รุ่น 7
คลินิกหมอประภาส 8/14 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ. ชุมพร86110
077-544797 01-7973725
254. ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รุ่น 7
คลินิกหมอประภาส 8/14 ถ.เขาเงิน อ.หลังสวน จ. ชุมพร86110
077-544797 01-7973725
255. ประวิทย์ ชัยกองเกียรติ รุ่น 7
ประวิทย์คลินิก 92 ถ. ผังเมือง อ.เมือง จ.ยะลา95000
256. ประวิทย์ ชัยกองเกียรติ รุ่น 7
ประวิทย์คลินิก 92 ถ. ผังเมือง อ.เมือง จ.ยะลา95000
257. พงษ์ศักดิ์ ตันติพลับทอง รุ่น 7
ยะลาการพิมพ์ 12-14 ถ.จงรักษ์ อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-4786881 073-214548
258. พงษ์ศักดิ์ ตันติพลับทอง รุ่น 7
ยะลาการพิมพ์ 12-14 ถ.จงรักษ์ อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-4786881 073-214548
259. วิโรจน์ คงสุวรรณ รุ่น 8
แผนกสูตินรีเวช รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
260. วิโรจน์ คงสุวรรณ รุ่น 8
แผนกสูตินรีเวช รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
261. ยอร์น จิระนคร รุ่น 8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง90000
01-9902710
262. ยอร์น จิระนคร รุ่น 8
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง90000
01-9902710
263. มนตรี ศิริเศรษฐ รุ่น 8
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
264. มนตรี ศิริเศรษฐ รุ่น 8
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
265. วรเชษฐ์ อนันตรังสี รุ่น 8
ผู้อำนวยการศูนย์โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ อ. เมือง จ. ตรัง92000
822 ซ.วัดเทพากร ถ.จรัลสนิทวงศ์ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700
266. วรเชษฐ์ อนันตรังสี รุ่น 8
ผู้อำนวยการศูนย์โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ อ. เมือง จ. ตรัง92000
822 ซ.วัดเทพากร ถ.จรัลสนิทวงศ์ อ.บางกอกน้อย กรุงเทพฯ10700
267. วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ รุ่น 8
86 ถ.มนตรี 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
268. วีรพัฒน์ เงาธรรมทรรศน์ รุ่น 8
86 ถ.มนตรี 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
269. วิชัย วิเชียรวัฒนชัย รุ่น 8
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส96120
01-5994699 บ้านพัก 073-615110
270. วิชัย วิเชียรวัฒนชัย รุ่น 8
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส96120
01-5994699 บ้านพัก 073-615110
271. วนพร อนันตเสรี รุ่น 8
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิมเลิศสุรวัฒน์
272. วนพร อนันตเสรี รุ่น 8
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิมเลิศสุรวัฒน์
273. สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ รุ่น 8
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
074-218162 01-2763411
274. สมเกียรติ โสภณธรรมรักษ์ รุ่น 8
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
074-218162 01-2763411
275. หเทิญ ถิ่นธารา รุ่น 8
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
09-8771450
276. หเทิญ ถิ่นธารา รุ่น 8
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
09-8771450
277. สมบูรณ์ เพชรมณี รุ่น 8
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
278. สมบูรณ์ เพชรมณี รุ่น 8
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
279. ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล รุ่น 8
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-9099128
280. ศักดิ์วุฒิ รัตตานุกูล รุ่น 8
กลุ่มงานหู คอ จมูก รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-9099128
281. สิริวุฒิ วุ่นสกุล รุ่น 8
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-9693605
282. สิริวุฒิ วุ่นสกุล รุ่น 8
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-9693605
283. สุวัฒน์ โอสถกระพันธ์ รุ่น 8
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
01-3969100
284. สุวัฒน์ โอสถกระพันธ์ รุ่น 8
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
01-3969100
285. สุพจน์ ภูเก้าล้วน รุ่น 8
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. กระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่81000
286. สุพจน์ ภูเก้าล้วน รุ่น 8
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. กระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่81000
287. กรองทิพย์ บุญสม รุ่น 8
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
288. กรองทิพย์ บุญสม รุ่น 8
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
289. นพดล กาญจนะ รุ่น 8
21 ม.6 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรราช80000
290. นพดล กาญจนะ รุ่น 8
21 ม.6 ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรราช80000
291. ประยูร ภคเฆฆานนท์ รุ่น 8
รพ.รวมแพทย์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
076-211578
292. ประยูร ภคเฆฆานนท์ รุ่น 8
รพ.รวมแพทย์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
076-211578
293. พิชิต ปียานนท์พงศ์ รุ่น 8
พิชิตการแพทย์ 78 / 9 ถ.บางกอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(076) 213784
294. พิชิต ปียานนท์พงศ์ รุ่น 8
พิชิตการแพทย์ 78 / 9 ถ.บางกอก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(076) 213784
295. พิทยา ศรแผลง รุ่น 8
รพ.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80150
01-9581386
296. พิทยา ศรแผลง รุ่น 8
รพ.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80150
01-9581386
297. พงษ์ศักดิ์ จงจิระศิริ รุ่น 8
83-85 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
073-331715, 332017, 312675, 01-5401561
298. พงษ์ศักดิ์ จงจิระศิริ รุ่น 8
83-85 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
073-331715, 332017, 312675, 01-5401561
299. แวมาฮาดี แวดาโอะ รุ่น 9
43 ยะกัง1 อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
300. แวมาฮาดี แวดาโอะ รุ่น 9
43 ยะกัง1 อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
301. เกียรติ โลหะศิริพงศ์ รุ่น 9
วีรเกียรติคลินิก 9 ถ.ดีบุก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(076) 223324, (076)224602 - - 26-28 ซ.เยาวราช2/4 ถ.เยาวราช ม.ภูเก็ตวิลล่า1 สามกอง อ.เมือง จ.ถูเก็ต
302. เกียรติ โลหะศิริพงศ์ รุ่น 9
วีรเกียรติคลินิก 9 ถ.ดีบุก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(076) 223324, (076)224602 - - 26-28 ซ.เยาวราช2/4 ถ.เยาวราช ม.ภูเก็ตวิลล่า1 สามกอง อ.เมือง จ.ถูเก็ต
303. มนตรี ศิริเศรษฐ์ รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
304. มนตรี ศิริเศรษฐ์ รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
305. วรกร ปัญญาวิศิษฎ์กุล รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิมเฮนลี่
306. วรกร ปัญญาวิศิษฎ์กุล รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิมเฮนลี่
307. วีระ รัตนบูรณ์ รุ่น 9
31 หมู่5 ถ.บางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82190
คลินิก 113 ถ. ศรีเมือง อ. ตะกั่วป่า
308. วีระ รัตนบูรณ์ รุ่น 9
31 หมู่5 ถ.บางมรวน ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82190
คลินิก 113 ถ. ศรีเมือง อ. ตะกั่วป่า
309. วิจิตร ตั้งสินมั่นคง รุ่น 9
คลินิกนายแพทย์วิจิตร 314 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สูตินรีแพทย์ รพ.ราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
310. วิจิตร ตั้งสินมั่นคง รุ่น 9
คลินิกนายแพทย์วิจิตร 314 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สูตินรีแพทย์ รพ.ราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
311. สมศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ รุ่น 9
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
312. สมศักดิ์ เลิศพงศ์วิภูษณะ รุ่น 9
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
313. สมศักดิ์ จิตชา รุ่น 9
รพ.บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
572 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84110
314. สมศักดิ์ จิตชา รุ่น 9
รพ.บ้านดอน อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
572 ถ.รักษ์นรกิจ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84110
315. สมบูรณ์ เพชรมณี รุ่น 9
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
316. สมบูรณ์ เพชรมณี รุ่น 9
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
317. สิริพงษ์ เสตสุบรรณ รุ่น 9
2/66 หมู่บ้านชวนชื่นนครินทร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5430177 - - 86ถ.โชติวิทยะกุล หรือ 2/66 หมู่บ้านชวนชื่นนครินทร์ หาดใหญ่,
318. สิริพงษ์ เสตสุบรรณ รุ่น 9
2/66 หมู่บ้านชวนชื่นนครินทร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5430177 - - 86ถ.โชติวิทยะกุล หรือ 2/66 หมู่บ้านชวนชื่นนครินทร์ หาดใหญ่,
319. สินชัย ธนบดีธรรมจารี รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
320. สินชัย ธนบดีธรรมจารี รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
321. สุวิทย์ เอกอภิชน รุ่น 9
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
322. สุวิทย์ เอกอภิชน รุ่น 9
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
323. สุกัญญา ปัญญาวิศิษฐ์กุล รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิมโรจน์วิรุฬห์
324. สุกัญญา ปัญญาวิศิษฐ์กุล รุ่น 9
รพ.กรุงเทพภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิมโรจน์วิรุฬห์
325. สุทัศน์ โพธิ์วิจิตร รุ่น 9
469 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
075-344436, 09-6507494 - - 277/8 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
326. สุทัศน์ โพธิ์วิจิตร รุ่น 9
469 คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
075-344436, 09-6507494 - - 277/8 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
327. สุพล เจริญวิกกัย รุ่น 9
รพ.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล91160
01-9904706 074-799058 ที่ทำงาน (074)795263-4, 795126, 795066
328. สุพล เจริญวิกกัย รุ่น 9
รพ.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล91160
01-9904706 074-799058 ที่ทำงาน (074)795263-4, 795126, 795066
329. อภิญญา ภคเมฆานนท์ รุ่น 9
รพ.รวมแพทย์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุดเดิม แพ่งอุทัย
330. อภิญญา ภคเมฆานนท์ รุ่น 9
รพ.รวมแพทย์ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุดเดิม แพ่งอุทัย
331. อารักษ์ วงศ์วรชาติ รุ่น 9
รพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
(075)335800-2, (01)9799735
332. อารักษ์ วงศ์วรชาติ รุ่น 9
รพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
(075)335800-2, (01)9799735
333. อดิศร วังศิริไพศาล รุ่น 9
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
074-453305 01-2755299
334. อดิศร วังศิริไพศาล รุ่น 9
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
074-453305 01-2755299
335. ลักษมี ชาญเวชช์ รุ่น 9
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
336. ลักษมี ชาญเวชช์ รุ่น 9
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
337. กอบกุล ตั้งสินมั่นคง รุ่น 9
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม กปิลกาญจน์
338. กอบกุล ตั้งสินมั่นคง รุ่น 9
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม กปิลกาญจน์
339. กิตติ รัตนสมบัติ รุ่น 9
รพ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
01-3704119
340. กิตติ รัตนสมบัติ รุ่น 9
รพ.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
01-3704119
341. กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ รุ่น 9
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
ชื่อเดิม สิริพร
342. กนกพร จิรัฐติกาลวงศ์ รุ่น 9
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
ชื่อเดิม สิริพร
343. จำลอง เอื้อเพิ่มเกียรติ รุ่น 9
รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
344. จำลอง เอื้อเพิ่มเกียรติ รุ่น 9
รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
345. จิตติ จันทรมงคล รุ่น 9
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
346. จิตติ จันทรมงคล รุ่น 9
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
347. ชูศักดิ์ อึ๋งเจริญ รุ่น 9
109/11 ถ.ปะฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต83100
348. ชูศักดิ์ อึ๋งเจริญ รุ่น 9
109/11 ถ.ปะฎัก ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต83100
349. ธรรมนูญ เมืองหนู รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
350. ธรรมนูญ เมืองหนู รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
351. ธนันต์ชัย อนุพงศ์เมธี รุ่น 9
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
352. ธนันต์ชัย อนุพงศ์เมธี รุ่น 9
กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูก รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
353. นพพร พรสินศิริรักษ์ รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
354. นพพร พรสินศิริรักษ์ รุ่น 9
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
355. ประยูร ภคเมฆานนท์ รุ่น 9
รพ.ภูเก็ตรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
356. ประยูร ภคเมฆานนท์ รุ่น 9
รพ.ภูเก็ตรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
357. ปราโมทย์ อาภรณ์ทิพย์ รุ่น 9
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ศูนย์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
358. ปราโมทย์ อาภรณ์ทิพย์ รุ่น 9
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.ศูนย์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
359. ปารมี ทองสุกใส รุ่น 9
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมแซ่ตั้ง
360. ปารมี ทองสุกใส รุ่น 9
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมแซ่ตั้ง
361. พิทักษ์ ศาสตรสิงห์ รุ่น 9
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-6078734 - - คลินิกหมอพิทักษ์ 3 ต. ศรีพุนพิน ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ฯ
362. พิทักษ์ ศาสตรสิงห์ รุ่น 9
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-6078734 - - คลินิกหมอพิทักษ์ 3 ต. ศรีพุนพิน ต. ท่าข้าม อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ฯ
363. ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รุ่น 10
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต11 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
364. ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รุ่น 10
สำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต11 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
365. วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล รุ่น 10
36/3 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง92000
366. วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล รุ่น 10
36/3 ถ.ไทรงาม อ.เมือง จ.ตรัง92000
367. ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ รุ่น 10
โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
368. ศรีพัฒน์ พัฒโนภาษ รุ่น 10
โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
369. สมจิตร ชี้เจริญ รุ่น 10
ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร80060
370. สมจิตร ชี้เจริญ รุ่น 10
ฝ่ายจักษุวิทยา รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร80060
371. สมชาติ สังข์ไชย รุ่น 10
สมชาติหัวไทรการแพทย์ 78/12 ม.2 ถ.อนุสรณ์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
075-389603, 337347
372. สมชาติ สังข์ไชย รุ่น 10
สมชาติหัวไทรการแพทย์ 78/12 ม.2 ถ.อนุสรณ์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
075-389603, 337347
373. สัจจา พรหมช่วย รุ่น 10
คลินิกหมอสัจจา กิ่ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่81130
374. สัจจา พรหมช่วย รุ่น 10
คลินิกหมอสัจจา กิ่ง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่81130
375. สุภมัย สุนทรพันธ์ รุ่น 10
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
01-6781122
376. สุภมัย สุนทรพันธ์ รุ่น 10
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
01-6781122
377. สุรัตน์ โรจน์พิบูลสถิตย์ รุ่น 10
รพ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
378. สุรัตน์ โรจน์พิบูลสถิตย์ รุ่น 10
รพ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
379. สุริยะ ไทยถาวร รุ่น 10
สุริยะการแพทย์ 319 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80150
380. สุริยะ ไทยถาวร รุ่น 10
สุริยะการแพทย์ 319 ถ.ราษฎร์บำรุง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80150
381. สุมิตร์ ชุมเปีย รุ่น 10
แผนกวิสัญญี รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
382. สุมิตร์ ชุมเปีย รุ่น 10
แผนกวิสัญญี รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
383. สุทธิ เศวตสุทธิพันธ์ รุ่น 10
119/1-2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82140
คลินิก (076)434678, 01-3972800, บ้าน 076-432054
384. สุทธิ เศวตสุทธิพันธ์ รุ่น 10
119/1-2 ม.2 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82140
คลินิก (076)434678, 01-3972800, บ้าน 076-432054
385. อรุณ ถวายสัตย์ รุ่น 10
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ระนอง ถ.กำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง85000
01-8928176
386. อรุณ ถวายสัตย์ รุ่น 10
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ระนอง ถ.กำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง85000
01-8928176
387. อับดุลฮากิม กริยา รุ่น 10
85 ม.1 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
388. อับดุลฮากิม กริยา รุ่น 10
85 ม.1 อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
389. อนุพงศ์ สุจริยากุล รุ่น 10
182/23 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
390. อนุพงศ์ สุจริยากุล รุ่น 10
182/23 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
391. ไสว ฟุ้งธรรมสาร รุ่น 10
39 ถ.ภักดีดำรง อ.เบตง จ.ยะลา95110
392. ไสว ฟุ้งธรรมสาร รุ่น 10
39 ถ.ภักดีดำรง อ.เบตง จ.ยะลา95110
393. ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ รุ่น 10
รพ. เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
01-8974889 - - บ้านพัก 073-232455 คลินิก 073-231702
394. ไพบูลย์ศักดิ์ ศิวาวุธ รุ่น 10
รพ. เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
01-8974889 - - บ้านพัก 073-232455 คลินิก 073-231702
395. กรพินธุ์ แก้วกระจ่าง รุ่น 10
รพ. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี9400
รพ.(073)312563-66, บ้าน 313366, คลินิก349353, 01-6785507 - - สกุลเดิม หังสพฤกษ์
396. กรพินธุ์ แก้วกระจ่าง รุ่น 10
รพ. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี9400
รพ.(073)312563-66, บ้าน 313366, คลินิก349353, 01-6785507 - - สกุลเดิม หังสพฤกษ์
397. จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า รุ่น 10
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
ชื่อเดิมศุถฤกษ์
398. จิตวัต รุ่งเจิดฟ้า รุ่น 10
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.สงขลานครินทร์90112
ชื่อเดิมศุถฤกษ์
399. จงพร แซ่เตีย รุ่น 10
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(075)8923034 - - คลินิก1965/12 ถ.วัดคิด ต.ท่าวัง อ.เมือง จ. นครฯ
400. จงพร แซ่เตีย รุ่น 10
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(075)8923034 - - คลินิก1965/12 ถ.วัดคิด ต.ท่าวัง อ.เมือง จ. นครฯ
401. ชมพูพร แสงบริสุทธิ์ รุ่น 10
รพ. ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
คลินิก(074)-243120, บ้าน(074)-345780, 01-8974038 - - 6/22 ม.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
402. ชมพูพร แสงบริสุทธิ์ รุ่น 10
รพ. ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
คลินิก(074)-243120, บ้าน(074)-345780, 01-8974038 - - 6/22 ม.2 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
403. ชัชวาล ก่อสกุล รุ่น 10
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.(074)230800-4, คลินิก(074)424992
404. ชัชวาล ก่อสกุล รุ่น 10
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.(074)230800-4, คลินิก(074)424992
405. ดารณี ปิตานุพงศ์ รุ่น 10
แผนกรังสี รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
รพ.(075)218018, บ้าน(075)226995, 01-8913902
406. ดารณี ปิตานุพงศ์ รุ่น 10
แผนกรังสี รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
รพ.(075)218018, บ้าน(075)226995, 01-8913902
407. ธเนศ แก้วกระจ่าง รุ่น 10
อายุรกรรม รพ. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6094296, บ้าน(073)313366, คลินิก349353, (073)312563-66
408. ธเนศ แก้วกระจ่าง รุ่น 10
อายุรกรรม รพ. ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6094296, บ้าน(073)313366, คลินิก349353, (073)312563-66
409. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รุ่น 10
แผนกอายุรศาสตร์ รพ. สุไหงโก-ลค อ.สุไหงโก-ลค จ.นราธิวาส96120
(073)-615670 - - บ้าน-คลินิก 61 ถ.เทศปฐม
410. ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รุ่น 10
แผนกอายุรศาสตร์ รพ. สุไหงโก-ลค อ.สุไหงโก-ลค จ.นราธิวาส96120
(073)-615670 - - บ้าน-คลินิก 61 ถ.เทศปฐม
411. บรรยง เหล่าเจริญสุข รุ่น 10
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(073)514144
412. บรรยง เหล่าเจริญสุข รุ่น 10
กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(073)514144
413. บัญชา ค้าของ รุ่น 10
รพ.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่81110
(075)681159, 01-6762759 - - บัญชาการแพทย์ 20/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก,
414. บัญชา ค้าของ รุ่น 10
รพ.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่81110
(075)681159, 01-6762759 - - บัญชาการแพทย์ 20/6 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ. อ่าวลึก,
415. บูรณะ เทพรักษ์ รุ่น 10
คลินิกหมอบูรณะ 70ถ.ชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
(075)412766, 01-9569667
416. บูรณะ เทพรักษ์ รุ่น 10
คลินิกหมอบูรณะ 70ถ.ชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
(075)412766, 01-9569667
417. ปราโมทย์ อาภรณ์ทิพย์ รุ่น 10
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รุ่นไหนกันแน่ 6,9,10
418. ปราโมทย์ อาภรณ์ทิพย์ รุ่น 10
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รุ่นไหนกันแน่ 6,9,10
419. แวกาลูลิน ปานากาเซ็ง รุ่น 11
637 ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา95000
420. แวกาลูลิน ปานากาเซ็ง รุ่น 11
637 ถ.สิโรรส อ.เมือง จ.ยะลา95000
421. รักษ์ บุญเจริญ รุ่น 11
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
422. รักษ์ บุญเจริญ รุ่น 11
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
423. เบญจวรรณ รักธรรม รุ่น 11
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
424. เบญจวรรณ รักธรรม รุ่น 11
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
425. วรวงษ์ เสตสุบรรณ รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
426. วรวงษ์ เสตสุบรรณ รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
427. วรชัย จึงตระกูล รุ่น 11
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ. สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
428. วรชัย จึงตระกูล รุ่น 11
แผนกศัลยกรรม รพ. สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
429. วรชัย จึงตระกูล รุ่น 11
แผนกศัลยกรรม รพ. สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
430. วรชัย จึงตระกูล รุ่น 11
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ. สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
431. วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล รุ่น 11
รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
มีชื่อรุ่น 10 11
432. วัลย์ลดา ปริสุทธิกุล รุ่น 11
รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
มีชื่อรุ่น 10 11
433. วิภาวี หิรัญรัตน์ รุ่น 11
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
434. วิภาวี หิรัญรัตน์ รุ่น 11
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
435. วาสนา ประเสริฐสิทธิ์ รุ่น 11
1 ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
436. วาสนา ประเสริฐสิทธิ์ รุ่น 11
1 ถ.โกมารภัจจ์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
437. สรวิทย์ จันทรังสิกุล รุ่น 11
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
(075)536336-7 คลินิกหมอสรวิทย์ ม.1 ต. สิชล ถ. ศุภโยคพัฒนา อ. สิชล
438. สรวิทย์ จันทรังสิกุล รุ่น 11
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
(075)536336-7 คลินิกหมอสรวิทย์ ม.1 ต. สิชล ถ. ศุภโยคพัฒนา อ. สิชล
439. สมหมาย ปลอดสมบูรณ์ รุ่น 11
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
440. สมหมาย ปลอดสมบูรณ์ รุ่น 11
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
441. สมนึก วีระนรพานิช รุ่น 11
แผนกสูตินรีเวช รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9225569 074-348944 -- หจก.นครลิ้มฮงฮวด 1059/1-2 ถ.ยมราช อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช 80000
442. สมนึก วีระนรพานิช รุ่น 11
แผนกสูตินรีเวช รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9225569 074-348944 -- หจก.นครลิ้มฮงฮวด 1059/1-2 ถ.ยมราช อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช 80000
443. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์ รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
444. ศิริบูรณ์ อัตศรัณย์ รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
445. สฤษดิ์ชัย ภู่ศิริ รุ่น 11
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84140
446. สฤษดิ์ชัย ภู่ศิริ รุ่น 11
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84140
447. สงวน แซ่เอียม รุ่น 11
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
448. สงวน แซ่เอียม รุ่น 11
รพ.กรุงเทพหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
449. ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์ รุ่น 11
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
450. ศตพงษ์ พิสุทธิ์ธนกาญจน์ รุ่น 11
แผนกศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
451. สุเทพ ภคเมธาวี รุ่น 11
แผนกศัลยกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
452. สุเทพ ภคเมธาวี รุ่น 11
แผนกศัลยกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
453. สุเทพ พิหาร รุ่น 11
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
454. สุเทพ พิหาร รุ่น 11
โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
455. สุวรรณา เศรษฐวชิราวนิช รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
456. สุวรรณา เศรษฐวชิราวนิช รุ่น 11
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90110
457. สุนทร ฟองฟุ้ง รุ่น 11
ศัลยแพทย์ รพ. ราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-3674648 --5 / 7 ถ.บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
458. สุนทร ฟองฟุ้ง รุ่น 11
ศัลยแพทย์ รพ. ราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-3674648 --5 / 7 ถ.บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง อ. เมือง จ. ตรัง 92000
459. อัจฉรา วิจิตรุจนพันธ์ รุ่น 11
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิมสนิทมัจโร
460. อัจฉรา วิจิตรุจนพันธ์ รุ่น 11
รพ.กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิมสนิทมัจโร
461. อำไพพิชญ์ นิลมานัต รุ่น 11
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
462. อำไพพิชญ์ นิลมานัต รุ่น 11
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
463. อนิรุธ สาราลักษณ์ รุ่น 11
แม่ขรีการแพทย์ 219 / 5 ถ. เพชรเกษม อ.ตะโหมด จ. พัทลุง93160
464. อนิรุธ สาราลักษณ์ รุ่น 11
แม่ขรีการแพทย์ 219 / 5 ถ. เพชรเกษม อ.ตะโหมด จ. พัทลุง93160
465. อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รุ่น 11
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
073-431313, 01-9590457 - - 40/2 ม.3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี
466. อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์ รุ่น 11
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
073-431313, 01-9590457 - - 40/2 ม.3 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี
467. ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รุ่น 11
ศูนย์ควบคุมป้องกันมะเร็งสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
468. ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รุ่น 11
ศูนย์ควบคุมป้องกันมะเร็งสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
469. ไพจิตร ตรีตรง รุ่น 11
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
470. ไพจิตร ตรีตรง รุ่น 11
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
471. กีรติ แสงศุภวานิช รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
472. กีรติ แสงศุภวานิช รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
473. กฤษฎา รัตตานุกูล รุ่น 11
โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี84210
474. กฤษฎา รัตตานุกูล รุ่น 11
โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี84210
475. จรุง บุญกาญจน์ รุ่น 11
โรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
01-8974772
476. จรุง บุญกาญจน์ รุ่น 11
โรงพยาบาลสิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
01-8974772
477. จุมพล เตชะภาส รุ่น 11
โรงพยาบาลพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี84130
478. จุมพล เตชะภาส รุ่น 11
โรงพยาบาลพุนพิน ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี84130
479. นพดล ธาดากุล รุ่น 11
โรงพยาบาลวชิระ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม แซ่เฮ้ง 41/2 ถนนมนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต
480. นพดล ธาดากุล รุ่น 11
โรงพยาบาลวชิระ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม แซ่เฮ้ง 41/2 ถนนมนตรี อ.เมือง จ.ภูเก็ต
481. ประทิน แสงจันทร์ รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
482. ประทิน แสงจันทร์ รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
483. ปิยพันธ์ รุธิรโก รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
484. ปิยพันธ์ รุธิรโก รุ่น 11
แผนกอายุรกรรม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
485. พวงน้อย วงศ์กรเชาวลิต รุ่น 11
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
486. พวงน้อย วงศ์กรเชาวลิต รุ่น 11
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
487. พิสิฐ ยงยุทธ รุ่น 11
รพ.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา82180
ชื่อเดิมสถาพร
488. พิสิฐ ยงยุทธ รุ่น 11
รพ.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา82180
ชื่อเดิมสถาพร
489. พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รุ่น 11
74/3-4 คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ถ.เพชรเกษม (หาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม เพิ่มสิน
490. พิพิธพร หลิวจันทร์พัฒนา รุ่น 11
74/3-4 คลินิกนายแพทย์เกรียงศักดิ์ ถ.เพชรเกษม (หาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม เพิ่มสิน
491. มณฑิรา ตัณฑนุช รุ่น 12
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม มฤคทัต
492. มณฑิรา ตัณฑนุช รุ่น 12
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม มฤคทัต
493. เดช เหมือนพรรณราย รุ่น 12
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
494. เดช เหมือนพรรณราย รุ่น 12
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
495. มนูวิทย์ ธาระวานิช รุ่น 12
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-9791026 -- 100/12 หมู่บ้านวรารมย์ ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 95000
496. มนูวิทย์ ธาระวานิช รุ่น 12
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-9791026 -- 100/12 หมู่บ้านวรารมย์ ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 95000
497. วรรณวดี สื่อมโนธรรม รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม รพ.วชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม ลาภพระ
498. วรรณวดี สื่อมโนธรรม รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม รพ.วชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม ลาภพระ
499. วราภรณ์ กิจมหาตระกูล รุ่น 12
วิสัญญีแพทย์ รพ.กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
500. วราภรณ์ กิจมหาตระกูล รุ่น 12
วิสัญญีแพทย์ รพ.กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
501. วรกุล ภัทรศิริกุล รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
502. วรกุล ภัทรศิริกุล รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
503. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล รุ่น 12
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
504. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล รุ่น 12
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
505. วิสาท เบญจกุล รุ่น 12
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-5367122 -- 100/60 หมู่บ้านวรารมย์ ต.โคกกล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 95000
506. วิสาท เบญจกุล รุ่น 12
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-5367122 -- 100/60 หมู่บ้านวรารมย์ ต.โคกกล่อ อ.เมือง จ.ตรัง 95000
507. วิบูลย์ ฤทธิทิศ รุ่น 12
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
508. วิบูลย์ ฤทธิทิศ รุ่น 12
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
509. สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ รุ่น 12
ภาคศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์90110
510. สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ รุ่น 12
ภาคศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์90110
511. สมหมาย ปลอดสมบูรณ์ รุ่น 12
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
มีชื่อรุ่น 11-12
512. สมหมาย ปลอดสมบูรณ์ รุ่น 12
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
มีชื่อรุ่น 11-12
513. ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ รุ่น 12
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
514. ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์ รุ่น 12
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
515. ศิริพงศ์ นังคะลา รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95111
516. ศิริพงศ์ นังคะลา รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา95111
517. หาญชัย พินัยกุล รุ่น 12
16 ซ. 7 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ. หาดใหญ่จ. สงขลา90110
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่
518. หาญชัย พินัยกุล รุ่น 12
16 ซ. 7 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ. หาดใหญ่จ. สงขลา90110
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู รพ.หาดใหญ่
519. อมรา อามีเราะ รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
520. อมรา อามีเราะ รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
521. อภิวัฒน์ เพชรชนะ รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
522. อภิวัฒน์ เพชรชนะ รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.ศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
523. อภิชัย ดิไชยเศรษฐ รุ่น 12
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
524. อภิชัย ดิไชยเศรษฐ รุ่น 12
รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
525. อรุณ กิจมหาตระกูล รุ่น 12
แผนกศัลยกรรมศาสตร์ รพ.กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
จม.ตีกลับ--แผนกศัลยกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล
526. อรุณ กิจมหาตระกูล รุ่น 12
แผนกศัลยกรรมศาสตร์ รพ.กรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
จม.ตีกลับ--แผนกศัลยกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขล
527. อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส รุ่น 12
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
528. อนุพงศ์ นิติเรืองจรัส รุ่น 12
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
529. ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล รุ่น 12
โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิมรุจิวณิชย์กุล
530. ขวัญเสด็จ วังศิริไพศาล รุ่น 12
โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิมรุจิวณิชย์กุล
531. คมกริช ฐานิสโร รุ่น 12
ศูนย์เอ็กเรย์เต้านม JB. หาดใหญ่ จุติอุทิศ ซ.3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7380707
532. คมกริช ฐานิสโร รุ่น 12
ศูนย์เอ็กเรย์เต้านม JB. หาดใหญ่ จุติอุทิศ ซ.3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7380707
533. จักรพงศ์ สังขเกษม รุ่น 12
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
534. จักรพงศ์ สังขเกษม รุ่น 12
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
535. จงพร แซ่เตีย รุ่น 12
แผนกจิตเวช รพ.มหาราช นครฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
536. จงพร แซ่เตีย รุ่น 12
แผนกจิตเวช รพ.มหาราช นครฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
537. ชวนพิศ วีระมนทนาศักดิ์ รุ่น 12
คลินิหมอชวนพิศ 1/8-9 ถ.เจ้าฟ้า (บ้านนาบอน) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
USA
538. ชวนพิศ วีระมนทนาศักดิ์ รุ่น 12
คลินิหมอชวนพิศ 1/8-9 ถ.เจ้าฟ้า (บ้านนาบอน) ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
USA
539. ชวบูลย์ เดชสุขุม รุ่น 12
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
540. ชวบูลย์ เดชสุขุม รุ่น 12
ภาควิชาพยาธิวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
541. ชัชปวิตร เกตุพุก รุ่น 12
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
542. ชัชปวิตร เกตุพุก รุ่น 12
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
543. ชุมพร ลัภกิตตโร รุ่น 12
รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(074) 311559, โทร.รพ. (074) 447446, 01-6669541 คลินิกแพทย์วรชัย 31 ถ. ทะเลหลวง ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา
544. ชุมพร ลัภกิตตโร รุ่น 12
รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(074) 311559, โทร.รพ. (074) 447446, 01-6669541 คลินิกแพทย์วรชัย 31 ถ. ทะเลหลวง ต. บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา
545. ธีรศักดิ์ เรืองวิทยาวงศ์ รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
546. ธีรศักดิ์ เรืองวิทยาวงศ์ รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
547. บุญแสง นิธิไชโย รุ่น 12
แผนกศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
548. บุญแสง นิธิไชโย รุ่น 12
แผนกศัลยศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
549. บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ รุ่น 12
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.สงขลานครินทร์90112
550. บุญสิน บูรณะพาณิชย์กิจ รุ่น 12
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.สงขลานครินทร์90112
551. บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รุ่น 12
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
กำลังศึกษาต่อ CVT USA
552. บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รุ่น 12
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์90112
กำลังศึกษาต่อ CVT USA
553. ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
554. ประกอบ ลือชาเกียรติศักดิ์ รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
555. ประพันธ์ วัฒนเกษมกุล รุ่น 12
20 ถ.แกรนด์วิลล่า ซ.1 อ.เบตง จ.ยะลา95110
556. ประพันธ์ วัฒนเกษมกุล รุ่น 12
20 ถ.แกรนด์วิลล่า ซ.1 อ.เบตง จ.ยะลา95110
557. ปัญญา งามไตรไร รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
075-218018
558. ปัญญา งามไตรไร รุ่น 12
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
075-218018
559. ปณิธาน สื่อมโนธรรม รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
560. ปณิธาน สื่อมโนธรรม รุ่น 12
แผนกศัลยกรรม รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
561. พรพรรณ วัฒนไพบูลย์ รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ศูนย์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
562. พรพรรณ วัฒนไพบูลย์ รุ่น 12
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ศูนย์หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
563. พันธชัย รัตนสุวรรณ รุ่น 12
ศูนย์วัณโรคเขต11 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
075-356549 Fax 075-342328 บ้าน 075-310504 06-7421075 บ้าน 184/56 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
564. พันธชัย รัตนสุวรรณ รุ่น 12
ศูนย์วัณโรคเขต11 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
075-356549 Fax 075-342328 บ้าน 075-310504 06-7421075 บ้าน 184/56 ถ.เทวบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
565. พุทธชาติ ปัญญารัตน์ รุ่น 12
คลินิก นพ.สุรชัย -พญ.พุทธชาติ ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
566. พุทธชาติ ปัญญารัตน์ รุ่น 12
คลินิก นพ.สุรชัย -พญ.พุทธชาติ ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
567. เมธา กาศิเษฎาพันธ์ รุ่น 13
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
568. เมธา กาศิเษฎาพันธ์ รุ่น 13
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
569. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ รุ่น 13
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
074-437436, 336919 - - สกุลเดิม ตั้งพูนผลวิวัฒน์201 ถ.ทะเลหลวง อ. เมือง จ.สงขลา
570. เสาวรัตน์ เอื้อเพิ่มเกียรติ รุ่น 13
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
074-437436, 336919 - - สกุลเดิม ตั้งพูนผลวิวัฒน์201 ถ.ทะเลหลวง อ. เมือง จ.สงขลา
571. เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รุ่น 13
โรงพยาบาลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร86130
01-9789813 - - 107 หมู่ 5 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 80150
572. เอกชัย มุกดาพิทักษ์ รุ่น 13
โรงพยาบาลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร86130
01-9789813 - - 107 หมู่ 5 ต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี 80150
573. รัมภางค์ วณิชชานนท์ รุ่น 13
แผนกจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม พงศ์พานิช
574. รัมภางค์ วณิชชานนท์ รุ่น 13
แผนกจักษุ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม พงศ์พานิช
575. โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ รุ่น 13
5/1 ถ.เพ็ชรคีรี อ.เมือง จ.สงขลา90000
02-2536891-8 01-5656601
576. โกสินทร์ แจ่มเพ็ชรรัตน์ รุ่น 13
5/1 ถ.เพ็ชรคีรี อ.เมือง จ.สงขลา90000
02-2536891-8 01-5656601
577. โฆษิต ตันตินาม รุ่น 13
แผนกสูตินรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
578. โฆษิต ตันตินาม รุ่น 13
แผนกสูตินรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
579. โชคชัย ล้อพิริยะธรรม รุ่น 13
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
580. โชคชัย ล้อพิริยะธรรม รุ่น 13
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
581. เติมศักดิ์ ณ พัทลุง รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
582. เติมศักดิ์ ณ พัทลุง รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
583. เปีย พินัยกุล รุ่น 13
กลุ่มงานอายุรกรรม ร.พ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ตัน (16 ซอย 7 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา )
584. เปีย พินัยกุล รุ่น 13
กลุ่มงานอายุรกรรม ร.พ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ตัน (16 ซอย 7 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา )
585. วสันต์ ประสิทธิ์วิไล รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
586. วสันต์ ประสิทธิ์วิไล รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
587. วัฒนา สินกิจเจริญชัย รุ่น 13
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
588. วัฒนา สินกิจเจริญชัย รุ่น 13
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
589. วิวิทย์ ศมศานต์ รุ่น 13
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
590. วิวิทย์ ศมศานต์ รุ่น 13
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
591. วิชชุดา หมายดี รุ่น 13
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
592. วิชชุดา หมายดี รุ่น 13
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
593. วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ รุ่น 13
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
594. วินิจ สุวรรณรัฐภูมิ รุ่น 13
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
595. วุฒิชัย ดิลกธราดล รุ่น 13
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-8774120
596. วุฒิชัย ดิลกธราดล รุ่น 13
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-8774120
597. สมยศ จารุโภคาวัฒน์ รุ่น 13
รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี84110
01-6783425 - - 16/6 ถ.ประชาสงเคราะห์ อ. เมือง จ.นราธิวาส 96000,
598. สมยศ จารุโภคาวัฒน์ รุ่น 13
รพ.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี84110
01-6783425 - - 16/6 ถ.ประชาสงเคราะห์ อ. เมือง จ.นราธิวาส 96000,
599. ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร รุ่น 13
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(073)337837 ที่ทำงาน(073)312563-66 หรือ (01)6900375 - - 31 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
600. ศิริวัฒน์ จาระเวชสาร รุ่น 13
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(073)337837 ที่ทำงาน(073)312563-66 หรือ (01)6900375 - - 31 ถ.อุดมวิถี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
601. ศิรดา เลื่อนราม รุ่น 13
21 ถ.ราชดำเนินนอก อ.เมือง จ.สงขลา90000
602. ศิรดา เลื่อนราม รุ่น 13
21 ถ.ราชดำเนินนอก อ.เมือง จ.สงขลา90000
603. สุริยะ สุพงษ์ รุ่น 13
74 หมู่ 1 ต.ยุโรป อ.เมือง จ.ยะลา95000
604. สุริยะ สุพงษ์ รุ่น 13
74 หมู่ 1 ต.ยุโรป อ.เมือง จ.ยะลา95000
605. ศุภกฤต สำราญชัยกร รุ่น 13
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.กรุงเทพภูเก็ต 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิม ชาคริต สำราญ
606. ศุภกฤต สำราญชัยกร รุ่น 13
แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา รพ.กรุงเทพภูเก็ต 2/1 ถ.หงษ์หยกอุทิศ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิม ชาคริต สำราญ
607. สุวิทย์ ศิลประชาวงศ์ รุ่น 13
รพ.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง92120
608. สุวิทย์ ศิลประชาวงศ์ รุ่น 13
รพ.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง92120
609. อภิชาต วชิรพันธุ์ รุ่น 13
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01- 7472041 - - 1/13 ซ.ประชุมพร1 ถ.กรองแก้ว ศรีธรรมโศก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
610. อภิชาต วชิรพันธุ์ รุ่น 13
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01- 7472041 - - 1/13 ซ.ประชุมพร1 ถ.กรองแก้ว ศรีธรรมโศก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
611. อัจฉรา รอดเกิด รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
612. อัจฉรา รอดเกิด รุ่น 13
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
613. อัจฉราภรณ์ ชีวพิทักษ์ผล รุ่น 13
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075)219049, รพ.(075)218018, 01-9565866 - - สกุลเดิมจารุพานิช, 1/6ถ.ท่ากลาง อ.เมือง จ.ตรัง
614. อัจฉราภรณ์ ชีวพิทักษ์ผล รุ่น 13
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075)219049, รพ.(075)218018, 01-9565866 - - สกุลเดิมจารุพานิช, 1/6ถ.ท่ากลาง อ.เมือง จ.ตรัง
615. อนุชิต ศิวาวุธ รุ่น 13
รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
616. อนุชิต ศิวาวุธ รุ่น 13
รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
617. อนุชิต ชูเวทย์ รุ่น 13
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
618. อนุชิต ชูเวทย์ รุ่น 13
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
619. กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รุ่น 13
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม วิจิตรสงวน
620. กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ รุ่น 13
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม วิจิตรสงวน
621. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ รุ่น 13
รพ. กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-7373568
622. ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ รุ่น 13
รพ. กรุงเทพภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-7373568
623. จรีภรณ์ โภคภิรมย์ รุ่น 13
รพ.ทักษิณ ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
624. จรีภรณ์ โภคภิรมย์ รุ่น 13
รพ.ทักษิณ ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
625. จิตเกษม เก่งพล รุ่น 13
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม สุวรรณรัฐ
626. จิตเกษม เก่งพล รุ่น 13
ภาควิชาสูติ-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม สุวรรณรัฐ
627. จุฑามณี ยิ่งเจริญภักดี รุ่น 13
แผนกจักษุ รพ.วชิรภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
628. จุฑามณี ยิ่งเจริญภักดี รุ่น 13
แผนกจักษุ รพ.วชิรภูเก็ต ถ.เยาวราช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
629. ชัยรัตน์ ลำโป รุ่น 13
รพ.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล91150
630. ชัยรัตน์ ลำโป รุ่น 13
รพ.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล91150
631. ชัยเจริญ ช่วยช่วง รุ่น 13
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
075-218018
632. ชัยเจริญ ช่วยช่วง รุ่น 13
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
075-218018
633. ชัชวาลย์ ชีวพิทักษ์ผล รุ่น 13
รพ. ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
634. ชัชวาลย์ ชีวพิทักษ์ผล รุ่น 13
รพ. ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
635. ประเสริฐ จันทร์เกิด รุ่น 13
หัวไทรรวมแพทย์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
075-337387
636. ประเสริฐ จันทร์เกิด รุ่น 13
หัวไทรรวมแพทย์ อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
075-337387
637. ประพันธ์ วัฒนเกษมสกุล รุ่น 13
20 ถ.แกรด์วิลล่า ซ.1 อ.เบตง จ.ยะลา95110
56 ซ.สมันตรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา
638. ประพันธ์ วัฒนเกษมสกุล รุ่น 13
20 ถ.แกรด์วิลล่า ซ.1 อ.เบตง จ.ยะลา95110
56 ซ.สมันตรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา
639. ประพล เองชวน รุ่น 13
รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
640. ประพล เองชวน รุ่น 13
รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
641. ปวิตร วณิชชานนท์ รุ่น 13
รพ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล91110
642. ปวิตร วณิชชานนท์ รุ่น 13
รพ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล91110
643. ปัทมา นาคบำรุง รุ่น 13
แผนกรังสี รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
644. ปัทมา นาคบำรุง รุ่น 13
แผนกรังสี รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
645. ปฏิการ ดิสนีเวทย์ รุ่น 13
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
บ้าน(074)323391,152-713310 - - 165ถ.ไทรบุรี อ. เมือง จ.สงขลา
646. ปฏิการ ดิสนีเวทย์ รุ่น 13
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
บ้าน(074)323391,152-713310 - - 165ถ.ไทรบุรี อ. เมือง จ.สงขลา
647. พรสวรรค์ อาพัทธพงศ์ รุ่น 13
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
648. พรสวรรค์ อาพัทธพงศ์ รุ่น 13
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
649. พรศิลป์ เจริญขุน รุ่น 13
025 ถ.ชายทะเล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140
650. พรศิลป์ เจริญขุน รุ่น 13
025 ถ.ชายทะเล อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140
651. พรพรต ลิ้มประเสริฐ รุ่น 13
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
652. พรพรต ลิ้มประเสริฐ รุ่น 13
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
653. พงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์ รุ่น 13
รพ. สวี อ. สวี จ. ชุมพร86130
(077)531394-5
654. พงษ์เธียร พันธ์พิพัฒไพบูลย์ รุ่น 13
รพ. สวี อ. สวี จ. ชุมพร86130
(077)531394-5
655. พงค์ศักดิ์ ด่านเดชา รุ่น 13
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
656. พงค์ศักดิ์ ด่านเดชา รุ่น 13
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
657. เมธี ลีลาพฤทธิ์ รุ่น 14
รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
658. เมธี ลีลาพฤทธิ์ รุ่น 14
รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
659. เอกชัย อนันตพรรค รุ่น 14
โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี84170
660. เอกชัย อนันตพรรค รุ่น 14
โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี84170
661. รัฐศักดิ์ ลอยวิรัตน์ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
662. รัฐศักดิ์ ลอยวิรัตน์ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
663. รัตนพล ล้อประเสริฐกุล รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
664. รัตนพล ล้อประเสริฐกุล รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
665. ภัทริรา เกษตรสุนทร รุ่น 14
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
สกุลเดิมทางรัตนสุวรรณ
666. ภัทริรา เกษตรสุนทร รุ่น 14
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
สกุลเดิมทางรัตนสุวรรณ
667. ภควัต จุลทอง รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
668. ภควัต จุลทอง รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
669. เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง รุ่น 14
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
กำลังศึกษาต่อCVT ที่มช.
670. เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง รุ่น 14
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
กำลังศึกษาต่อCVT ที่มช.
671. เดชาศักดิ์ สุขนวล รุ่น 14
แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
06-6091886
672. เดชาศักดิ์ สุขนวล รุ่น 14
แผนกโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
06-6091886
673. วรัตดา ปลายเนตร รุ่น 14
รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
674. วรัตดา ปลายเนตร รุ่น 14
รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
675. วัฒนชัย กุลวิรัตน์ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
676. วัฒนชัย กุลวิรัตน์ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
677. วันดี ไข่มุกต์ รุ่น 14
ภาควิชาโสต นาสิก ราลิงซ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมสมิทนันท์
678. วันดี ไข่มุกต์ รุ่น 14
ภาควิชาโสต นาสิก ราลิงซ์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมสมิทนันท์
679. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รุ่น 14
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
09-7368766
680. วิวัฒนา ถนอมเกียรติ รุ่น 14
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
09-7368766
681. วิษณุ วัฒนไพบูลย์ รุ่น 14
โรงพยาบาลมิชชั่น ถ.เทพกษัตริ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
682. วิษณุ วัฒนไพบูลย์ รุ่น 14
โรงพยาบาลมิชชั่น ถ.เทพกษัตริ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
683. สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ รุ่น 14
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา90270
684. สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ รุ่น 14
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา90270
685. ศรัณยู สุวรรณอักษร รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
(075)342764, 09-8780710
686. ศรัณยู สุวรรณอักษร รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
(075)342764, 09-8780710
687. สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 14
เวชกรรมสังคม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
688. สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 14
เวชกรรมสังคม รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
689. ศักดา อัลภาชน์ รุ่น 14
231 ม.6 หมู่บ้านการ์เด้นส์ฮิลล์ ถ.ปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
690. ศักดา อัลภาชน์ รุ่น 14
231 ม.6 หมู่บ้านการ์เด้นส์ฮิลล์ ถ.ปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
691. ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง รุ่น 14
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-9909095, 162-072688
692. ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง รุ่น 14
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-9909095, 162-072688
693. สิริพร ตันติบูรธา รุ่น 14
แผนกรังสี โรงพยาบาลชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
694. สิริพร ตันติบูรธา รุ่น 14
แผนกรังสี โรงพยาบาลชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
695. หงส์รัตน์ ผดุงชัยโชติ รุ่น 14
กลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
696. หงส์รัตน์ ผดุงชัยโชติ รุ่น 14
กลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
697. สุรเชษฐ์ สถาวร รุ่น 14
136/8 (อาคารใต้โรงแรมตรัง) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-891840, 075-219805 FAX 075-215522
698. สุรเชษฐ์ สถาวร รุ่น 14
136/8 (อาคารใต้โรงแรมตรัง) ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-891840, 075-219805 FAX 075-215522
699. สุภาภรณ์ ดิสนีย์เวช รุ่น 14
ภ.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมโสภณาพิกุล
700. สุภาภรณ์ ดิสนีย์เวช รุ่น 14
ภ.กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
สกุลเดิมโสภณาพิกุล
701. สุภาณี ตรีวรพันธ์ รุ่น 14
80000
702. สุภาณี ตรีวรพันธ์ รุ่น 14
80000
703. ศุภชัย พูลศิริปัญญา รุ่น 14
แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7310951
704. ศุภชัย พูลศิริปัญญา รุ่น 14
แผนกกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7310951
705. ศุภพงศ์ เกษตรสุนทร รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
706. ศุภพงศ์ เกษตรสุนทร รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
707. สุชาดา ตันติประภาส รุ่น 14
แผนกกุมาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
708. สุชาดา ตันติประภาส รุ่น 14
แผนกกุมาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
709. สุณิสา สุขนวล รุ่น 14
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
สกุลเดิม สถิรเหมกุล 06-7464255
710. สุณิสา สุขนวล รุ่น 14
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
สกุลเดิม สถิรเหมกุล 06-7464255
711. อัครเดช อามิเราะ รุ่น 14
แผนกกุมาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
712. อัครเดช อามิเราะ รุ่น 14
แผนกกุมาร โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
713. อารยะ ไข่มุกต์ รุ่น 14
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
714. อารยะ ไข่มุกต์ รุ่น 14
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
715. อาณัติ มะโรหะบุตร รุ่น 14
แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสิโรสร อ. เมือง จ. ยะลา95000
716. อาณัติ มะโรหะบุตร รุ่น 14
แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสิโรสร อ. เมือง จ. ยะลา95000
717. อุดม แผ่นทอง รุ่น 14
โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี84210
01-9588488 - - 43 / 2 ม.1 ต.อิปัน อ. พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ
718. อุดม แผ่นทอง รุ่น 14
โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี84210
01-9588488 - - 43 / 2 ม.1 ต.อิปัน อ. พระแสง จ.สุราษฎร์ฯ
719. คเณศร์ ธนกำธร รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
720. คเณศร์ ธนกำธร รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
721. จักรกฤษ สุวรรณเทพ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
722. จักรกฤษ สุวรรณเทพ รุ่น 14
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
723. ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.สุไหงโก-ลค อ. สุไหงโก-ลค จ. นราธิวาส96120
01-5412880 073-611693
724. ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.สุไหงโก-ลค อ. สุไหงโก-ลค จ. นราธิวาส96120
01-5412880 073-611693
725. ซุลกิฟลี ยูโซะ รุ่น 14
รพ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี94000
(01)9598675 บ้าน (073)481111
726. ซุลกิฟลี ยูโซะ รุ่น 14
รพ.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี94000
(01)9598675 บ้าน (073)481111
727. ธวัช ชาญชญานนท์ รุ่น 14
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-7677637
728. ธวัช ชาญชญานนท์ รุ่น 14
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-7677637
729. ธีรเดช อัมพวา รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา95000
730. ธีรเดช อัมพวา รุ่น 14
แผนกสูตินรีเวช รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา95000
731. ธีรศักดิ์ เลื่องฤทธิวุฒิ รุ่น 14
ศัลยแพทย์ รพ.สมุยอินเตอร์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
732. ธีรศักดิ์ เลื่องฤทธิวุฒิ รุ่น 14
ศัลยแพทย์ รพ.สมุยอินเตอร์ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
733. ธนะรัตน์ ศรีเมฆารัตน์ รุ่น 14
รพ.ตรัง ถ.โคกขัน อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075)218553,219848,01-8939087 --69ถ.ราชดำเนิน อ. เมือง จ.ตรัง
734. ธนะรัตน์ ศรีเมฆารัตน์ รุ่น 14
รพ.ตรัง ถ.โคกขัน อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075)218553,219848,01-8939087 --69ถ.ราชดำเนิน อ. เมือง จ.ตรัง
735. ธนะรัตน์ บุญเรือง รุ่น 14
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
736. ธนะรัตน์ บุญเรือง รุ่น 14
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
737. นริทธิ์ สังข์สม รุ่น 14
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
738. นริทธิ์ สังข์สม รุ่น 14
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
739. นันทาวดี ล้อประเสริฐกุล รุ่น 14
รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
740. นันทาวดี ล้อประเสริฐกุล รุ่น 14
รพ.ทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช80110
741. นิตยา ภูวนานนท์ รุ่น 14
แผนกรังสี รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา95000
742. นิตยา ภูวนานนท์ รุ่น 14
แผนกรังสี รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา95000
743. บูชา พันธุ์เล่ง รุ่น 14
รพ.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง92170
744. บูชา พันธุ์เล่ง รุ่น 14
รพ.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง92170
745. บุรฉัตร สังข์ทอง รุ่น 14
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
162- 079212
746. บุรฉัตร สังข์ทอง รุ่น 14
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
162- 079212
747. บุญเอก จันศิริมงคล รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-5430115
748. บุญเอก จันศิริมงคล รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-5430115
749. ประวิทย์ วรรณโร รุ่น 14
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1500-642491โทร.รพ.(074)231031-8
750. ประวิทย์ วรรณโร รุ่น 14
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1500-642491โทร.รพ.(074)231031-8
751. พรเพ็ญ แสงถวัลย์ รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
752. พรเพ็ญ แสงถวัลย์ รุ่น 14
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
753. พรประสิทธิ์ จันทระ รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ.สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส96120
754. พรประสิทธิ์ จันทระ รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ.สุไหงโก-ลก อ. สุไหงโก-ลก จ. นราธิวาส96120
755. พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ. สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
(077)272231 ต่อ 8141
756. พงษ์ชัย แซ่เฮ้ง รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ. สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
(077)272231 ต่อ 8141
757. พงศธร พัฒนไทยานนท์ รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
758. พงศธร พัฒนไทยานนท์ รุ่น 14
แผนกกระดูกและข้อ รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
759. พนิดา จันทรังสิกุล รุ่น 14
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
สกุลเดิม ออมทรัพย์สิน
760. พนิดา จันทรังสิกุล รุ่น 14
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
สกุลเดิม ออมทรัพย์สิน
761. พนิดา กฤตยภูษิตพจน์ รุ่น 14
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
762. พนิดา กฤตยภูษิตพจน์ รุ่น 14
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
763. ระพี เฉลิมวุฒานนท์ รุ่น 15
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลระนอง อ. เมือง จ. ระนอง85000
764. ระพี เฉลิมวุฒานนท์ รุ่น 15
กลุ่มงานสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลระนอง อ. เมือง จ. ระนอง85000
765. เอกภพ อุทัยแสง รุ่น 15
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
766. เอกภพ อุทัยแสง รุ่น 15
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
767. เอกชัย สิงหติราช รุ่น 15
โรงพยาบาลสิริโรจน์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
(01)2734768
768. เอกชัย สิงหติราช รุ่น 15
โรงพยาบาลสิริโรจน์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
(01)2734768
769. รักชาย บุหงาชาติ รุ่น 15
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-6783688
770. รักชาย บุหงาชาติ รุ่น 15
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-6783688
771. ภาคภูมิ รัตนกิจ รุ่น 15
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
772. ภาคภูมิ รัตนกิจ รุ่น 15
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
773. เนาวรัตน์ ผดุงชัยโชติ รุ่น 15
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
774. เนาวรัตน์ ผดุงชัยโชติ รุ่น 15
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
775. เพ็ญวดี สกลกิติวัฒน์ รุ่น 15
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่81000
776. เพ็ญวดี สกลกิติวัฒน์ รุ่น 15
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลกระบี่ อ. เมือง จ. กระบี่81000
777. รุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร รุ่น 15
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกส์ฯ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง90112
075-218018
778. รุ่งโรจน์ ตั้งสถิตพร รุ่น 15
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิกส์ฯ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง90112
075-218018
779. วีรวรรธ คลายนา รุ่น 15
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ถ. เพชรเกษม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074)365780, 01-8987730 หองามทักษิณ2 ห้องL4/201 มอ.
780. วีรวรรธ คลายนา รุ่น 15
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ถ. เพชรเกษม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074)365780, 01-8987730 หองามทักษิณ2 ห้องL4/201 มอ.
781. ศศิวรา บุญรัศมี รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
แฟลต อ.9 มอ. หาดใหญ่
782. ศศิวรา บุญรัศมี รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
แฟลต อ.9 มอ. หาดใหญ่
783. ศักดิ์วุฒิ จิตซื่อ รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
784. ศักดิ์วุฒิ จิตซื่อ รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
785. สิริศักดิ์ อภิวิกรัย รุ่น 15
10/229 ถ. ศิริมงคล อ.สะเดา จ. สงขลา90240
786. สิริศักดิ์ อภิวิกรัย รุ่น 15
10/229 ถ. ศิริมงคล อ.สะเดา จ. สงขลา90240
787. ศิริชัย พรหมอินทร์ รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
09-8703716
788. ศิริชัย พรหมอินทร์ รุ่น 15
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
09-8703716
789. ศิวศักดิ์ จุทอง รุ่น 15
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
790. ศิวศักดิ์ จุทอง รุ่น 15
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
791. ศตวรรษ รอดทิม รุ่น 15
คลินิคเมืองใหม่การแพทย์ 186/22 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร86170
792. ศตวรรษ รอดทิม รุ่น 15
คลินิคเมืองใหม่การแพทย์ 186/22 ม.7 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร86170
793. สุภาพร พานิช รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
สกุลเดิม จงเชี่ยวชำนาญ
794. สุภาพร พานิช รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
สกุลเดิม จงเชี่ยวชำนาญ
795. ศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
796. ศุภลักษณ์ ปลอดเปลี่ยว รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
797. สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ รุ่น 15
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
(074)453031
798. สุนิสา ฉัตรมงคลชาติ รุ่น 15
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
(074)453031
799. อรวิมล สุทธิศิริกุล รุ่น 15
แผนกสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
800. อรวิมล สุทธิศิริกุล รุ่น 15
แผนกสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
801. อรินทยา พรหมินธิกุล รุ่น 15
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมิชชั่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
802. อรินทยา พรหมินธิกุล รุ่น 15
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลมิชชั่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
803. อัครเดช อามีเราะ รุ่น 15
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
804. อัครเดช อามีเราะ รุ่น 15
กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
805. ลลิตา สันสน รุ่น 15
90110
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
806. ลลิตา สันสน รุ่น 15
90110
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
807. กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี รุ่น 15
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ลสงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม บุญเรือง
808. กรัณฑรัตน์ ปิยนันท์จรัสศรี รุ่น 15
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ลสงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม บุญเรือง
809. กันตนพ ฐิติรุ่งเรือง รุ่น 15
กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075 )226229,01-6061367
810. กันตนพ ฐิติรุ่งเรือง รุ่น 15
กลุ่มงานกระดูกและข้อ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(075 )226229,01-6061367
811. กิตติชัย วรโชติกำจร รุ่น 15
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-8760088
812. กิตติชัย วรโชติกำจร รุ่น 15
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-8760088
813. จาตุรงค์ เทพาหุดี รุ่น 15
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
814. จาตุรงค์ เทพาหุดี รุ่น 15
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
815. จณัญญา จันศิริมงคล รุ่น 15
แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสตูล อ. เมือง จ. สตูล91000
สกุลเดิม เรียงรุ่งโรจน์
816. จณัญญา จันศิริมงคล รุ่น 15
แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลสตูล อ. เมือง จ. สตูล91000
สกุลเดิม เรียงรุ่งโรจน์
817. ดวงใจ แสงถวัลย์ รุ่น 15
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
818. ดวงใจ แสงถวัลย์ รุ่น 15
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
819. ธันวา ตันตินาม รุ่น 15
โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา90120
820. ธันวา ตันตินาม รุ่น 15
โรงพยาบาลสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา90120
821. ธารินทร์ พุทธชู รุ่น 15
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
822. ธารินทร์ พุทธชู รุ่น 15
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
823. ธนรส บุญยัง รุ่น 15
2 ถ. ไทรบุรี ซอย7 ต.บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา90000
(076)249400, 01-9578534, 152-515542,โทร.บ้าน(074)311670 - - รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต
824. ธนรส บุญยัง รุ่น 15
2 ถ. ไทรบุรี ซอย7 ต.บ่อยาง อ. เมือง จ. สงขลา90000
(076)249400, 01-9578534, 152-515542,โทร.บ้าน(074)311670 - - รพ.สิริโรจน์ ภูเก็ต
825. นริศรา งามขจรวิวัฒน์ รุ่น 15
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
สกุลเดิม หล่อภูมิพันธ์ 11-13 ถ.อุดมวิถี ต.อะเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
826. นริศรา งามขจรวิวัฒน์ รุ่น 15
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
สกุลเดิม หล่อภูมิพันธ์ 11-13 ถ.อุดมวิถี ต.อะเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
827. นินี สุไลมาน รุ่น 15
โรงพยาบาลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี94150
828. นินี สุไลมาน รุ่น 15
โรงพยาบาลยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี94150
829. บัณฑิต เจ้าปฐมกุล รุ่น 15
90110
01-8111800
830. บัณฑิต เจ้าปฐมกุล รุ่น 15
90110
01-8111800
831. บันลือ ช่อดอก รุ่น 15
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
832. บันลือ ช่อดอก รุ่น 15
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
833. ปรินดา พานิชชาติ รุ่น 15
แผนกกุมาร โรงพยาบาลไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี84110
8 ถ.รักษ์นรกิจ อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ฯ
834. ปรินดา พานิชชาติ รุ่น 15
แผนกกุมาร โรงพยาบาลไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี84110
8 ถ.รักษ์นรกิจ อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ฯ
835. ปัญจพล แก้วอุบล รุ่น 15
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
836. ปัญจพล แก้วอุบล รุ่น 15
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
837. ปาริชาติ นาคบำรุง รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลประสาทสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
838. ปาริชาติ นาคบำรุง รุ่น 15
แผนกรังสี โรงพยาบาลประสาทสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
839. พรรณเพ็ญ อุตตมะกุล รุ่น 15
โรงพยาบาลมิชชั่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม บุญล้อม
840. พรรณเพ็ญ อุตตมะกุล รุ่น 15
โรงพยาบาลมิชชั่น อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สกุลเดิม บุญล้อม
841. พิสิษฐ์ คำภีระ รุ่น 15
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
842. พิสิษฐ์ คำภีระ รุ่น 15
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต93000
843. พงษ์ศักดิ์ เตชะวัชรานนท์ รุ่น 15
กลุ่มงานอายุนกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
286 ถ.สุขาภิบาล 3 ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90230
844. พงษ์ศักดิ์ เตชะวัชรานนท์ รุ่น 15
กลุ่มงานอายุนกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
286 ถ.สุขาภิบาล 3 ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90230
845. เศรษฐกร พงศ์พานิช รุ่น 16
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
846. เศรษฐกร พงศ์พานิช รุ่น 16
คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
847. รัชนีกร สงนุ้ย รุ่น 16
แผนกกุมาร รพ. ทุ่งสง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช80110
สกุลเดิม ชลสินธุ์ 09-4699409 (052)215367
848. รัชนีกร สงนุ้ย รุ่น 16
แผนกกุมาร รพ. ทุ่งสง อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช80110
สกุลเดิม ชลสินธุ์ 09-4699409 (052)215367
849. มาลินี แสงถวัลย์ รุ่น 16
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-5997074
850. มาลินี แสงถวัลย์ รุ่น 16
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-5997074
851. ภูวิทู สังข์ทอง รุ่น 16
แผนกรังสีวิทยา รพ.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074)467636, (01)8988141 - 72 ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
852. ภูวิทู สังข์ทอง รุ่น 16
แผนกรังสีวิทยา รพ.หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074)467636, (01)8988141 - 72 ม.1 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา
853. เลิศรัตน์ เอกสถาพรกุล รุ่น 16
โรงพยาบาลนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง92170
854. เลิศรัตน์ เอกสถาพรกุล รุ่น 16
โรงพยาบาลนาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง92170
855. เลิศวุฒิ บัวเลิศ รุ่น 16
แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
856. เลิศวุฒิ บัวเลิศ รุ่น 16
แผนกผิวหนัง โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
857. เกษม จันทรพัฒนา รุ่น 16
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5996212
858. เกษม จันทรพัฒนา รุ่น 16
จักษุแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5996212
859. รุชตา สาและ รุ่น 16
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6901886 (073)354372, 312563-66
860. รุชตา สาและ รุ่น 16
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6901886 (073)354372, 312563-66
861. ยุพาพร จิดรจน์วณิชชากร รุ่น 16
141/26 ซ.2 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
862. ยุพาพร จิดรจน์วณิชชากร รุ่น 16
141/26 ซ.2 ถ.แสงศรี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
863. วรพจน์ ปานดำรงค์ รุ่น 16
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
864. วรพจน์ ปานดำรงค์ รุ่น 16
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
865. วีระ สุวรรณเรืองศรี รุ่น 16
รพ.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90000
866. วีระ สุวรรณเรืองศรี รุ่น 16
รพ.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90000
867. วิรัตน์ วศินวงศ์ รุ่น 16
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-5995615
868. วิรัตน์ วศินวงศ์ รุ่น 16
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
01-5995615
869. วิภาวดี ณ พัทลุง รุ่น 16
สูตินารีแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
01-2714457
870. วิภาวดี ณ พัทลุง รุ่น 16
สูตินารีแพทย์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
01-2714457
871. สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รุ่น 16
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
073-217210 หรือ 01-9902994 01-5425005
872. สรรพงษ์ ฤทธิรักษา รุ่น 16
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
073-217210 หรือ 01-9902994 01-5425005
873. สมศักดิ์ นิลพงศ์ รุ่น 16
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
874. สมศักดิ์ นิลพงศ์ รุ่น 16
แผนกศัลยกรรม รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
875. ศรัณยา ชำนาญผล รุ่น 16
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ภุริภัสสรกุล
876. ศรัณยา ชำนาญผล รุ่น 16
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ภุริภัสสรกุล
877. หมัด หีมเหม รุ่น 16
รพ.จะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา91130
878. หมัด หีมเหม รุ่น 16
รพ.จะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา91130
879. ศรันญา วัฒนกำธรกุล รุ่น 16
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-7340910
880. ศรันญา วัฒนกำธรกุล รุ่น 16
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-7340910
881. ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ รุ่น 16
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-6530842, 09-8765749
882. ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ รุ่น 16
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-6530842, 09-8765749
883. สงกรานต์ ไหมชุม รุ่น 16
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุคิรินทร์ อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส96190
884. สงกรานต์ ไหมชุม รุ่น 16
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุคิรินทร์ อ.สุคิรินทร์ จ.นราธิวาส96190
885. สุทธิรักษ์ บัวแก้ว รุ่น 16
โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช93000
(074)616090 (01)9592030
886. สุทธิรักษ์ บัวแก้ว รุ่น 16
โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช93000
(074)616090 (01)9592030
887. สุนีวรรณ โตรักษา รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มิชชั่นภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
076-237220-6 ,01 5979879
888. สุนีวรรณ โตรักษา รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.มิชชั่นภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
076-237220-6 ,01 5979879
889. สุนิษฐา สงวนเชื้อ รุ่น 16
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9905383 - - สกุลเดิม เดี่ยวพานิช
890. สุนิษฐา สงวนเชื้อ รุ่น 16
แผนกสูติ-นรีเวช รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9905383 - - สกุลเดิม เดี่ยวพานิช
891. อรพรรณ โพชนุกูล รุ่น 16
80000
จม.ตีกลับ ก.ค. 47 --แผนกกุมารเวชกรรม ร.พ.มหาราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
892. อรพรรณ โพชนุกูล รุ่น 16
80000
จม.ตีกลับ ก.ค. 47 --แผนกกุมารเวชกรรม ร.พ.มหาราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช
893. อดิศร อภิวัฒน์การุณ รุ่น 16
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
894. อดิศร อภิวัฒน์การุณ รุ่น 16
โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
895. อนันต์ รัตนติกานนท์ รุ่น 16
โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรธรรมราช80000
896. อนันต์ รัตนติกานนท์ รุ่น 16
โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรธรรมราช80000
897. ลลิตา สิงหติราช รุ่น 16
99/2 ม.อนุภาษมโนรม ม. 4 ถ.วิรัชหงษ์หยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
09-1383868, 076-248192 สกุลเดิม ธารสิริโรจน์
898. ลลิตา สิงหติราช รุ่น 16
99/2 ม.อนุภาษมโนรม ม. 4 ถ.วิรัชหงษ์หยก อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
09-1383868, 076-248192 สกุลเดิม ธารสิริโรจน์
899. กิตติพันธ์ ตันติวิท รุ่น 16
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
900. กิตติพันธ์ ตันติวิท รุ่น 16
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
901. จันทร์จิรา กระต่ายจันทร์ รุ่น 16
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-4678765
902. จันทร์จิรา กระต่ายจันทร์ รุ่น 16
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-4678765
903. จีรวรรณ ยถาภูธานนท์ รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-3496706
904. จีรวรรณ ยถาภูธานนท์ รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-3496706
905. จิระศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ รุ่น 16
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-8953563
906. จิระศักดิ์ เพชรประสิทธิ์ รุ่น 16
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลกระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-8953563
907. จารุ เดชะครินทร์ รุ่น 16
ร.พ.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่81150
908. จารุ เดชะครินทร์ รุ่น 16
ร.พ.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่81150
909. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ รุ่น 16
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
06-9974285 สกุลเดิม - กุศลทรามาส
910. จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์ รุ่น 16
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
06-9974285 สกุลเดิม - กุศลทรามาส
911. จุฑามาส จินตนพันธ์ รุ่น 16
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
จุฑามาส จารุโภคาวัฒน์ 259/4 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎ์ธานี 84000
912. จุฑามาส จินตนพันธ์ รุ่น 16
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
จุฑามาส จารุโภคาวัฒน์ 259/4 ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎ์ธานี 84000
913. ชาญสิน จันทรตรีรัตน์ รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
914. ชาญสิน จันทรตรีรัตน์ รุ่น 16
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
915. ชลธิชา จันทร์ทิวาสน์ รุ่น 16
แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ภู่สันติสัมพันธ์ 07-2900702
916. ชลธิชา จันทร์ทิวาสน์ รุ่น 16
แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม ภู่สันติสัมพันธ์ 07-2900702
917. ชฎาพรรณ ปรีชายุทธ รุ่น 16
จิตแพทย์ โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
918. ชฎาพรรณ ปรีชายุทธ รุ่น 16
จิตแพทย์ โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
919. ฐากูร เอื้ยวสกุล รุ่น 16
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์901112
920. ฐากูร เอื้ยวสกุล รุ่น 16
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์901112
921. ณภัส เพชรวีรชุวงศ์ รุ่น 16
38 ถ.รัตนโกสินทร 200ปี อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิม เอกชัย
922. ณภัส เพชรวีรชุวงศ์ รุ่น 16
38 ถ.รัตนโกสินทร 200ปี อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
ชื่อเดิม เอกชัย
923. ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รุ่น 16
แผนกศัลยศาสสตร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
924. ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน รุ่น 16
แผนกศัลยศาสสตร์ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
925. นวรัตน์ ไวศยารัทธ์ รุ่น 16
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
926. นวรัตน์ ไวศยารัทธ์ รุ่น 16
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
927. นวลอนงค์ วีระยุทธวัฒนะ รุ่น 16
115 ม.1 อ.เมือง จ.สงขลา90000
928. นวลอนงค์ วีระยุทธวัฒนะ รุ่น 16
115 ม.1 อ.เมือง จ.สงขลา90000
929. นครินทร์ ฉินตระกุลประดับ รุ่น 16
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา90190
930. นครินทร์ ฉินตระกุลประดับ รุ่น 16
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา90190
931. นพดล ชำนาญผล รุ่น 16
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
ศึกษาต่อต่างประเทศ 2547
932. นพดล ชำนาญผล รุ่น 16
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
ศึกษาต่อต่างประเทศ 2547
933. บรรเจิด คงนคร รุ่น 16
ทรีซาน่า เดอร์มาคลินิค 126 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง92000
934. บรรเจิด คงนคร รุ่น 16
ทรีซาน่า เดอร์มาคลินิค 126 ถ.พระราม 6 อ.เมือง จ.ตรัง92000
935. ประสิทธิ์ เทพละออง รุ่น 16
แผนกหู คอ จมูก รพ.วชิระภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
936. ประสิทธิ์ เทพละออง รุ่น 16
แผนกหู คอ จมูก รพ.วชิระภูเก็ต อ. เมือง จ. ภูเก็ต83000
937. ประดิษฐ์ ว่องพรรณงาม รุ่น 16
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
938. ประดิษฐ์ ว่องพรรณงาม รุ่น 16
แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90000
939. ปรีชา จันทิวาสน์ รุ่น 16
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
06-2955529
940. ปรีชา จันทิวาสน์ รุ่น 16
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
06-2955529
941. ปฏิมา อภิชาติเมธา รุ่น 16
แผนกจักษุ โรงพยาบาลสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90100
942. ปฏิมา อภิชาติเมธา รุ่น 16
แผนกจักษุ โรงพยาบาลสงขลา อ. เมือง จ. สงขลา90100
943. ผกามาส มงคลจักรวาล รุ่น 16
181/2 ถ.ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-5402522 รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โทร.(073)244711
944. ผกามาส มงคลจักรวาล รุ่น 16
181/2 ถ.ทะเลหลวง อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-5402522 รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โทร.(073)244711
945. พีระนันท์ แก้วสุกใส รุ่น 16
ภาควิชาสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาช96120
สกุลเดิม สันตกิจ บ้านทันครักษ์คลินิค อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
946. พีระนันท์ แก้วสุกใส รุ่น 16
ภาควิชาสูตินรีเวช โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาช96120
สกุลเดิม สันตกิจ บ้านทันครักษ์คลินิค อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
947. พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ รุ่น 16
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
948. พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์ รุ่น 16
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
949. พงศธร สงวนเชื้อ รุ่น 16
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-5990550
950. พงศธร สงวนเชื้อ รุ่น 16
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
01-5990550
951. เอก เปียงแก้ว รุ่น 17
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
176 ม.4 อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
952. เอก เปียงแก้ว รุ่น 17
กลุ่มงานศัลยกรรม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
176 ม.4 อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
953. รัศมี แต่นสุย รุ่น 17
แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
01-7282801 --70/1 ม.2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
954. รัศมี แต่นสุย รุ่น 17
แผนกวิสัญญี โรงพยาบาลตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
01-7282801 --70/1 ม.2 ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง
955. เกศกนก ขออาพัศ รุ่น 17
แผนกอายุรกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
01-4474024
956. เกศกนก ขออาพัศ รุ่น 17
แผนกอายุรกรรม รพ.ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
01-4474024
957. วรการ พรหมพันธุ์ รุ่น 17
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
152-358016 --61/74 ซ.เสนานิคม ถ.พหลโยธินบางกะปิกรุงเทพฯ 10230
958. วรการ พรหมพันธุ์ รุ่น 17
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
152-358016 --61/74 ซ.เสนานิคม ถ.พหลโยธินบางกะปิกรุงเทพฯ 10230
959. วสวัฒน์ ถิ่นพังงา รุ่น 17
รพ.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่81120
699029,640545
960. วสวัฒน์ ถิ่นพังงา รุ่น 17
รพ.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่81120
699029,640545
961. วัลภา จริงจิตร รุ่น 17
กลุ่มงานรังสี โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1144-781767 --45/1 ถ.เวียนกะพัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
962. วัลภา จริงจิตร รุ่น 17
กลุ่มงานรังสี โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1144-781767 --45/1 ถ.เวียนกะพัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
963. วันเฉลิม นันท์วิพิตพงศ์ รุ่น 17
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
?ศัลย์ หาดใหญ หรือ ศิริราช
964. วันเฉลิม นันท์วิพิตพงศ์ รุ่น 17
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
?ศัลย์ หาดใหญ หรือ ศิริราช
965. สมศักดิ์ ประชุมรัตน์ รุ่น 17
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
966. สมศักดิ์ ประชุมรัตน์ รุ่น 17
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
967. ศราวุธ พิพัฒน์พราพงศ์ รุ่น 17
รพ. หาดใหญ่ ถ.รัตถาร อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9881175 --33/125 ซ.ชูศิลป์อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช80000
968. ศราวุธ พิพัฒน์พราพงศ์ รุ่น 17
รพ. หาดใหญ่ ถ.รัตถาร อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9881175 --33/125 ซ.ชูศิลป์อ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช80000
969. สักรินทร์ มณีสุข รุ่น 17
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท รพ. ตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
52/14 ถ.สุราษฎร์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี84000,
970. สักรินทร์ มณีสุข รุ่น 17
แผนกศัลยกรรมระบบประสาท รพ. ตรัง อ. เมือง จ. ตรัง92000
52/14 ถ.สุราษฎร์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี84000,
971. สาธิต ธรรมสิทธิ์บูรณ์ รุ่น 17
67 ซ.ไทยอาคาร ถ.ไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
มีค./46 7490 Brompton Rd#459 Houston TX 77025 Satid Thammasitboon
972. สาธิต ธรรมสิทธิ์บูรณ์ รุ่น 17
67 ซ.ไทยอาคาร ถ.ไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
มีค./46 7490 Brompton Rd#459 Houston TX 77025 Satid Thammasitboon
973. สาธนา โตเจริญวาณิช รุ่น 17
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม ทัศศรี
974. สาธนา โตเจริญวาณิช รุ่น 17
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
สกุลเดิม ทัศศรี
975. สงกรานต์ จันทร์มุณี รุ่น 17
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ. สตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
1144-11767 --39 ถ.เทศบาล 7อ.เมืองจ.ยะลา95000,
976. สงกรานต์ จันทร์มุณี รุ่น 17
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา รพ. สตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
1144-11767 --39 ถ.เทศบาล 7อ.เมืองจ.ยะลา95000,
977. สุรเชษฐ์ วงศ์ประไพโรจน์ รุ่น 17
รพ. กรุงเทพ-หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
140/5 ถ.กาญจนวนิชอ.เมืองจ.สงขลา90000
978. สุรเชษฐ์ วงศ์ประไพโรจน์ รุ่น 17
รพ. กรุงเทพ-หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
140/5 ถ.กาญจนวนิชอ.เมืองจ.สงขลา90000
979. สุเมธพันธุ์ แสงจันทร์ รุ่น 17
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1/13 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา90000
980. สุเมธพันธุ์ แสงจันทร์ รุ่น 17
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1/13 ถ.ไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา90000
981. สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล รุ่น 17
แผนกหู คอ จมูก ร.พ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
075-611202-3 --11 ถ.เนาวรัตน์อ.เมืองจ.กระบี่81000,
982. สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล รุ่น 17
แผนกหู คอ จมูก ร.พ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
075-611202-3 --11 ถ.เนาวรัตน์อ.เมืองจ.กระบี่81000,
983. สุทัศน์ เลี้ยงพันธุ์สกุล รุ่น 17
58-60-62 ถ.ถราดร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
อายุรกรรม Chicago USA
984. สุทัศน์ เลี้ยงพันธุ์สกุล รุ่น 17
58-60-62 ถ.ถราดร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
อายุรกรรม Chicago USA
985. สุธรรม ไชยวาณิชย์ รุ่น 17
90112
สกุลเดิม แซ่ฉั่ว 469/1 ม.5 อ.สะเดาจ.สงขลา90170
986. สุธรรม ไชยวาณิชย์ รุ่น 17
90112
สกุลเดิม แซ่ฉั่ว 469/1 ม.5 อ.สะเดาจ.สงขลา90170
987. สุธีรพร ราชตนะพันธุ์ รุ่น 17
70/9 ถ.รักษ์จันทน์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
988. สุธีรพร ราชตนะพันธุ์ รุ่น 17
70/9 ถ.รักษ์จันทน์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
989. สุพัฒน์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ รุ่น 17
67 ซ.ไทยอาคาร ถ.ไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
อายุรกรรม USA
990. สุพัฒน์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์ รุ่น 17
67 ซ.ไทยอาคาร ถ.ไทยอาคาร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
อายุรกรรม USA
991. อติพล สราญเศรษฐ์ รุ่น 17
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
21-23 ซ.4 ถ.ไทรงาม อ.เมืองจ.สงขลา 90000
992. อติพล สราญเศรษฐ์ รุ่น 17
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
21-23 ซ.4 ถ.ไทรงาม อ.เมืองจ.สงขลา 90000
993. จรวด จำปา รุ่น 17
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9580771 /ก.พ.47
994. จรวด จำปา รุ่น 17
แผนกออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9580771 /ก.พ.47
995. จันทนี พกาบอินทร์ รุ่น 17
รพ.นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
สกุลเดิม วีระชาติเทวัญ
996. จันทนี พกาบอินทร์ รุ่น 17
รพ.นครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
สกุลเดิม วีระชาติเทวัญ
997. จตุรพร แสงกูล รุ่น 17
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
15 ถ.รถไฟ อ.เมืองจ.พัทลุง 93000
998. จตุรพร แสงกูล รุ่น 17
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
15 ถ.รถไฟ อ.เมืองจ.พัทลุง 93000
999. ชนันเนตร์ ไพศาลสถาน รุ่น 17
20 ถ.จะนะ อ.เมือง จ.สงขลา90000
วิสัญญี USA
1000. ชนันเนตร์ ไพศาลสถาน รุ่น 17
20 ถ.จะนะ อ.เมือง จ.สงขลา90000
วิสัญญี USA
1001. ชนิกานต์ วงศ์สุคนธ์ รุ่น 17
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074- 232665 --56 ซ.3 ถ.ทุ่งเสา 1 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110 ,
1002. ชนิกานต์ วงศ์สุคนธ์ รุ่น 17
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074- 232665 --56 ซ.3 ถ.ทุ่งเสา 1 อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 90110 ,
1003. ณรงค์ ไชยฤทธิ์ รุ่น 17
85 ม.1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา90140
1004. ณรงค์ ไชยฤทธิ์ รุ่น 17
85 ม.1 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา90140
1005. ดรุณ สนทราพรพล รุ่น 17
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1006. ดรุณ สนทราพรพล รุ่น 17
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1007. ดาราวรรณ สิรินพคุณ รุ่น 17
แผนกจักษุ โรงพยบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6495629 ที่ทำงาน(073)312563-66, 1188-7115028 - - 297/63 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 (073)337837
1008. ดาราวรรณ สิรินพคุณ รุ่น 17
แผนกจักษุ โรงพยบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)6495629 ที่ทำงาน(073)312563-66, 1188-7115028 - - 297/63 ม.ออมทอง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 (073)337837
1009. ทัดพงศ์ พรหมวิจิตร รุ่น 17
ภ. สูตินรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1010. ทัดพงศ์ พรหมวิจิตร รุ่น 17
ภ. สูตินรีเวชวิทยา รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1011. ธีรพล เมืองไพศาล รุ่น 17
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
182/14 ถ.ชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร 86000
1012. ธีรพล เมืองไพศาล รุ่น 17
กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ชุมพร อ.เมือง จ.ชุมพร86000
182/14 ถ.ชุมพร อ.เมืองจ.ชุมพร 86000
1013. ธงชัย นันทนรานนท์ รุ่น 17
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1014. ธงชัย นันทนรานนท์ รุ่น 17
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1015. นิวัตน์ ล้วนเส้ง รุ่น 17
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-7199101 -- 34 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1016. นิวัตน์ ล้วนเส้ง รุ่น 17
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-7199101 -- 34 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1017. นล เลขยานนท์ รุ่น 17
แผนกสูตินรีศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
13 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1018. นล เลขยานนท์ รุ่น 17
แผนกสูตินรีศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
13 ซ.เกษมสันต์ 1 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
1019. บุญเลิศ เลิศศุภกุล รุ่น 17
179/25 ซ.พิบูลรังสรรค์ ถ.ระนอง ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1020. บุญเลิศ เลิศศุภกุล รุ่น 17
179/25 ซ.พิบูลรังสรรค์ ถ.ระนอง ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1021. ปานรวี มีบารยาตร์ รุ่น 17
165 ถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงทพฯ
1022. ปานรวี มีบารยาตร์ รุ่น 17
165 ถ.ศักดิเดช อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถ. ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงทพฯ
1023. พรหมศิริ อำไพ รุ่น 17
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
074-230800 # 1923 --723/5ถ.กาญจนวนิชย์ ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา ,
1024. พรหมศิริ อำไพ รุ่น 17
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
074-230800 # 1923 --723/5ถ.กาญจนวนิชย์ ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา ,
1025. พณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช รุ่น 17
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
074-230800 # 1923 -- ชื่อเดิมฉัตรณรงค์, 133 ถ. จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ,
1026. พณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช รุ่น 17
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
074-230800 # 1923 -- ชื่อเดิมฉัตรณรงค์, 133 ถ. จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ,
1027. ภัทรี ปิ่นแก้ว รุ่น 18
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1028. ภัทรี ปิ่นแก้ว รุ่น 18
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130
แผนกจิตเวช โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1029. เสมอจันทร์ กองสุวรรณ รุ่น 18
แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
1030. เสมอจันทร์ กองสุวรรณ รุ่น 18
แผนกอายุรศาสตร์ โรงพยาบบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
1031. เอกวีร์ ชีวรุ่งโรจน์ รุ่น 18
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1032. เอกวีร์ ชีวรุ่งโรจน์ รุ่น 18
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1033. รัศมี สังข์ทอง รุ่น 18
ศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ.2545-790110
สกุลเดิม โชติพันธุ์วิทยากุล
1034. รัศมี สังข์ทอง รุ่น 18
ศึกษาต่อต่างประเทศ พ.ศ.2545-790110
สกุลเดิม โชติพันธุ์วิทยากุล
1035. มิทธิรา (เหลืองอรุณ) พิณโสภณ รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
1036. มิทธิรา (เหลืองอรุณ) พิณโสภณ รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
1037. เล็ก พัฒนาการจิต รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
1038. เล็ก พัฒนาการจิต รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
1039. เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล รุ่น 18
โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่81130
075-636598 ต่อ 112, 01-8951163
1040. เลิศรัตน์ เอกสถาพรสกุล รุ่น 18
โรงพยาบาลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่81130
075-636598 ต่อ 112, 01-8951163
1041. เฉลิมพล โอสถพรมมา รุ่น 18
แผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-8983853
1042. เฉลิมพล โอสถพรมมา รุ่น 18
แผนกศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-8983853
1043. เพทาย พัฒนไทยานนท์ รุ่น 18
ภาควิชาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1044. เพทาย พัฒนไทยานนท์ รุ่น 18
ภาควิชาศัลยศาสตรออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1045. ภุชงค์ โชคสมัย รุ่น 18
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1046. ภุชงค์ โชคสมัย รุ่น 18
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1047. วรวิทย์ จิตติถาวร รุ่น 18
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1048. วรวิทย์ จิตติถาวร รุ่น 18
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1049. วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์ รุ่น 18
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1050. วรพงษ์ ขวัญไพโรจน์ รุ่น 18
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1051. วันวิสาข์ จันทรักษ์ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1052. วันวิสาข์ จันทรักษ์ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1053. วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล รุ่น 18
โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา90130
1054. วีระพันธ์ วัฒนกำธรกุล รุ่น 18
โรงพยาบาลจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา90130
1055. วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร รุ่น 18
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1056. วิราภรณ์ อัจฉริยะเสถียร รุ่น 18
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1057. สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1058. สมคิด เวชวิศาลสัมฤทธิ์ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1059. สมพบ แท่นซุ้ย รุ่น 18
แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1060. สมพบ แท่นซุ้ย รุ่น 18
แผนกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1061. สลิล เลาหะสราญ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม รพ. สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-8925990 --นามสกุลเดิม สมเศรษฐ
1062. สลิล เลาหะสราญ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม รพ. สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
01-8925990 --นามสกุลเดิม สมเศรษฐ
1063. สกุณา อุษณวศิน รุ่น 18
แผนกกุมารฯ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1064. สกุณา อุษณวศิน รุ่น 18
แผนกกุมารฯ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1065. สนธยา เทพพิพิธ รุ่น 18
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1066. สนธยา เทพพิพิธ รุ่น 18
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1067. สุรัยยา นิยมเดชา รุ่น 18
658/25 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ซ.41 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2765123 --สกุลเดิม ธรรมนิยมกุล ,
1068. สุรัยยา นิยมเดชา รุ่น 18
658/25 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม ซ.41 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2765123 --สกุลเดิม ธรรมนิยมกุล ,
1069. สุภาณี โลหะประธาน รุ่น 18
คลินิคผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
บ้าน 55 ภูเก็ตวิลล่า 1 ถ.เยาวราช 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1070. สุภาณี โลหะประธาน รุ่น 18
คลินิคผิวหนัง โรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
บ้าน 55 ภูเก็ตวิลล่า 1 ถ.เยาวราช 1 อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1071. สุรกิจ วาหะ รุ่น 18
แผนกศัลยกรรมประสาท รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1072. สุรกิจ วาหะ รุ่น 18
แผนกศัลยกรรมประสาท รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
1073. อภิรดี ทรงจำรัส รุ่น 18
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
35/2 ม.1 ต.นาตาล่าง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1074. อภิรดี ทรงจำรัส รุ่น 18
ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
35/2 ม.1 ต.นาตาล่าง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1075. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์ รุ่น 18
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1076. อภินันทน์ สุวรรณรักษ์ รุ่น 18
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1077. อัมพร ทองพุฒ รุ่น 18
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1078. อัมพร ทองพุฒ รุ่น 18
กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1079. อัญมณี ศิลป์ประสิทธิ์ รุ่น 18
36 หมู่บ้านทักษิณเมืองทอง ซ.ทักษิณเมืองทอง 1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1080. อัญมณี ศิลป์ประสิทธิ์ รุ่น 18
36 หมู่บ้านทักษิณเมืองทอง ซ.ทักษิณเมืองทอง 1 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1081. อัญชลี ชีวรุ่งโรจน์ รุ่น 18
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
สกุลเดิมเพทายบรรลือ
1082. อัญชลี ชีวรุ่งโรจน์ รุ่น 18
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
สกุลเดิมเพทายบรรลือ
1083. อารักษ์ นิติคุณเกษม รุ่น 18
รพ.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี84230
1084. อารักษ์ นิติคุณเกษม รุ่น 18
รพ.บ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี84230
1085. อนุ ทองแดง รุ่น 18
24 หมู่ที่ 9 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร86140
1086. อนุ ทองแดง รุ่น 18
24 หมู่ที่ 9 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร86140
1087. ละออพรรณ กุลวงศ์ รุ่น 18
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี90140
(01)6901886 (073)312563-66
1088. ละออพรรณ กุลวงศ์ รุ่น 18
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี90140
(01)6901886 (073)312563-66
1089. กมลวิช เลาประสพวัฒนา รุ่น 18
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1090. กมลวิช เลาประสพวัฒนา รุ่น 18
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1091. กิตติพงศ์ เรียบร้อย รุ่น 18
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1092. กิตติพงศ์ เรียบร้อย รุ่น 18
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1093. กนกวรรณ ชูบุญ รุ่น 18
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5406730 --สกุลเดิม ยิ่งประสิทธิ์
1094. กนกวรรณ ชูบุญ รุ่น 18
โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี ถ.ราษฏร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5406730 --สกุลเดิม ยิ่งประสิทธิ์
1095. คณิตา กายะสุต รุ่น 18
ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5419579
1096. คณิตา กายะสุต รุ่น 18
ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5419579
1097. จิรสุดา เผือกคง รุ่น 18
แผนกวิสัญญวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
1098. จิรสุดา เผือกคง รุ่น 18
แผนกวิสัญญวิทยา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
1099. จารุพรรณ ขุนเพชร รุ่น 18
โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร86110
บ้าน 02-9446242, (01)-6076882, --127/279 ม.สวนทองวิลลา3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10230
1100. จารุพรรณ ขุนเพชร รุ่น 18
โรงพยาบาลหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร86110
บ้าน 02-9446242, (01)-6076882, --127/279 ม.สวนทองวิลลา3 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม 10230
1101. จิตตพร ภู่รัตนมาลย์ รุ่น 18
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1102. จิตตพร ภู่รัตนมาลย์ รุ่น 18
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84140
1103. จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์ รุ่น 18
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2/49 ม.ชวนชื่นนครินทร์ ต. น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
1104. จตุรงค์ จงสถิตย์ไพบูลย์ รุ่น 18
ภาควิชาโสต นาสิกฯ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2/49 ม.ชวนชื่นนครินทร์ ต. น้ำน้อย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
1105. ชัชชัย ปรีชาไว รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-4667352
1106. ชัชชัย ปรีชาไว รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-4667352
1107. ฐิติรัตน์ พัฒนไทยานนท์ รุ่น 18
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
สกุลเดิม นิมมานรัชต์
1108. ฐิติรัตน์ พัฒนไทยานนท์ รุ่น 18
กลุ่มงาน โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
สกุลเดิม นิมมานรัชต์
1109. ณัฐพล อันนานนท์ รุ่น 18
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
26/1 หมู่ที่ 4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
1110. ณัฐพล อันนานนท์ รุ่น 18
กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
26/1 หมู่ที่ 4 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
1111. ธวัชชัย กาญจนะคช รุ่น 18
แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ ถ. ราชดำเนิน ต. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1112. ธวัชชัย กาญจนะคช รุ่น 18
แผนกอายุรกรรม รพ.ค่ายวชิราวุธ ถ. ราชดำเนิน ต. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1113. ธีระศักดิ์ ทิพย์ศรี รุ่น 18
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1114. ธีระศักดิ์ ทิพย์ศรี รุ่น 18
แผนกวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชฯ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1115. ธิดา เอื้อกฤดาธิการ รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม กิตติจิรวศ์
1116. ธิดา เอื้อกฤดาธิการ รุ่น 18
ภาควิชาวิสัญญวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
สกุลเดิม กิตติจิรวศ์
1117. ธิดาพร แสงหลี รุ่น 18
43/1 ม.2 ถ.เพรชเกษม ต.คึกคัก ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา82190
สกุลเดิม กริชพิพรรช
1118. ธิดาพร แสงหลี รุ่น 18
43/1 ม.2 ถ.เพรชเกษม ต.คึกคัก ต.ตะกั่วป่า จ.พังงา82190
สกุลเดิม กริชพิพรรช
1119. ธนพันธ์ ชูบุญ รุ่น 18
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช วิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-7338840
1120. ธนพันธ์ ชูบุญ รุ่น 18
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวช วิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-7338840
1121. นวลนาถ (ตรีรัตนภรณ์) พุนพงษ์ศิมานนท์ รุ่น 18
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1122. นวลนาถ (ตรีรัตนภรณ์) พุนพงษ์ศิมานนท์ รุ่น 18
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1123. นิเวศน์ อังสุมาลี รุ่น 18
โรงพยาบาล.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่81120
075-699029
1124. นิเวศน์ อังสุมาลี รุ่น 18
โรงพยาบาล.คลองท่อม อ.คลองท่อม จ.กระบี่81120
075-699029
1125. ประวัติ นภาพงศ์สุริยา รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1126. ประวัติ นภาพงศ์สุริยา รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1127. ปิยวรรณ เชียงไกรเวช รุ่น 18
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1128. ปิยวรรณ เชียงไกรเวช รุ่น 18
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1129. ปลื้มจิตร ตั่นกี่ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวขิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1130. ปลื้มจิตร ตั่นกี่ รุ่น 18
แผนกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลวขิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1131. พรชัย พิกุลทองอำไพ รุ่น 18
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
1132. พรชัย พิกุลทองอำไพ รุ่น 18
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
1133. พยุงภัค สวนยา รุ่น 18
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1134. พยุงภัค สวนยา รุ่น 18
วิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1135. พัชริยา ธัญประสาท รุ่น 18
แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง85000
ย้าย - รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
1136. พัชริยา ธัญประสาท รุ่น 18
แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลระนอง อ.เมือง จ.ระนอง85000
ย้าย - รพ.วชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
1137. เสริมลักษณ์ อังคณาวิริยารักษ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1138. เสริมลักษณ์ อังคณาวิริยารักษ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1139. โอภาส ปทะวานิช รุ่น 19
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1140. โอภาส ปทะวานิช รุ่น 19
สูตินรีแพทย์ โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1141. เอกชัย เติมวิริยะกุล รุ่น 19
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1142. เอกชัย เติมวิริยะกุล รุ่น 19
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1143. ภัสสร ปรีชาไว รุ่น 19
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-4661131 , 074-453034
1144. ภัสสร ปรีชาไว รุ่น 19
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09-4661131 , 074-453034
1145. รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1146. รังสรรค์ ภูรยานนทชัย รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1147. ภาสกร บัวขาว รุ่น 19
โรงพยบาลโคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี93000
1148. ภาสกร บัวขาว รุ่น 19
โรงพยบาลโคกโพธิ์ อ. โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี93000
1149. เลิศลักษณ์ วีรสาร รุ่น 19
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต8300
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.ม.อ.
1150. เลิศลักษณ์ วีรสาร รุ่น 19
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต8300
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ.ม.อ.
1151. เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล รุ่น 19
กลุ่มงานสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช80000
1152. เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล รุ่น 19
กลุ่มงานสูตินรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราช จ.นครศรีธรรมราช80000
1153. เกริกศักดิ์ เตาตระกูล รุ่น 19
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1154. เกริกศักดิ์ เตาตระกูล รุ่น 19
ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1155. เจริญตา เพชรศรีทอง รุ่น 19
รพ.ศูนย์แม่และเด็ก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1156. เจริญตา เพชรศรีทอง รุ่น 19
รพ.ศูนย์แม่และเด็ก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
1157. มณฑนรรห์ โรหิโตปการ รุ่น 19
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ กลับ/2547
1158. มณฑนรรห์ โรหิโตปการ รุ่น 19
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ กลับ/2547
1159. เบญจวรรณ อยู่สำราญ รุ่น 19
รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1160. เบญจวรรณ อยู่สำราญ รุ่น 19
รพ.ประสาทสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1161. วสันต์ ชุมยอด รุ่น 19
โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี84230
1162. วสันต์ ชุมยอด รุ่น 19
โรงพยาบาลบ้านตาขุน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี84230
1163. วัชรี เจริญไพบูลย์ รุ่น 19
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1164. วัชรี เจริญไพบูลย์ รุ่น 19
โรงพยาบาลกรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1165. วีระยุทธ อธิภัทรพงศ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง92110
1166. วีระยุทธ อธิภัทรพงศ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลกันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง92110
1167. วิเศษ สิรินทรโสภณ รุ่น 19
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา90270
1168. วิเศษ สิรินทรโสภณ รุ่น 19
โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา90270
1169. วิรชัย สนธิเมือง รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช8000
01-9701256
1170. วิรชัย สนธิเมือง รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช8000
01-9701256
1171. วุฒิชัย พนาวรางกูร รุ่น 19
60/7 หมู่3 รพ.พนม ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พังกาญจน์ อ.พนมจ.สุราษฎร์ธานี84250
1172. วุฒิชัย พนาวรางกูร รุ่น 19
60/7 หมู่3 รพ.พนม ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.พังกาญจน์ อ.พนมจ.สุราษฎร์ธานี84250
1173. สราวุฒิ ดำใหม่ รุ่น 19
90110
ย้าย--ภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์ รพ.ม.อ.
1174. สราวุฒิ ดำใหม่ รุ่น 19
90110
ย้าย--ภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์ รพ.ม.อ.
1175. ศราวุธ เรืองสนาม รุ่น 19
โรงพยาบาลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี84250
1176. ศราวุธ เรืองสนาม รุ่น 19
โรงพยาบาลท่าฉาง อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี84250
1177. ศรีลา สำเภา รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09 - 7344237
1178. ศรีลา สำเภา รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
09 - 7344237
1179. ศศิศ รันตพฤกษ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1180. ศศิศ รันตพฤกษ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1181. สักรินทร์ สมศักดิ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
1182. สักรินทร์ สมศักดิ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช80160
1183. สุเมศ สุนทรทรัพย์ รุ่น 19
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
1184. สุเมศ สุนทรทรัพย์ รุ่น 19
โรงพยาบาลโคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
1185. สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80190
1186. สุรศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ รุ่น 19
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80190
1187. สุริยา หลีหมัด รุ่น 19
94110
ย้าย -- ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.อ.
1188. สุริยา หลีหมัด รุ่น 19
94110
ย้าย -- ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.อ.
1189. สุริยา กีรติชนานนท์ รุ่น 19
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
เพิ่มรายชื่อ จาก รพ.ปัตตานี ธค/46
1190. สุริยา กีรติชนานนท์ รุ่น 19
อายุรแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
เพิ่มรายชื่อ จาก รพ.ปัตตานี ธค/46
1191. สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
074-446388 (บ้าน) 074-429886 (ที่ทำงาน) 01-8215091
1192. สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
074-446388 (บ้าน) 074-429886 (ที่ทำงาน) 01-8215091
1193. สุพัตรา เดชานันท์ รุ่น 19
แสนสุขอพาตเม้นต์ 1179ถ. เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
แผนกกุมารเวชศาสตร์ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1194. สุพัตรา เดชานันท์ รุ่น 19
แสนสุขอพาตเม้นต์ 1179ถ. เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
แผนกกุมารเวชศาสตร์ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1195. ไปรยา เจียรโณรส รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1196. ไปรยา เจียรโณรส รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1197. กมล สุขเขียว รุ่น 19
โรงพยาบาลเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี84190
1198. กมล สุขเขียว รุ่น 19
โรงพยาบาลเวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี84190
1199. กำพล ลิ้มสมเกียรติ รุ่น 19
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80190
075-340250, 342017 fax 075-343066, 075-346946
1200. กำพล ลิ้มสมเกียรติ รุ่น 19
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80190
075-340250, 342017 fax 075-343066, 075-346946
1201. กฤษณะ กาญจนหิรัญ รุ่น 19
90112
ย้าย --ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มอ.
1202. กฤษณะ กาญจนหิรัญ รุ่น 19
90112
ย้าย --ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.มอ.
1203. กนกพร หิมะคุณ รุ่น 19
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1204. กนกพร หิมะคุณ รุ่น 19
กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
1205. คณิตพงศ์ ปราบพาล รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90120
1206. คณิตพงศ์ ปราบพาล รุ่น 19
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90120
1207. จักกฤษณ์ ป้อมเพชร รุ่น 19
โรงพยาบาลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช80320
(075) 396123 ต่อ 105 , (01) 8931469
1208. จักกฤษณ์ ป้อมเพชร รุ่น 19
โรงพยาบาลพรหมคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช80320
(075) 396123 ต่อ 105 , (01) 8931469
1209. จิรยุทธ โตเลิศมงคล รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)5387138
1210. จิรยุทธ โตเลิศมงคล รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ รพ.มหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)5387138
1211. จิราวรรณ เชษฐเผ่าพันธ์ รุ่น 19
รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม สุกใส
1212. จิราวรรณ เชษฐเผ่าพันธ์ รุ่น 19
รพ.กรุงเทพ-หาดใหญ่ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม สุกใส
1213. จิตรกร เพชรศิลาสัณห์ รุ่น 19
โรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
1214. จิตรกร เพชรศิลาสัณห์ รุ่น 19
โรงพยาบาลหนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
1215. ญาณินทร์ ฉัตรวิวัฒน์ รุ่น 19
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1216. ญาณินทร์ ฉัตรวิวัฒน์ รุ่น 19
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1217. ณรงค์ ยอดสนิท รุ่น 19
90112
ย้าย --ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. ม.อ.
1218. ณรงค์ ยอดสนิท รุ่น 19
90112
ย้าย --ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. ม.อ.
1219. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร รุ่น 19
90112
ย้าย -- ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. ม.อ.
1220. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร รุ่น 19
90112
ย้าย -- ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ. ม.อ.
1221. ดือรามัน บินสะมะแอ รุ่น 19
โรงพยาบาลบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส96170
01-8979512
1222. ดือรามัน บินสะมะแอ รุ่น 19
โรงพยาบาลบาเจาะ อ. บาเจาะ จ. นราธิวาส96170
01-8979512
1223. ทรงฤทธิ์ กมลมาตยกุล รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1224. ทรงฤทธิ์ กมลมาตยกุล รุ่น 19
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1225. ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
1226. ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ รุ่น 19
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90112
1227. นลินี โกวิทวนาวงษ์ รุ่น 19
ภาควิชาวิสัญญี รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม วงศ์ธนาภักดี
1228. นลินี โกวิทวนาวงษ์ รุ่น 19
ภาควิชาวิสัญญี รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิม วงศ์ธนาภักดี
1229. นพฎล สุทธิพง รุ่น 19
โรงพยาบาลแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตานี94000
1230. นพฎล สุทธิพง รุ่น 19
โรงพยาบาลแม่ลาน อ.แม่ลาน จ.ปัตานี94000
1231. พงศ์ธวัช กาญจนาภา รุ่น 19
90112
ย้าย -- ภาควิชาวิสัญญี รพ. ม.อ.
1232. พงศ์ธวัช กาญจนาภา รุ่น 19
90112
ย้าย -- ภาควิชาวิสัญญี รพ. ม.อ.
1233. โสภนา จุลนวล รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1234. โสภนา จุลนวล รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1235. ภาณุ นาจรุง รุ่น 20
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1236. ภาณุ นาจรุง รุ่น 20
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1237. โตมร โชติพานิช รุ่น 20
ภ.โสต ศอ นาสิก รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
075-636598
1238. โตมร โชติพานิช รุ่น 20
ภ.โสต ศอ นาสิก รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
075-636598
1239. เบญวรรณ ลิมปมาศ รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1240. เบญวรรณ ลิมปมาศ รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1241. วิภูรัฐ ปุสสนาคะวิน รุ่น 20
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1242. วิภูรัฐ ปุสสนาคะวิน รุ่น 20
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
1243. สรรทิพย์ วงศ์ลดารมย์ รุ่น 20
33 ถ.ภาสว่าง8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1244. สรรทิพย์ วงศ์ลดารมย์ รุ่น 20
33 ถ.ภาสว่าง8 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1245. ศุภมาส กระแสร์สาร รุ่น 20
295 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ องคลองท่อม จ.กระบี่81120
075-699189
1246. ศุภมาส กระแสร์สาร รุ่น 20
295 ม.2 ต.คลองท่อมใต้ องคลองท่อม จ.กระบี่81120
075-699189
1247. สุภารัตน์ พ่อหนู รุ่น 20
81000
จม.ตีกลับ--รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1248. สุภารัตน์ พ่อหนู รุ่น 20
81000
จม.ตีกลับ--รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1249. สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์ รุ่น 20
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1250. สุธี เชิดชูตระกูลศักดิ์ รุ่น 20
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1251. อรรถสิทธิ์ แดงมณี รุ่น 20
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1252. อรรถสิทธิ์ แดงมณี รุ่น 20
กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1253. อนุรักษ์ สารภาพ รุ่น 20
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
1254. อนุรักษ์ สารภาพ รุ่น 20
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
1255. จันทรา แซ่ตั้ง รุ่น 20
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
1256. จันทรา แซ่ตั้ง รุ่น 20
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
1257. จิราภา ไชยบัณดิษฐ์ รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1258. จิราภา ไชยบัณดิษฐ์ รุ่น 20
ภ.วิสัญญีวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1259. จิตติมา แกล้วทนง รุ่น 20
โรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-5992165
1260. จิตติมา แกล้วทนง รุ่น 20
โรงพยาบาลประสาท อ.เมือง จ.สงขลา90000
01-5992165
1261. ชรินทร แพทยนันทเวช รุ่น 20
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
1262. ชรินทร แพทยนันทเวช รุ่น 20
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
1263. ชัยณรงค์ โชคสุชาติ รุ่น 20
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1264. ชัยณรงค์ โชคสุชาติ รุ่น 20
ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90112
1265. ฐาดินี วงศ์ไพศาล รุ่น 20
โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา95140
1266. ฐาดินี วงศ์ไพศาล รุ่น 20
โรงพยาบาลรามัน อ.รามัน จ.ยะลา95140
1267. ณัฎฐพร เลขะธรรม รุ่น 20
99/84 หมู่บ้านแสงตะวันลากูน่า ถ.ปากนคร ต.ท่ารัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01- 3141861 โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1268. ณัฎฐพร เลขะธรรม รุ่น 20
99/84 หมู่บ้านแสงตะวันลากูน่า ถ.ปากนคร ต.ท่ารัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01- 3141861 โรงพยาบาลนครินทร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
1269. ณัฏฐ์ หิรัญยากาศ รุ่น 20
ภ.ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1270. ณัฏฐ์ หิรัญยากาศ รุ่น 20
ภ.ศัลยศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1271. ณาตยา สงห้อง รุ่น 20
44 ซ.สุวรรณพงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1272. ณาตยา สงห้อง รุ่น 20
44 ซ.สุวรรณพงศรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1273. ถิรวัฒน์ นวลขาว รุ่น 20
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
1274. ถิรวัฒน์ นวลขาว รุ่น 20
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
1275. ทศพร ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 20
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-230878 -- 361/23 ซ.15 ถ.กันตัง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง
1276. ทศพร ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 20
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ.เมือง จ.ตรัง92000
075-230878 -- 361/23 ซ.15 ถ.กันตัง ต.บางรัก อ.เมือง จ.ตรัง
1277. ทัศนัย จันโหนง รุ่น 20
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1278. ทัศนัย จันโหนง รุ่น 20
โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
1279. นภัค ศศิแสงสุภร รุ่น 20
ภ.โสต ศอ นาสิก รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1280. นภัค ศศิแสงสุภร รุ่น 20
ภ.โสต ศอ นาสิก รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1281. ปรเมศวร์ สุวรรณโณ รุ่น 20
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1282. ปรเมศวร์ สุวรรณโณ รุ่น 20
ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ฯ รพ.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1283. ปราโมทย์ ทานอุทิศ รุ่น 20
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1284. ปราโมทย์ ทานอุทิศ รุ่น 20
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1285. ปรีดา เลี่ยมเส้ง รุ่น 20
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1286. ปรีดา เลี่ยมเส้ง รุ่น 20
กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
1287. ปัญญา สิทธิวรากุล รุ่น 20
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1288. ปัญญา สิทธิวรากุล รุ่น 20
รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1289. พรเทพ นวลเจริญ รุ่น 20
รพ.ทุงยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี94140
1290. พรเทพ นวลเจริญ รุ่น 20
รพ.ทุงยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี94140
1291. พรทิพย์ เพชรมณี รุ่น 20
รพ.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา90150
01-9695929 19/2 ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1292. พรทิพย์ เพชรมณี รุ่น 20
รพ.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา90150
01-9695929 19/2 ม.5 ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
1293. เมทินา วิชัยพฤกษ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
80/1 ถ.เพชรเกษม ซ.11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1294. เมทินา วิชัยพฤกษ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
80/1 ถ.เพชรเกษม ซ.11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1295. เสาวพรรณ เพ็ชรวิจิตร รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบลสงขลานครินทร์90110
รพ.(075)251256, 01-8934740, 152-518021 -- 120 ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000โทร.บ้าน(076)212913
1296. เสาวพรรณ เพ็ชรวิจิตร รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบลสงขลานครินทร์90110
รพ.(075)251256, 01-8934740, 152-518021 -- 120 ถ.ถลาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000โทร.บ้าน(076)212913
1297. ยอดพิริยะ เอี่ยมคงเอก รุ่น 21
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
68/43 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ถ.สามัคคี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1298. ยอดพิริยะ เอี่ยมคงเอก รุ่น 21
ภาควิชาโสต นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
68/43 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 4 ถ.สามัคคี อ.เมือง จ.นนทบุรี
1299. ภัณฑิรา รุจิโรจน์จินดากุล รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1300. ภัณฑิรา รุจิโรจน์จินดากุล รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1301. มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
52/1 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1302. มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
52/1 ม.6 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1303. โกเมน คงสกุล รุ่น 21
ภาควิชาโสตศอ นาสิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
432/16 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1304. โกเมน คงสกุล รุ่น 21
ภาควิชาโสตศอ นาสิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
432/16 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1305. เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ รุ่น 21
104 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1306. เจษฎพันธุ์ สุวันทโรจน์ รุ่น 21
104 ถ.กระ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
1307. เดชา แซ่หลี รุ่น 21
โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี94230
(01)3683219 หรือ (073)494142, 494037 - - 74 ซ 7 คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1308. เดชา แซ่หลี รุ่น 21
โรงพยาบาลกะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี94230
(01)3683219 หรือ (073)494142, 494037 - - 74 ซ 7 คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1309. โตมร โชติพานิช รุ่น 21
81000
1310. โตมร โชติพานิช รุ่น 21
81000
1311. วรางคณา ฤทธิรักษ์ รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1312. วรางคณา ฤทธิรักษ์ รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1313. วันเฉลิม จิตดำริห์ รุ่น 21
181/23 ซ.5 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1314. วันเฉลิม จิตดำริห์ รุ่น 21
181/23 ซ.5 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1315. วิโรจน์ โยมเมือง รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
47 ม.7 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
1316. วิโรจน์ โยมเมือง รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
47 ม.7 ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220
1317. วิษณุ ฝอยทอง รุ่น 21
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา90210
108/3 ม.3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
1318. วิษณุ ฝอยทอง รุ่น 21
โรงพยาบาลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา90210
108/3 ม.3 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
1319. วิทยา เลิศวิริยะกุล รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1346 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
1320. วิทยา เลิศวิริยะกุล รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1346 ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีฯ 80000
1321. วินัย ชังเจริญสุข รุ่น 21
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช80000
129 ถ.ผดุงราษฎร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี 80110
1322. วินัย ชังเจริญสุข รุ่น 21
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช80000
129 ถ.ผดุงราษฎร์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรี 80110
1323. วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์ รุ่น 21
Rehabilitation ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5196989 หอพักเวชคาม 2 ห้อง H2/401 ม.อ.
1324. วุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย์ รุ่น 21
Rehabilitation ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5196989 หอพักเวชคาม 2 ห้อง H2/401 ม.อ.
1325. หะสัน มูหาหมัด รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
1326. หะสัน มูหาหมัด รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
1327. ศิริรัตน์ เลิศศุภกุล รุ่น 21
179/25 ถ.ระนอง ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-9689023 บ้าน(076)214571, .รพ. (076)412032 รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา 82000,
1328. ศิริรัตน์ เลิศศุภกุล รุ่น 21
179/25 ถ.ระนอง ต. ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-9689023 บ้าน(076)214571, .รพ. (076)412032 รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา 82000,
1329. ศิริพร หลีหเจริญกุล รุ่น 21
โรงพยาบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง93000
72/43 บ้านสวนชมรัตนาธิเบศก์ อาคาร 2C อ.เมือง จ.นนทบุรี
1330. ศิริพร หลีหเจริญกุล รุ่น 21
โรงพยาบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง93000
72/43 บ้านสวนชมรัตนาธิเบศก์ อาคาร 2C อ.เมือง จ.นนทบุรี
1331. สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
36/37 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1332. สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
36/37 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซ.4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1333. สุกัญญา หังสพฤกษ์ รุ่น 21
20/42 ถ.บริรักษ์อุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา90000
20/42 ถ.บริรักษ์อุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1334. สุกัญญา หังสพฤกษ์ รุ่น 21
20/42 ถ.บริรักษ์อุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา90000
20/42 ถ.บริรักษ์อุทิศ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1335. อรุณี กลิ่นกล่อม รุ่น 21
โรงพยาบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล91160
01-9635283, (074)795066--182/182 หมู่บ้านภูเก็ตการเคหะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ
1336. อรุณี กลิ่นกล่อม รุ่น 21
โรงพยาบาลควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล91160
01-9635283, (074)795066--182/182 หมู่บ้านภูเก็ตการเคหะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ
1337. อินทิรา หิรัญยากาศ ช่อดอก รุ่น 21
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิมช่อดอก --25/5 ถ.ประชารมย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1338. อินทิรา หิรัญยากาศ ช่อดอก รุ่น 21
กุมารแพทย์ โรงพยาบาลราษฎ์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
สกุลเดิมช่อดอก --25/5 ถ.ประชารมย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1339. อลิสลา เจียรโณรส รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
34 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1340. อลิสลา เจียรโณรส รุ่น 21
ภาควิชาวิสัญญี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
34 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1341. กมลรัตน์ วัชราภรณ์ รุ่น 21
ภาควิชาจิตเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
298/26 รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ 84130
1342. กมลรัตน์ วัชราภรณ์ รุ่น 21
ภาควิชาจิตเวช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
298/26 รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ 84130
1343. ก้องภพ โกศลเหมมณี รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
330/6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1344. ก้องภพ โกศลเหมมณี รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
330/6 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1345. กัลยา วรประทีป รุ่น 21
31/11 ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
บ้าน(074)244861, 01-8965061, 152-398130 - - รพ. จะนะ อ. จะนะ สงขลา
1346. กัลยา วรประทีป รุ่น 21
31/11 ถ. ราษฎร์ยินดี อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
บ้าน(074)244861, 01-8965061, 152-398130 - - รพ. จะนะ อ. จะนะ สงขลา
1347. กฤษณะ สุวรรณภูมิ รุ่น 21
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
494/21 ซไวอุทิศ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1348. กฤษณะ สุวรรณภูมิ รุ่น 21
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
494/21 ซไวอุทิศ ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1349. จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบลสงขลานครินทร์90110
54/100 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1350. จิรเจษฎ์ สุขสุเพิ่ม รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบลสงขลานครินทร์90110
54/100 ม.8 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1351. จารุวรรณ ชูกำเนิด รุ่น 21
ภาคกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
48/111 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1352. จารุวรรณ ชูกำเนิด รุ่น 21
ภาคกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
48/111 ถ.ผดุงภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1353. จารุวิทย์ บุษบรรณ รุ่น 21
69 ม.7 ต.โคกชะงาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1354. จารุวิทย์ บุษบรรณ รุ่น 21
69 ม.7 ต.โคกชะงาน อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1355. จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ รุ่น 21
ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
200/226 เมืองทอง 2/1 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ กทม.
1356. จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ รุ่น 21
ภาควิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90112
200/226 เมืองทอง 2/1 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ กทม.
1357. ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย รุ่น 21
ภาคศัลยศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
111 ถ.คลองเรียน 2 ซอย 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1358. ชูแสง ธีระวิวัฒน์ชัย รุ่น 21
ภาคศัลยศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
111 ถ.คลองเรียน 2 ซอย 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1359. ฐิติพงษ์ รัตนพรรณ์ รุ่น 21
82000
24 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
1360. ฐิติพงษ์ รัตนพรรณ์ รุ่น 21
82000
24 ม.1 ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
1361. ดิเรก วงศ์ทอง รุ่น 21
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84000
56/39 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ 84120
1362. ดิเรก วงศ์ทอง รุ่น 21
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี84000
56/39 ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ 84120
1363. ธวัชชัย พูนแก้ว รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1/1 ม.6 อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
1364. ธวัชชัย พูนแก้ว รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1/1 ม.6 อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
1365. ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
6/44 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1366. ธีรวิทย์ หงส์นภารักษ์ รุ่น 21
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
6/44 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
1367. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ รุ่น 21
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบางสงขลานครินทร์95000
213 ประชาวิวัฒน์ ซ.4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 --22/10 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1368. ธีรชิต โชติสัมพันธ์เจริญ รุ่น 21
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบางสงขลานครินทร์95000
213 ประชาวิวัฒน์ ซ.4 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120 --22/10 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1369. ธีรพล เปรมประภา รุ่น 21
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
354 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1370. ธีรพล เปรมประภา รุ่น 21
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
354 ถ.ภูผาภักดี ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1371. ธนพล วัชราภรณ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130
298/26 รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ 84130
1372. ธนพล วัชราภรณ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี84130
298/26 รพ.สวนสราญรมย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ 84130
1373. นันทรัตน์ โพธิสาร รุ่น 21
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
822/37 ซ.ประดู่ 1 บางคอแหลม กทม. 10120
1374. นันทรัตน์ โพธิสาร รุ่น 21
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
822/37 ซ.ประดู่ 1 บางคอแหลม กทม. 10120
1375. นฤมล เพทาย รุ่น 21
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพ80000
67 ม.6 ถ.ตรังปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1376. นฤมล เพทาย รุ่น 21
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพ80000
67 ม.6 ถ.ตรังปะเหลียน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1377. นพพร พลทองวิจิตร รุ่น 21
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
325/62 ถ.อุตรกิจ รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1378. นพพร พลทองวิจิตร รุ่น 21
แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
325/62 ถ.อุตรกิจ รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1379. บราลี บริรักษ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
290/1 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
1380. บราลี บริรักษ์ รุ่น 21
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
290/1 ถ.ตรังคภูมิ อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
1381. บดินทร์ ขวัญนิมิตร รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
37/2 ม. 2 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1382. บดินทร์ ขวัญนิมิตร รุ่น 21
ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์90110
37/2 ม. 2 อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1383. บุญชัย หวังศุภดิลก รุ่น 21
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
73 ซ.เจริญสุข อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1384. บุญชัย หวังศุภดิลก รุ่น 21
ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
73 ซ.เจริญสุข อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1385. ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล รุ่น 21
โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา90150
6 หมู่บ้านอรุณจิตวิลล่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1386. ผ่องพรรณ ถนอมศรีมงคล รุ่น 21
โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา90150
6 หมู่บ้านอรุณจิตวิลล่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1387. พรพิสุทธิ์ เดชแสง รุ่น 21
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
252 ม.8 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1388. พรพิสุทธิ์ เดชแสง รุ่น 21
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
252 ม.8 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1389. พยุงศักดิ์ ผ่องอำไพ รุ่น 21
1 ถ.กะลาพอ ซ.3 ตรอก 1 อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
จม.ตีกลับ--โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล 91000
1390. พยุงศักดิ์ ผ่องอำไพ รุ่น 21
1 ถ.กะลาพอ ซ.3 ตรอก 1 อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
จม.ตีกลับ--โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล 91000
1391. พวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์ รุ่น 21
224 หมู่ 1 ถ.ต่างตานุสรณ์ อ.นาทวี จ.สงขลา90160
จม.ตีกลับ--โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล
1392. พวงเพชร ศิริเลิศธนานนท์ รุ่น 21
224 หมู่ 1 ถ.ต่างตานุสรณ์ อ.นาทวี จ.สงขลา90160
จม.ตีกลับ--โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล
1393. พัชระ บรรจงละเอียด รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
7/74 ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1394. พัชระ บรรจงละเอียด รุ่น 21
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
7/74 ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1395. พฤติพงศ์ ขันติวรพงศ์ รุ่น 21
54/35 ถ.ศรีพังงา อ.เมือง จ.กระบี่81000
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1396. พฤติพงศ์ ขันติวรพงศ์ รุ่น 21
54/35 ถ.ศรีพังงา อ.เมือง จ.กระบี่81000
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1397. ศุภรัตน์ จันทรัตน์ รุ่น 22
95000
จม.ตีกลับ --รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1398. ศุภรัตน์ จันทรัตน์ รุ่น 22
95000
จม.ตีกลับ --รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1399. เมธา วิริยะวัชรากร รุ่น 22
โรงพยาบาลศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93190
01-7666906 074-682567 - - 94/3 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 112 ถ. รามวิถี ต. บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง, รพ.สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา
1400. เมธา วิริยะวัชรากร รุ่น 22
โรงพยาบาลศรีบรรพต อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง93190
01-7666906 074-682567 - - 94/3 ม.9 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 112 ถ. รามวิถี ต. บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง, รพ.สงขลา อ. เมือง จ. สงขลา
1401. โสรัจณีย์ บำรุงรักษ์ รุ่น 22
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1402. โสรัจณีย์ บำรุงรักษ์ รุ่น 22
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1403. มาหะมะ เมาะมูลา รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัด นราธิวาส
1404. มาหะมะ เมาะมูลา รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัด นราธิวาส
1405. เกียรติทวี ตั้งอุดมวงศา รุ่น 22
90112
ย้าย--ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์
1406. เกียรติทวี ตั้งอุดมวงศา รุ่น 22
90112
ย้าย--ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์
1407. เขมวรรณ นนทสุวรรณ รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1408. เขมวรรณ นนทสุวรรณ รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1409. เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1410. เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1411. เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัดนราธิวาส
1412. เพ็ญแข โกไสยสุวรรณ รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัดนราธิวาส
1413. รุ่งนภา เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 22
95000
รพ. ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1414. รุ่งนภา เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 22
95000
รพ. ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1415. รุจิเรข ลีลานภาภัทร รุ่น 22
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
1416. รุจิเรข ลีลานภาภัทร รุ่น 22
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ. สงขลานครินทร์90112
1417. ยุพดี เพิ่มพูน รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1418. ยุพดี เพิ่มพูน รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1419. วรรณพักตร์ พืชมงคล รุ่น 22
204 หมู่บ้านเปรมสุข ถ. กาญจนวนิชย์ อ. เมือง จ. สงขลา90000
ใช้ทุนจังหวัดกระบี่, รพ.เกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
1420. วรรณพักตร์ พืชมงคล รุ่น 22
204 หมู่บ้านเปรมสุข ถ. กาญจนวนิชย์ อ. เมือง จ. สงขลา90000
ใช้ทุนจังหวัดกระบี่, รพ.เกาะสมุย อ. เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
1421. วิโรจน์ ชาวนา รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัดนราธิวาส
1422. วิโรจน์ ชาวนา รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ.นราธิวาส96000
โควต้า จังหวัดนราธิวาส
1423. วาทิต กาญจนาวนิชกุล รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1424. วาทิต กาญจนาวนิชกุล รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1425. สรวุฒิ พิทยาภา รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1426. สรวุฒิ พิทยาภา รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1427. ศราวดี สี่กิติกุล รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1428. ศราวดี สี่กิติกุล รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1429. สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1430. สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์ รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1431. สวัชวัลย์ สุทธิฤทธิ์ รุ่น 22
ภาควิชารังสี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1432. สวัชวัลย์ สุทธิฤทธิ์ รุ่น 22
ภาควิชารังสี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1433. สวพร ทฤษฎิคุณ รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1434. สวพร ทฤษฎิคุณ รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1435. สัญญา สุระ รุ่น 22
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส96000
ใช้ทุนจังหวัดนราธิวาส
1436. สัญญา สุระ รุ่น 22
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส96000
ใช้ทุนจังหวัดนราธิวาส
1437. สันติ ตันโชติกุล รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1438. สันติ ตันโชติกุล รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1439. สิทธิ์ตรี จุ่งพิวัฒน์ รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1440. สิทธิ์ตรี จุ่งพิวัฒน์ รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1441. สุมาลี วัฒน์หนู รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ.พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1442. สุมาลี วัฒน์หนู รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ.พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1443. สุรินทร์ ดีกิจ รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ.พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1444. สุรินทร์ ดีกิจ รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ.พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1445. สุภาพร โรยมณี รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1446. สุภาพร โรยมณี รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1447. สุชาดา แซ่เฮง รุ่น 22
95000
รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1448. สุชาดา แซ่เฮง รุ่น 22
95000
รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา
1449. สุชาติ เหตุทอง รุ่น 22
.รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1450. สุชาติ เหตุทอง รุ่น 22
.รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1451. สุทธิมา เกื้อเพชร รุ่น 22
รพ.พัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง
1452. สุทธิมา เกื้อเพชร รุ่น 22
รพ.พัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง
1453. อรรัตน์ รอดรักษ์ รุ่น 22
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1454. อรรัตน์ รอดรักษ์ รุ่น 22
ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1455. อรรถวุฒิ เชื้อทอง รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1456. อรรถวุฒิ เชื้อทอง รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
1457. อรรถพล รัตนสุภา รุ่น 22
รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1458. อรรถพล รัตนสุภา รุ่น 22
รพ.มหาราช นครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1459. อภันตรี เอี่ยมสกุล รุ่น 22
95000
รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา ใช้ทุนจังหวัดตรัง
1460. อภันตรี เอี่ยมสกุล รุ่น 22
95000
รพ.ยะลา อ. เมือง จ. ยะลา ใช้ทุนจังหวัดตรัง
1461. อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1462. อภิภพ กฤษณีไพบูลย์ รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1463. อรุณศรี แก้วนนท์ รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1464. อรุณศรี แก้วนนท์ รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1465. อาภาภัค กองรักษ์เวช รุ่น 22
90110
1466. อาภาภัค กองรักษ์เวช รุ่น 22
90110
1467. อานุภาพ ปภาพันธ์ รุ่น 22
ภาควิชาจิตเวชเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1468. อานุภาพ ปภาพันธ์ รุ่น 22
ภาควิชาจิตเวชเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1469. ลัดดาพร สอนศรีสม รุ่น 22
โรงพยาบาลสายบุรี อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จ.ปัตตานี
1470. ลัดดาพร สอนศรีสม รุ่น 22
โรงพยาบาลสายบุรี อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จ.ปัตตานี
1471. กรวิชญ์ สุขลิ้ม รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1472. กรวิชญ์ สุขลิ้ม รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1473. การะเกด ศรีแก้ว รุ่น 22
โรงพยาบาลทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี94140
โควต้า จังหวัด ปัตตานี
1474. การะเกด ศรีแก้ว รุ่น 22
โรงพยาบาลทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี94140
โควต้า จังหวัด ปัตตานี
1475. กานต์ ธีระสัมพันธ์ รุ่น 22
โรงพยาบาลปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี94000
1476. กานต์ ธีระสัมพันธ์ รุ่น 22
โรงพยาบาลปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี94000
1477. กนกศักดิ์ มธุรศิลป์ รุ่น 22
โรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง92000
ใช้ทุนจังหวัดตรัง
1478. กนกศักดิ์ มธุรศิลป์ รุ่น 22
โรงพยาบาลห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง92000
ใช้ทุนจังหวัดตรัง
1479. กุสุมา โอมาก รุ่น 22
90112
1480. กุสุมา โอมาก รุ่น 22
90112
1481. ขนิษฐา กล่ำกลาย รุ่น 22
์รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
ศูนย์แพทย
1482. ขนิษฐา กล่ำกลาย รุ่น 22
์รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
ศูนย์แพทย
1483. คงกฤช กาญจนไพศิษฐ์ รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1484. คงกฤช กาญจนไพศิษฐ์ รุ่น 22
ภาควิชาโสต ศอ นาสิกฯ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1485. คณาวุฒิ นิธิกุล รุ่น 22
โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา90220
ใช้ทุนจังหวัดสงขลา
1486. คณาวุฒิ นิธิกุล รุ่น 22
โรงพยาบาลควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา90220
ใช้ทุนจังหวัดสงขลา
1487. จันจิรา ลีลาไพบูลย์ รุ่น 22
โรงพยาบาลหนองจิก อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
สกุลเดิม ลอยผา
1488. จันจิรา ลีลาไพบูลย์ รุ่น 22
โรงพยาบาลหนองจิก อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
สกุลเดิม ลอยผา
1489. ชัยณรงค์ สิรพัฒนพิพัฒน์ รุ่น 22
รพ.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช80160
075-340250 ศูนย์แพทย์
1490. ชัยณรงค์ สิรพัฒนพิพัฒน์ รุ่น 22
รพ.ท่าศาลา อ. ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช80160
075-340250 ศูนย์แพทย์
1491. ณิชา แก้วประสม รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ 8/47
1492. ณิชา แก้วประสม รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ 8/47
1493. ดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1494. ดำรงศักดิ์ อธิกุลรัตน์ รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1495. ดารณี ขวัญแก้ว รุ่น 22
25 ถ.ราษฎร์ดำริ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1496. ดารณี ขวัญแก้ว รุ่น 22
25 ถ.ราษฎร์ดำริ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1497. ดุษฎี เด่นประเสริฐ รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1498. ดุษฎี เด่นประเสริฐ รุ่น 22
90110
จม.ตีกลับ-รพ.หาดใหญ่ /8/47
1499. ดุษฎี อัครเมธาทิพย์ รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง
1500. ดุษฎี อัครเมธาทิพย์ รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดพัทลุง
1501. ตรีชฎา วิสารทพงศ์ รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1502. ตรีชฎา วิสารทพงศ์ รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1503. ธวภรณ์ พนังแก้ว รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1504. ธวภรณ์ พนังแก้ว รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
ใช้ทุนจังหวัดนครศรีธรรมราช
1505. ธีระวุฒิ ทับทวี รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1506. ธีระวุฒิ ทับทวี รุ่น 22
โรงพยาบาลพัทลุง อ. เมือง จ. พัทลุง93000
โควต้า จังหวัดพัทลุง
1507. ธารา บุญรัตน์ รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส96000
โควต้า จ.นราธิวาส
1508. ธารา บุญรัตน์ รุ่น 22
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ. เมือง จ. นราธิวาส96000
โควต้า จ.นราธิวาส
1509. ธีรพล วิจิตรโสภา รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1510. ธีรพล วิจิตรโสภา รุ่น 22
รพ.สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ. สุราษฎร์ธานี84000
ใช้ทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1511. ธนาคม เปรมประภา รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1512. ธนาคม เปรมประภา รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1513. นัยเนตร ใจเย็น รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1514. นัยเนตร ใจเย็น รุ่น 22
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1515. นิศา สันติลีลาวุฒิ รุ่น 22
90110
ใช้ทุนจังหวัดสงขลา
1516. นิศา สันติลีลาวุฒิ รุ่น 22
90110
ใช้ทุนจังหวัดสงขลา
1517. บัญชา แดงเนียม รุ่น 22
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1518. บัญชา แดงเนียม รุ่น 22
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1519. บัณฑิต ลีวิริยะพันธุ์ รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1520. บัณฑิต ลีวิริยะพันธุ์ รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1521. ประภากร กลับกลาย รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1522. ประภากร กลับกลาย รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1523. ประสิทธิ์ วิฒิสุทธิเมธาวี รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1524. ประสิทธิ์ วิฒิสุทธิเมธาวี รุ่น 22
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1525. ปริญญ์ บุญชัด รุ่น 22
90110
1526. ปริญญ์ บุญชัด รุ่น 22
90110
1527. ปวีณา แนมใส รุ่น 22
โรงพยาบาลมายอ อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จังหวัดปัตตานี
1528. ปวีณา แนมใส รุ่น 22
โรงพยาบาลมายอ อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จังหวัดปัตตานี
1529. ปิลันธนา กองรักษเวช รุ่น 22
90110
1530. ปิลันธนา กองรักษเวช รุ่น 22
90110
1531. ปานฤทัย โรจน์เจริญงาม รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1532. ปานฤทัย โรจน์เจริญงาม รุ่น 22
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช80000
1533. ปุณณดา สุไลมาน รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1534. ปุณณดา สุไลมาน รุ่น 22
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
1535. พัชรี บุญรอดชู รุ่น 22
โรงพยาบาลยะหริ่ง อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จังหวัดปัตานี
1536. พัชรี บุญรอดชู รุ่น 22
โรงพยาบาลยะหริ่ง อ. เมือง จ.ปัตตานี94000
โควต้า จังหวัดปัตานี
1537. เสวณิต ชุรัตน์ รุ่น 23
รพ.พัทลุง ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรณ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(074)611701 หรือ (01) 8989434 - - 267 ถ.ราษปราโมทย์ ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1538. เสวณิต ชุรัตน์ รุ่น 23
รพ.พัทลุง ถ.ราเมศวร ต.คูหาสวรรณ์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(074)611701 หรือ (01) 8989434 - - 267 ถ.ราษปราโมทย์ ต.ปรางหมู่ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1539. โสฬส ปลอดภัย รุ่น 23
403 ม.6 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือ ง จ.ยะลา95000
(075) 221056, (01) 6781236 - - จม.ตีกลับ--รพ.อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
1540. โสฬส ปลอดภัย รุ่น 23
403 ม.6 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือ ง จ.ยะลา95000
(075) 221056, (01) 6781236 - - จม.ตีกลับ--รพ.อ่างทอง ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง
1541. เอกชัย สินโสภณภาพ รุ่น 23
รพ.โคกโพธิ์ อ..โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
(01) 5986420
1542. เอกชัย สินโสภณภาพ รุ่น 23
รพ.โคกโพธิ์ อ..โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
(01) 5986420
1543. ภัสรา แสงวารี รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)8974551, (074)212070-9 - - 41/9 ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1544. ภัสรา แสงวารี รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)8974551, (074)212070-9 - - 41/9 ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1545. มารยาท ทองอินทราช รุ่น 23
42 ม.2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส96180
(01)9597585
1546. มารยาท ทองอินทราช รุ่น 23
42 ม.2 ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส96180
(01)9597585
1547. ภาวนา อัศวพิยพิทยานนท์ รุ่น 23
37 ม.7 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส91130
(01)6906660 จม.ตีกลับ รพ.สทิงพระ 8/47
1548. ภาวนา อัศวพิยพิทยานนท์ รุ่น 23
37 ม.7 ถ.สุขาภิบาล 1 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส91130
(01)6906660 จม.ตีกลับ รพ.สทิงพระ 8/47
1549. ภาวนี ด้วงเงิน รุ่น 23
6/45 ซ.สุชน2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
จม.ตีกลับ โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี
1550. ภาวนี ด้วงเงิน รุ่น 23
6/45 ซ.สุชน2 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
จม.ตีกลับ โรงพยาบาลพระแสง อ.พระแสง จ.สุราษฎ์ธานี
1551. มานพ หวังเคียงแสง รุ่น 23
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
(073)617071 หรือ (01)6903812 - -779/2 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
1552. มานพ หวังเคียงแสง รุ่น 23
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
(073)617071 หรือ (01)6903812 - -779/2 ถ.สุขาภิบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
1553. เกศราภรณ์ นนทามิตร รุ่น 23
รพ.มหาราขชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(074)230800 หรือ (01)2767182
1554. เกศราภรณ์ นนทามิตร รุ่น 23
รพ.มหาราขชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(074)230800 หรือ (01)2767182
1555. เขมชาติ พงศานนท์ รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5415914 076-22671 - - บ้าน 89/53 ม.5 ซ.เฟื่องฟ้า ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร (076)222671
1556. เขมชาติ พงศานนท์ รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5415914 076-22671 - - บ้าน 89/53 ม.5 ซ.เฟื่องฟ้า ถ.เยาวราช ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร (076)222671
1557. มณีรัตน์ ภูวนันท์ รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)7383302 - - 166/8 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011 0
1558. มณีรัตน์ ภูวนันท์ รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)7383302 - - 166/8 ถ.นิพัทธ์อุทิศ2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011 0
1559. เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
123/4 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.สงขลา 94000
1560. เดือนเพ็ญ ฉันทจิตปรีชา รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
123/4 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.สงขลา 94000
1561. เพ็ญศิริ กำภู รุ่น 23
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)5403244 หรือ (074)211247 - - 48/11 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1562. เพ็ญศิริ กำภู รุ่น 23
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)5403244 หรือ (074)211247 - - 48/11 ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1563. รพีพรรณ เดชพิชัย รุ่น 23
รพ.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80240
(01)8986096 - - บ้านพักแพทย์ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1564. รพีพรรณ เดชพิชัย รุ่น 23
รพ.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80240
(01)8986096 - - บ้านพักแพทย์ รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1565. รุ่งวดี เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 23
รพ.ยะรัง อ.ระยัง จ.ปัตตานี94160
(01)9596224 - - 54/1 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1566. รุ่งวดี เด่นปรีชาวงศ์ รุ่น 23
รพ.ยะรัง อ.ระยัง จ.ปัตตานี94160
(01)9596224 - - 54/1 ถ.รวมมิตร ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1567. วรัญยา สานุพันธ์ รุ่น 23
ภาควิชาอายุราศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 6981478
1568. วรัญยา สานุพันธ์ รุ่น 23
ภาควิชาอายุราศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 6981478
1569. วริษ คุปต์กาญจนากุล รุ่น 23
รพ.บางขัน ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช80360
(01) 5995275 - - 20/33 ถ.บริรักษ์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1570. วริษ คุปต์กาญจนากุล รุ่น 23
รพ.บางขัน ต.ลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช80360
(01) 5995275 - - 20/33 ถ.บริรักษ์อุทิศ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1571. วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม รุ่น 23
48 ม.7 ถ.โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)7605034
1572. วัชรินทร์ เฉิดฉิ้ม รุ่น 23
48 ม.7 ถ.โคกเคียน ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)7605034
1573. วิเศษ กาญจนวนิชกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง92220
(01) 9220553 หรือ (075) 218278 - - บ้าน 1/5 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1574. วิเศษ กาญจนวนิชกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลวังวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง92220
(01) 9220553 หรือ (075) 218278 - - บ้าน 1/5 ถ.รัชฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1575. วาสนา นันทินวคุณ รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 7383822 หรือ (074) 231548 - - 1/4-5 ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1576. วาสนา นันทินวคุณ รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 7383822 หรือ (074) 231548 - - 1/4-5 ถ.ศรีภูวนาถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1577. วชิระ จรุงเกียรติขจร รุ่น 23
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5401545
1578. วชิระ จรุงเกียรติขจร รุ่น 23
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5401545
1579. สรวรรณ ศรีไตรรัตน์ รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01) 2760897
1580. สรวรรณ ศรีไตรรัตน์ รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01) 2760897
1581. ศศิพงษ์ โรหิโตปการณ์ รุ่น 23
รพ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074) 232660, 369127 หรือ (01) 5997269 - - 3115 ซ.2 ถ.นิพัทธสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1582. ศศิพงษ์ โรหิโตปการณ์ รุ่น 23
รพ. หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(074) 232660, 369127 หรือ (01) 5997269 - - 3115 ซ.2 ถ.นิพัทธสงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1583. ศักดิ์ชาย เรืองสิน รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(02) 6691543 หรือ (01) 5401940 - - 37 ซ.สามเสน 26 ถ.สามเสน ดุสิต ก.ท.ม. 10300
1584. ศักดิ์ชาย เรืองสิน รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(02) 6691543 หรือ (01) 5401940 - - 37 ซ.สามเสน 26 ถ.สามเสน ดุสิต ก.ท.ม. 10300
1585. สันชิด กู้เกียรติตระกูล รุ่น 23
โรงพยาบาลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎ์ธานี84260
(077) 272231, 273231 - - 94 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1586. สันชิด กู้เกียรติตระกูล รุ่น 23
โรงพยาบาลเคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎ์ธานี84260
(077) 272231, 273231 - - 94 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1587. ศิริวรรณ เต็มราม รุ่น 23
โรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา95130
(01) 9906875 หรือ (073) 214646 ที่ทำงาน (073) 216724-5, 244715 - - 133/55 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1588. ศิริวรรณ เต็มราม รุ่น 23
โรงพยาบาลบันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา95130
(01) 9906875 หรือ (073) 214646 ที่ทำงาน (073) 216724-5, 244715 - - 133/55 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1589. สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล รุ่น 23
ภาควิชาอายุกรรมศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 244022 หรือ (01) 5418575 - - 36/37 ซ.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1590. สิริชัย ชีวธนากรณ์กุล รุ่น 23
ภาควิชาอายุกรรมศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 244022 หรือ (01) 5418575 - - 36/37 ซ.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1591. ศิริพร สุมรรคจันทร์ รุ่น 23
รพ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
สกุลเดิม โครธาสุวรรณ 09-8761977 - - 8 ซ.5 ถ.ราษฎ์อุทิศ1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000
1592. ศิริพร สุมรรคจันทร์ รุ่น 23
รพ.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
สกุลเดิม โครธาสุวรรณ 09-8761977 - - 8 ซ.5 ถ.ราษฎ์อุทิศ1 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000
1593. ศิริพร พินัยกุล รุ่น 23
ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074)230304-6 หรือ (01)2762858 - - 241 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1594. ศิริพร พินัยกุล รุ่น 23
ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074)230304-6 หรือ (01)2762858 - - 241 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1595. สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1596. สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลศิครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1597. หญิงอำภา กลีบบัว รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9347282
1598. หญิงอำภา กลีบบัว รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
01-9347282
1599. สุภาวดี เสนาหา รุ่น 23
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
1600. สุภาวดี เสนาหา รุ่น 23
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
1601. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ รุ่น 23
ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 5403732 หรือ (074)212885, 250248 ที่ทำงาน(074)212070-9 # 1501 - - 331 ม.4 ถ.สนามบินพานิชย์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1602. ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ รุ่น 23
ภาควิชารังสี รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01) 5403732 หรือ (074)212885, 250248 ที่ทำงาน(074)212070-9 # 1501 - - 331 ม.4 ถ.สนามบินพานิชย์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1603. สุภาพันธ์ วัฒนเจริญ รุ่น 23
รพ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
(01) 7662270 - - 10/49 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1604. สุภาพันธ์ วัฒนเจริญ รุ่น 23
รพ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
(01) 7662270 - - 10/49 ถ.วัฒนธรรม ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1605. สุวภัทร ดีวาน รุ่น 23
ภาควิชาโสต นาสิกฯ รพ.สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01)9591319, (152)614355 - - 207/22-23 ม.2 ถ.ภาสว่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1606. สุวภัทร ดีวาน รุ่น 23
ภาควิชาโสต นาสิกฯ รพ.สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(01)9591319, (152)614355 - - 207/22-23 ม.2 ถ.ภาสว่าง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1607. สุวิชา จิตตถาวร รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 232793 หรือ (01) 9900677 - - 37/27-28 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1608. สุวิชา จิตตถาวร รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 232793 หรือ (01) 9900677 - - 37/27-28 ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1609. ศุษณะ สกุลพิพัฒน์ รุ่น 23
81000
(01) 9783777 - - รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1610. ศุษณะ สกุลพิพัฒน์ รุ่น 23
81000
(01) 9783777 - - รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1611. สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา90230
(074)244207 ที่ทำงาน (074) 407446 - - 67/4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1612. สุกิจ นำสวัสดิ์ชัยกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา90230
(074)244207 ที่ทำงาน (074) 407446 - - 67/4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1613. สุขุมาลย์ สิงหพันธุ์ รุ่น 23
โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช80220
(01) 5362063 หรือ (075) 332738 - - 284 ถ.เอเชีย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
1614. สุขุมาลย์ สิงหพันธุ์ รุ่น 23
โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช80220
(01) 5362063 หรือ (075) 332738 - - 284 ถ.เอเชีย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
1615. สุจินดา แซ่เอี้ยว รุ่น 23
รพ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี841040
(01)6904137 หรือ (074) 697079 ที่ทำงาน (077) 421399 - - 773 ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
1616. สุจินดา แซ่เอี้ยว รุ่น 23
รพ.เกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี841040
(01)6904137 หรือ (074) 697079 ที่ทำงาน (077) 421399 - - 773 ม.1 ต.ท่ามะเดื่อ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง 93140
1617. สุชาดา แซ่โค้ว รุ่น 23
ภาควิชาสูตินรีเวช รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 464139, 464194 หรือ (01) 9595918 - - 369 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1618. สุชาดา แซ่โค้ว รุ่น 23
ภาควิชาสูตินรีเวช รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 464139, 464194 หรือ (01) 9595918 - - 369 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1619. สุดารัตน์ นาคบรรพต รุ่น 23
รพ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
(074) 721247 หรือ (02) 2764039 - - 150 ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
1620. สุดารัตน์ นาคบรรพต รุ่น 23
รพ.หนองจิก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี94170
(074) 721247 หรือ (02) 2764039 - - 150 ถ.สถิตยุติธรรม ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
1621. สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
380-382 ถ.คลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1622. สุทธิพงษ์ ทิพชาติโยธิน รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
380-382 ถ.คลองเรียน 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1623. อรวรรณ ชาญสันติ รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 233258, 462168 หรือ (01) 6985508 - - 37 ถ.กระจ่างอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1624. อรวรรณ ชาญสันติ รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา90110
(074) 233258, 462168 หรือ (01) 6985508 - - 37 ถ.กระจ่างอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1625. อัฉรา ธีระกุล รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01) 7389583 - - 76/17 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1626. อัฉรา ธีระกุล รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01) 7389583 - - 76/17 ซ.5 ถ.พัฒนา ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1627. อับดุลรอยะ หะยีสแลแม รุ่น 23
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
(01) 6981050 - - 99/1 ถ.เพชรเกษม ต.มะมังยง อ.ยะหยิ่ง จ.ปัตตานี 94150
1628. อับดุลรอยะ หะยีสแลแม รุ่น 23
รพ.ปานาเระ อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี94130
(01) 6981050 - - 99/1 ถ.เพชรเกษม ต.มะมังยง อ.ยะหยิ่ง จ.ปัตตานี 94150
1629. อิสรา ไชยมนตรี รุ่น 23
รพ.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา90220
(01) 8980483 หรือ (074) 314208 ทีทำงาน (074) 230800 - - 64/3 ม.2 ซ.ณ นคร ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1630. อิสรา ไชยมนตรี รุ่น 23
รพ.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา90220
(01) 8980483 หรือ (074) 314208 ทีทำงาน (074) 230800 - - 64/3 ม.2 ซ.ณ นคร ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1631. อนันต์ ชินดือเระ รุ่น 23
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
(01)5958229 - - 105 ม.7 ถ.โสตถิบำรุง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
1632. อนันต์ ชินดือเระ รุ่น 23
รพ.ยะหริ่ง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี94150
(01)5958229 - - 105 ม.7 ถ.โสตถิบำรุง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94120
1633. อนุชา กาพย์เกิด รุ่น 23
81000
(01)8968325 - - รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1634. อนุชา กาพย์เกิด รุ่น 23
81000
(01)8968325 - - รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่
1635. อุมาวดี โต๊ะหมาด รุ่น 23
โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140
(01) 7978144 - - บ้านพักครูโรงเรียนบ้านบากัน ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
1636. อุมาวดี โต๊ะหมาด รุ่น 23
โรงพยาบาลปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช80140
(01) 7978144 - - บ้านพักครูโรงเรียนบ้านบากัน ต.อ่าวลึกน้อย อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
1637. ลักษมี เป้าทอง รุ่น 23
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01) 9907492
1638. ลักษมี เป้าทอง รุ่น 23
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01) 9907492
1639. ลลิตา จันทรรักษ์ รุ่น 23
รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา95140
(01)8987284 หรือ (073)214860 ที่ทำงาน (073)244711, 216724-5 - - 11/1 ซ.นวลแก้ว ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1640. ลลิตา จันทรรักษ์ รุ่น 23
รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา95140
(01)8987284 หรือ (073)214860 ที่ทำงาน (073)244711, 216724-5 - - 11/1 ซ.นวลแก้ว ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1641. กรองแก้ว ร่มสงฆ์ รุ่น 23
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(075)219570 หรือ (01)4598556 - - บ้าน 46/6-7 ซ.10 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1642. กรองแก้ว ร่มสงฆ์ รุ่น 23
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(075)219570 หรือ (01)4598556 - - บ้าน 46/6-7 ซ.10 ถ.เวียนกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1643. กาญจนา ถิรจิตโต รุ่น 23
โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช80210
(075)332487 หรือ (01)3704151 บ้าน 141 ถ.ผดุงราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
1644. กาญจนา ถิรจิตโต รุ่น 23
โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช80210
(075)332487 หรือ (01)3704151 บ้าน 141 ถ.ผดุงราษฎร์ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
1645. กฤตยะ กฤตย์ประชา รุ่น 23
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
(01) 5403787 - - บ้าน 34 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1646. กฤตยะ กฤตย์ประชา รุ่น 23
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90110
(01) 5403787 - - บ้าน 34 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1647. คริสโตเฟอร์ เลาหทัย รุ่น 23
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี84140
(02)2225171 หรือ (01)9097854 - - บ้าน 1468 ถ.ทรงกรด อ.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
1648. คริสโตเฟอร์ เลาหทัย รุ่น 23
โรงพยาบาลเกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี84140
(02)2225171 หรือ (01)9097854 - - บ้าน 1468 ถ.ทรงกรด อ.สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
1649. จีรวรรณ แพพัฒน์โนทัย รุ่น 23
โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช80220
(01)597856 บ้าน 78/2 ม.8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎ์ธานี 84150
1650. จีรวรรณ แพพัฒน์โนทัย รุ่น 23
โรงพยาบาลนาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช80220
(01)597856 บ้าน 78/2 ม.8 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎ์ธานี 84150
1651. จิรายุทธ ไลวานิช รุ่น 23
รพ.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
(073)349107 หรือ (01)9408273 บ้าน 53 ถ.นาเกลือ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1652. จิรายุทธ ไลวานิช รุ่น 23
รพ.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี94120
(073)349107 หรือ (01)9408273 บ้าน 53 ถ.นาเกลือ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1653. จิราพร ลาภณรงค์ชัย รุ่น 23
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์91000
(01) 6906605 - - บ้าน 239 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1654. จิราพร ลาภณรงค์ชัย รุ่น 23
คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์91000
(01) 6906605 - - บ้าน 239 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1655. จารุวรรณ ปีนฉิม รุ่น 23
31/80 ซ.13 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
(077)812593 หรือ (01)8931167 บ้าน 11/80 ม.1 ซ.จัดสรร 13 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
1656. จารุวรรณ ปีนฉิม รุ่น 23
31/80 ซ.13 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง85000
(077)812593 หรือ (01)8931167 บ้าน 11/80 ม.1 ซ.จัดสรร 13 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
1657. จิตติกร ผลแก้ว รุ่น 23
โรงพยาบาลพนม อ.พนม จ.สุราษฎ์ธานี84250
(01)4780939 - - บ้าน 2-4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
1658. จิตติกร ผลแก้ว รุ่น 23
โรงพยาบาลพนม อ.พนม จ.สุราษฎ์ธานี84250
(01)4780939 - - บ้าน 2-4 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
1659. จินตนา คงทวีกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
(075)611096 หรือ (01)2722041 - - บ้าน 27 ซ.สุจริต 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1660. จินตนา คงทวีกุล รุ่น 23
โรงพยาบาลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
(075)611096 หรือ (01)2722041 - - บ้าน 27 ซ.สุจริต 2 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1661. จุไรรัตน์ พฤกษาวรุณ รุ่น 23
โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช80210
(075)261038 หรือ (01)4468582 บ้าน 173 ม.21 ต.เขาวิเศษ อ.รังสิกา จ.ตรัง 92220
1662. จุไรรัตน์ พฤกษาวรุณ รุ่น 23
โรงพยาบาลขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช80210
(075)261038 หรือ (01)4468582 บ้าน 173 ม.21 ต.เขาวิเศษ อ.รังสิกา จ.ตรัง 92220
1663. จุฑาทิพย์ กีรติชีวิน รุ่น 23
535 ซ.20 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
(01)7979970 จม.ตีกลับ-รพ.พระแสง 8/47
1664. จุฑาทิพย์ กีรติชีวิน รุ่น 23
535 ซ.20 ถ.ชนเกษม ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
(01)7979970 จม.ตีกลับ-รพ.พระแสง 8/47
1665. ชยศรี แก้วนพรัตน์ รุ่น 23
ภาควิชาวิสญญีฯ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
1/12 หมู่บ้านพักอาจารย์เก่า มอ.
1666. ชยศรี แก้วนพรัตน์ รุ่น 23
ภาควิชาวิสญญีฯ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
1/12 หมู่บ้านพักอาจารย์เก่า มอ.
1667. ชูศักดิ์ หนูแดง รุ่น 23
รพ.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี94160
บ้าน 7 ม.6 ต.เขามีเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
1668. ชูศักดิ์ หนูแดง รุ่น 23
รพ.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี94160
บ้าน 7 ม.6 ต.เขามีเกียรติ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
1669. ชนรัฐ เสถียร รุ่น 23
ภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ ์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)5410410 บ้าน 59/29 ม.2 ถ.การญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1670. ชนรัฐ เสถียร รุ่น 23
ภาควิชาอายุรกรรมศาสตร์ รพ.สงขลานครินทร์ ์ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)5410410 บ้าน 59/29 ม.2 ถ.การญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1671. ณัฏฐิวิภา เข้มแข็ง รุ่น 23
รพ.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
(074)323947 หรือ (01)7380438 บ้าน 42/31 ม.2 ซ.เพรชยินดี ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1672. ณัฏฐิวิภา เข้มแข็ง รุ่น 23
รพ.ระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
(074)323947 หรือ (01)7380438 บ้าน 42/31 ม.2 ซ.เพรชยินดี ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1673. ดลภัทร พิสิฐจำนง รุ่น 23
โรงพยาบาลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง92150
(01)9780321 หรือ (075) 2128018 - - 7/1 ซ.3 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1674. ดลภัทร พิสิฐจำนง รุ่น 23
โรงพยาบาลสิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง92150
(01)9780321 หรือ (075) 2128018 - - 7/1 ซ.3 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1675. ดลฤดี เพชรสุวรรณ รุ่น 23
46 ซ.เทพประชาใต้ ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90250
(01)8281807 - - ย้าย รพ.เบตง 8/47
1676. ดลฤดี เพชรสุวรรณ รุ่น 23
46 ซ.เทพประชาใต้ ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90250
(01)8281807 - - ย้าย รพ.เบตง 8/47
1677. ธันต์ชนก วนสุวรรณกุล รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)959591 - - 2 ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1678. ธันต์ชนก วนสุวรรณกุล รุ่น 23
รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)959591 - - 2 ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1679. ธีรพันธ์ บุตรแผ้ว รุ่น 23
รพ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)8957722
1680. ธีรพันธ์ บุตรแผ้ว รุ่น 23
รพ.กระบี่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)8957722
1681. ธงชัย สินธุสินทอง รุ่น 23
โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี84170
(01)3708730 หรือ (077)272231 - - 611 ม.3 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
1682. ธงชัย สินธุสินทอง รุ่น 23
โรงพยาบาลท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎ์ธานี84170
(01)3708730 หรือ (077)272231 - - 611 ม.3 อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
1683. นิษฐกานต์ อินทรสังณาวิน รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)2770308 หรือ (075)218514 - - 40 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1684. นิษฐกานต์ อินทรสังณาวิน รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)2770308 หรือ (075)218514 - - 40 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1685. นิตย์ธิดา หะยีอิสมาแอ รุ่น 23
รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01)9903869 หรือ (073)511379 - - 2/5 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1686. นิตย์ธิดา หะยีอิสมาแอ รุ่น 23
รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01)9903869 หรือ (073)511379 - - 2/5 ถ.โคกเคียน ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1687. นพวรรณ พงศ์โสภา รุ่น 23
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)5351680 - - 2715 ถ.สุราษฎ์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 841000
1688. นพวรรณ พงศ์โสภา รุ่น 23
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)5351680 - - 2715 ถ.สุราษฎ์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 841000
1689. บุญสูง จีระวงศ์พานิชย์ รุ่น 23
รพ.บันบังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา95130
(01)7666518 หรือ (073)295186 - - 170 ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
1690. บุญสูง จีระวงศ์พานิชย์ รุ่น 23
รพ.บันบังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา95130
(01)7666518 หรือ (073)295186 - - 170 ม.3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 95140
1691. ประเสริฐ ปริธัญ รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)9909589 - - 10 ซ.1 ถ.จันทร์นิเวศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1692. ประเสริฐ ปริธัญ รุ่น 23
ภาควิชาศัลยศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
(01)9909589 - - 10 ซ.1 ถ.จันทร์นิเวศ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1693. ประยุทธ แซ่ตั้ง รุ่น 23
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80260
(01)8988416
1694. ประยุทธ แซ่ตั้ง รุ่น 23
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช80260
(01)8988416
1695. ปรัชญา กาญจนโสภณ รุ่น 23
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)7974876 - - 39 ซ.8 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1696. ปรัชญา กาญจนโสภณ รุ่น 23
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)7974876 - - 39 ซ.8 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1697. ปริชญา จันทร์ศักดิ์สูง รุ่น 23
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
(01)4780124 - - 14/3 ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหม่ จ.ภูเก็ต 83000
1698. ปริชญา จันทร์ศักดิ์สูง รุ่น 23
โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช80130
(01)4780124 - - 14/3 ซ.สุรินทร์ ต.ตลาดใหม่ จ.ภูเก็ต 83000
1699. ปิยรัตน์ โอมอภิญญาน รุ่น 23
รพ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช80180
(01)8966827 - - 119 ซ.4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1700. ปิยรัตน์ โอมอภิญญาน รุ่น 23
รพ.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช80180
(01)8966827 - - 119 ซ.4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1701. ปิยรัตน์ กาญจนะ รุ่น 23
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80190
(01)5387919 หรือ (075)347952 - - 53 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ..นครศรีธรรมราช 80000
1702. ปิยรัตน์ กาญจนะ รุ่น 23
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช80190
(01)5387919 หรือ (075)347952 - - 53 ม.3 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ..นครศรีธรรมราช 80000
1703. ปิยมาศ โกสิยพันธ์ รุ่น 23
428/11 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
(01)6932820, (077)282454 จม.ตีกลับ-โรงพยาบาลท่าฉาง
1704. ปิยมาศ โกสิยพันธ์ รุ่น 23
428/11 ถ.ตลาดล่าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
(01)6932820, (077)282454 จม.ตีกลับ-โรงพยาบาลท่าฉาง
1705. ปาริชาติ วิมลชินวัตร รุ่น 23
โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎ์ธานี84220
1706. ปาริชาติ วิมลชินวัตร รุ่น 23
โรงพยาบาลดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎ์ธานี84220
1707. ปฏิพัทธ์ พันธุ์วิชัย รุ่น 23
90190
(01)3289003 จม.ตีกลับ-รพ.สทิงพระ 8/47
1708. ปฏิพัทธ์ พันธุ์วิชัย รุ่น 23
90190
(01)3289003 จม.ตีกลับ-รพ.สทิงพระ 8/47
1709. ผาณิตตา นิ่มมะโน รุ่น 23
158/3 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา90000
(01)8983995 จม.ตีกลับ รพ.สทิงพระ 8/47
1710. ผาณิตตา นิ่มมะโน รุ่น 23
158/3 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา90000
(01)8983995 จม.ตีกลับ รพ.สทิงพระ 8/47
1711. พรเทพ สิงหะการ รุ่น 23
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)5697345 หรือ (076)411354 - - 29/1 ม.2 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 หรือ 158/3 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 29/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นอปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000
1712. พรเทพ สิงหะการ รุ่น 23
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)5697345 หรือ (076)411354 - - 29/1 ม.2 ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 หรือ 158/3 ม.8 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง 29/1 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.นอปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000
1713. พัชรี แซ่ว่อง รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
31/15 ซ.3 ถ.คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1714. พัชรี แซ่ว่อง รุ่น 23
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ. สงขลานครินทร์ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา.90110
31/15 ซ.3 ถ.คลองเรียน 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1715. พัฒพงษ์ สันตะการ รุ่น 23
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)7976840 - - 40/5 ม.4 ต.มะรุ่ม อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
1716. พัฒพงษ์ สันตะการ รุ่น 23
รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)7976840 - - 40/5 ม.4 ต.มะรุ่ม อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
1717. พีรวัชร ์ ปิ่นพิทักษ์ รุ่น 23
รพ.สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา90330
(01)5693485 หรือ (075)263042 - - 7 ม.3 ถ.กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 94000
1718. พีรวัชร ์ ปิ่นพิทักษ์ รุ่น 23
รพ.สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา90330
(01)5693485 หรือ (075)263042 - - 7 ม.3 ถ.กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง อ.เมือง จ.ตรัง 94000
1719. พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01)6904195 - - 78 ถ.นิราส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1720. พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี รุ่น 23
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01)6904195 - - 78 ถ.นิราส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1721. พุทธพงศ์ โฆษิตศุภกุล รุ่น 23
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
(01)9598468 - -67 ถ.นิพัทธสงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1722. พุทธพงศ์ โฆษิตศุภกุล รุ่น 23
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
(01)9598468 - -67 ถ.นิพัทธสงเคราะห์1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1723. เรืองรอง ไทยสุมิตร รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6660127 - - 59/27 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1724. เรืองรอง ไทยสุมิตร รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6660127 - - 59/27 ม.4 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
1725. แสนสุข อุ้ยเอ้ง รุ่น 24
61/14 ซ.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5424273 074-230346 - - จม.ตีกลับ--รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
1726. แสนสุข อุ้ยเอ้ง รุ่น 24
61/14 ซ.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5424273 074-230346 - - จม.ตีกลับ--รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
1727. ยารียะ สารีกามา รุ่น 24
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
1728. ยารียะ สารีกามา รุ่น 24
รพ.สายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี94110
1729. มานพ จันทรพันธ์ รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6930163 - - หอพักบินหลา2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1730. มานพ จันทรพันธ์ รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6930163 - - หอพักบินหลา2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1731. โกเมศวร์ ทองขาว รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5693110 - - 96 ม.5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชช 80350 075-441083
1732. โกเมศวร์ ทองขาว รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5693110 - - 96 ม.5 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราชช 80350 075-441083
1733. รจิต นฤมิตสุธน รุ่น 24
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-4660108 - - 224/33 ถ.สันติสุข ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 073-571204
1734. รจิต นฤมิตสุธน รุ่น 24
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-4660108 - - 224/33 ถ.สันติสุข ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 96150 073-571204
1735. เชาวรัตน์ เทพแก้ว รุ่น 24
91000
รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
1736. เชาวรัตน์ เทพแก้ว รุ่น 24
91000
รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล
1737. รุ่งกานต์ ผ่องใส รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6981498 - - 4/7 ซ.รัตนภิรมย์ ถ.ประชชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511596
1738. รุ่งกานต์ ผ่องใส รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6981498 - - 4/7 ซ.รัตนภิรมย์ ถ.ประชชาภิรมย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511596
1739. ยุทธนา อ่องอนันตพงศ์ รุ่น 24
รพ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-8986391 - - 10/12 ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-220824
1740. ยุทธนา อ่องอนันตพงศ์ รุ่น 24
รพ.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-8986391 - - 10/12 ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-220824
1741. วรรณวิณา กระจ่ายลิขิต รุ่น 24
รพ.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา82100
1742. วรรณวิณา กระจ่ายลิขิต รุ่น 24
รพ.พังงา ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา82100
1743. วราภรณ์ ลดาวรรษ์ รุ่น 24
รพ.สุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ..สุราษฎ์ธานี84000
01-5388384 - - 299/7 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-521270
1744. วราภรณ์ ลดาวรรษ์ รุ่น 24
รพ.สุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ..สุราษฎ์ธานี84000
01-5388384 - - 299/7 ม.1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160 075-521270
1745. วันทนีย์ ศรัณยคุปย์ รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1746. วันทนีย์ ศรัณยคุปย์ รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1747. วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์ รุ่น 24
63/8 ถ.วิภากุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5428042 - - 073-212572 ย้าย-รพ.เบตง
1748. วิมลรัตน์ วงศ์ธีรฤทธิ์ รุ่น 24
63/8 ถ.วิภากุล ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5428042 - - 073-212572 ย้าย-รพ.เบตง
1749. วิศณีย์ ทองลิมป์ รุ่น 24
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
09-8777673
1750. วิศณีย์ ทองลิมป์ รุ่น 24
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์90112
09-8777673
1751. วิจิต ผลงาม รุ่น 24
253 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 8100081000
01-8952389 - - จม.ตีกลับ รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา
1752. วิจิต ผลงาม รุ่น 24
253 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 8100081000
01-8952389 - - จม.ตีกลับ รพ.พังงา อ.เมือง จ.พังงา
1753. สมเกียรติ จำรูญถาวร รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7723252 - - ห้อง 312 หอพักดารามคาม3 ม.สงขลานครินทร์
1754. สมเกียรติ จำรูญถาวร รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7723252 - - ห้อง 312 หอพักดารามคาม3 ม.สงขลานครินทร์
1755. ศรินทิพย์ ตั้งใจจริง รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1756. ศรินทิพย์ ตั้งใจจริง รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1757. สมนึก แซ่หว่อง รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1758. สมนึก แซ่หว่อง รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1759. สัณฐิติ ดะห์ลัน รุ่น 24
รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา90230
01-5987771 - - 85/1 ม.3 ซ.วัดเกาะถ้ำ ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1760. สัณฐิติ ดะห์ลัน รุ่น 24
รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา90230
01-5987771 - - 85/1 ม.3 ซ.วัดเกาะถ้ำ ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
1761. ศิริพร รังสิเวค รุ่น 24
รพ.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี94230
09-2990958 - - 148/42 ถ.โรงเหล้าสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1762. ศิริพร รังสิเวค รุ่น 24
รพ.กะพ้อ อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี94230
09-2990958 - - 148/42 ถ.โรงเหล้าสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1763. ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์ รุ่น 24
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
1764. ศิวพร เลิศพงษ์พิรุฬห์ รุ่น 24
รพ.สุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี84000
1765. สุรวรรธร์ นิยะมานนท์ รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1766. สุรวรรธร์ นิยะมานนท์ รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1767. สุภัค หลิมศิโรรัตน์ รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-8703217 - - 54 ม.4 ถ.นิพัทธ์ภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-245203
1768. สุภัค หลิมศิโรรัตน์ รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-8703217 - - 54 ม.4 ถ.นิพัทธ์ภักดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-245203
1769. สุรชัย โสตถิยานนท์ รุ่น 24
โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5403975 - - 5/1 ถ.แสงจันทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1770. สุรชัย โสตถิยานนท์ รุ่น 24
โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5403975 - - 5/1 ถ.แสงจันทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1771. ศุภทัย หาญสมบูรณ์ รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7880732
1772. ศุภทัย หาญสมบูรณ์ รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7880732
1773. สุวภัค ทองวงศ์ รุ่น 24
2 ซ.1 ถ.คลองเรียน2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011090000
09-9779695
1774. สุวภัค ทองวงศ์ รุ่น 24
2 ซ.1 ถ.คลองเรียน2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011090000
09-9779695
1775. สุขุมาลย์ เสนอศักดิ์ รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6086443 - - 19/55 ม.2 ซ.การะเกด ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-333245
1776. สุขุมาลย์ เสนอศักดิ์ รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6086443 - - 19/55 ม.2 ซ.การะเกด ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-333245
1777. สุชาดา ชัยเวชการ รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-4094478 - - 4/142 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเขาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3152909
1778. สุชาดา ชัยเวชการ รุ่น 24
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-4094478 - - 4/142 ม.16 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเขาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 02-3152909
1779. สุนทร ศรีสุวรรณ์ รุ่น 24
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5408685 - - 211 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-411159
1780. สุนทร ศรีสุวรรณ์ รุ่น 24
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5408685 - - 211 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-411159
1781. สุนทรี โกวิทวัฒนไพศาล รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1782. สุนทรี โกวิทวัฒนไพศาล รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1783. สุพินดา สุทธานุรักษ์ รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-8925723 - - 29 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 075-251007
1784. สุพินดา สุทธานุรักษ์ รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-8925723 - - 29 ถ.สถลสถานพิทักษ์ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110 075-251007
1785. อรวรรณ เจตน์วราพงศ์ รุ่น 24
21 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-8794194 073-521220
1786. อรวรรณ เจตน์วราพงศ์ รุ่น 24
21 ถ.วิจิตรไชยบูลย์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-8794194 073-521220
1787. อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์ รุ่น 24
62/5 ม.5 ซ.พะเนียง ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-5352963 - - จม.ตีกลับ-- รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล 91000
1788. อภิฤดี พรเทพเกษมสันต์ รุ่น 24
62/5 ม.5 ซ.พะเนียง ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
01-5352963 - - จม.ตีกลับ-- รพ.สตูล อ.เมือง จ.สตูล 91000
1789. อภิญญา เพ็ชรศรี รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-4786897 074-641052 - - 184 ม.11 ต.นาโหมด อ.เมือง จ.พัทลุง
1790. อภิญญา เพ็ชรศรี รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-4786897 074-641052 - - 184 ม.11 ต.นาโหมด อ.เมือง จ.พัทลุง
1791. อรชุมา งามสุทธิ์ รุ่น 24
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7345881
1792. อรชุมา งามสุทธิ์ รุ่น 24
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7345881
1793. อรทัย ชาญสันติ รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6985224 - - 37 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-233258
1794. อรทัย ชาญสันติ รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6985224 - - 37 ถ.กระจ่างอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 074-233258
1795. อรุณี ทิพย์วงศ์ รุ่น 24
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (เวชศาสตร์ครอบครัว) รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-1181658 - - 134/1 ม.1 ต.ทาขนอม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
1796. อรุณี ทิพย์วงศ์ รุ่น 24
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม (เวชศาสตร์ครอบครัว) รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-1181658 - - 134/1 ม.1 ต.ทาขนอม อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี 84180
1797. อัสมา หมัดเส็น รุ่น 24
โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7911126 - - 136 ซ.11 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1798. อัสมา หมัดเส็น รุ่น 24
โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7911126 - - 136 ซ.11 ถ.รัตนอุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1799. อารักษ์ ลิ่มตระกูล รุ่น 24
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-5422204 - - 39 ถ.พัฒนา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1800. อารักษ์ ลิ่มตระกูล รุ่น 24
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-5422204 - - 39 ถ.พัฒนา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1801. อณูวรรณ แสนยาสิริ รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1802. อณูวรรณ แสนยาสิริ รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1803. อุไรวรรณ เรืองวิทยาวงศ์ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8912046, 075-219766 - - 25/23 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1804. อุไรวรรณ เรืองวิทยาวงศ์ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8912046, 075-219766 - - 25/23 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1805. อุทุมพร สังข์ศิลชัย รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-375111, 09-7343445 - - 90 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1806. อุทุมพร สังข์ศิลชัย รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
074-375111, 09-7343445 - - 90 ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1807. ฤทธิรักษ์ โอทอง รุ่น 24
สำนักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-1283661 - - 48 ถ.สามัคคี ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 075-271055
1808. ฤทธิรักษ์ โอทอง รุ่น 24
สำนักงานโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-1283661 - - 48 ถ.สามัคคี ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92130 075-271055
1809. กรกช ศรีเกื้อ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
89 ซ.4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000
1810. กรกช ศรีเกื้อ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
89 ซ.4 ถ.เตาหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000
1811. กษมาพร เที่ยงธรรม รุ่น 24
รพ.รัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง92160
01-7980949 - - 146 ม.10 ถ.สุขาภิบาล1 อ.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92000 075-266039
1812. กษมาพร เที่ยงธรรม รุ่น 24
รพ.รัษฎา อ.รัษฎา จ.ตรัง92160
01-7980949 - - 146 ม.10 ถ.สุขาภิบาล1 อ.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง 92000 075-266039
1813. กาญจนา ฝอยทอง รุ่น 24
265/26 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา95000
09-8700089
1814. กาญจนา ฝอยทอง รุ่น 24
265/26 ม.4 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา95000
09-8700089
1815. กิตติ จันทรพัฒนา รุ่น 24
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5424474 - - 1 ซ.สุคนธหงส์ ถ.สุคนธหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1816. กิตติ จันทรพัฒนา รุ่น 24
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5424474 - - 1 ซ.สุคนธหงส์ ถ.สุคนธหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1817. กิตติโชค มาลยาภรณ์ รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง94000
074-613008
1818. กิตติโชค มาลยาภรณ์ รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง94000
074-613008
1819. กิตติศักดิ์ สุนทรวัฒน์ รุ่น 24
รพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
01-3266041 - - 100 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
1820. กิตติศักดิ์ สุนทรวัฒน์ รุ่น 24
รพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช80120
01-3266041 - - 100 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
1821. กิตติพงษ์ วงศ์สุขเกษม รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2086323 - - 157 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซ.1/4 ถ.ประชาราษฎ์บำรุง สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
1822. กิตติพงษ์ วงศ์สุขเกษม รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2086323 - - 157 หมู่บ้านรัชดานิเวศน์ ซ.1/4 ถ.ประชาราษฎ์บำรุง สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
1823. กำพล สุวรรณพิมลกุล รุ่น 24
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6179290 - - 69 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1824. กำพล สุวรรณพิมลกุล รุ่น 24
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-6179290 - - 69 ถ.จุติอนุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1825. กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7345672 - - 41 ม.4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
1826. กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7345672 - - 41 ม.4 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130
1827. กนกาญจน์ แผ่ผล รุ่น 24
รพ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล91000
01-5998454, 074-324195 - - 432/184 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1828. กนกาญจน์ แผ่ผล รุ่น 24
รพ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล91000
01-5998454, 074-324195 - - 432/184 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1829. กนกพร พลานุกูลวงศ์ รุ่น 24
7 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธวาส96000
01-6901864, 073-511865
1830. กนกพร พลานุกูลวงศ์ รุ่น 24
7 ถ.โสภาพิสัย ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธวาส96000
01-6901864, 073-511865
1831. จักรวาล วงศ์วิวัฒน์ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-4726870 - - 244 ถ.ทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-421130
1832. จักรวาล วงศ์วิวัฒน์ รุ่น 24
รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-4726870 - - 244 ถ.ทุ่งสง-เวียงสระ ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 075-421130
1833. จิรวัส สุนทรนนท์ รุ่น 24
53 ม.1 ถ.พิศาล ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง92140
01-9782628 ที่ทำงาน 073-511411 บ้าน 075-281345
1834. จิรวัส สุนทรนนท์ รุ่น 24
53 ม.1 ถ.พิศาล ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง92140
01-9782628 ที่ทำงาน 073-511411 บ้าน 075-281345
1835. จิตติศักดิ์ นะไพรี รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5144454 074-626524 - - 83/3 ม.3 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญานัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1836. จิตติศักดิ์ นะไพรี รุ่น 24
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5144454 074-626524 - - 83/3 ม.3 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญานัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1837. จุไรรัตน์ ญาณแก้ว รุ่น 24
219/1 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่81000
01-5389639
1838. จุไรรัตน์ ญาณแก้ว รุ่น 24
219/1 ม.2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่81000
01-5389639
1839. จุไรรัตน์ พรหมเจียม รุ่น 24
53 ม.3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส96110
01-2779463
1840. จุไรรัตน์ พรหมเจียม รุ่น 24
53 ม.3 ต.บางขุนทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส96110
01-2779463
1841. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์ รุ่น 24
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1842. ฉริยาวรรณ จรัลสวัสดิ์ รุ่น 24
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1843. ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-5654706 - - 2/2 ม.1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1844. ฉัตรทอง สมเจริญวัฒนา รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-5654706 - - 2/2 ม.1 ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1845. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1846. ชัยศิริ จำเริญดารารัศมี รุ่น 24
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
1847. ชัชวาลย์ ไพโรจน์ รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ -รพ.หาดใหญ่ 8/47
1848. ชัชวาลย์ ไพโรจน์ รุ่น 24
90110
จม.ตีกลับ -รพ.หาดใหญ่ 8/47
1849. ฐิติยา อัตตะ รุ่น 24
17/2 ม.3 ถ.พุทธกิจจารักษ์ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา90190
01-8987017
1850. ฐิติยา อัตตะ รุ่น 24
17/2 ม.3 ถ.พุทธกิจจารักษ์ ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา90190
01-8987017
1851. ณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5407019 - - ห้อง414 หอบินหลา2 ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1852. ณรงค์ศักดิ์ นาขวัญ รุ่น 24
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5407019 - - ห้อง414 หอบินหลา2 ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1853. ณิศรา บุญเตโช รุ่น 24
90000
ย้าย -- รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา -- เม.ย. 47
1854. ณิศรา บุญเตโช รุ่น 24
90000
ย้าย -- รพ.สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา -- เม.ย. 47
1855. ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 24
90 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-8919097 สกุลเดิม เอี้ยวฉาย
1856. ดวงกมล ผดุงวิทย์วัฒนา รุ่น 24
90 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
01-8919097 สกุลเดิม เอี้ยวฉาย
1857. ดาริน ทับถม รุ่น 24
99 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
01-7388709 074-373199 จม.ตีกลับ- - รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1858. ดาริน ทับถม รุ่น 24
99 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา90160
01-7388709 074-373199 จม.ตีกลับ- - รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1859. ดารินี ผลรัตนไพบูลย์ รุ่น 24
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-6913561 - - 159/12 ม.3 ถ.เอเชีย18 ต.โพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1860. ดารินี ผลรัตนไพบูลย์ รุ่น 24
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-6913561 - - 159/12 ม.3 ถ.เอเชีย18 ต.โพธ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1861. ธีรินทร ธรรมวิชิต รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7987149 - - ห้อง213 บินหลา2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1862. ธีรินทร ธรรมวิชิต รุ่น 24
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-7987149 - - ห้อง213 บินหลา2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1863. ธนเดช เดชาพันธ์กุล รุ่น 24
36/18 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5414704 - - โรงพยาบาลสงลานครินทร์
1864. ธนเดช เดชาพันธ์กุล รุ่น 24
36/18 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5414704 - - โรงพยาบาลสงลานครินทร์
1865. นอราห์ วุฒิรัตนโกวิท รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6907085 - - 5/5 ถ.เทศบาล อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1866. นอราห์ วุฒิรัตนโกวิท รุ่น 24
รพ.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6907085 - - 5/5 ถ.เทศบาล อ.เมือง จ.ยะลา 95000
1867. นัทยา วรวุทธินนท์ รุ่น 24
116/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8985880 - - จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1868. นัทยา วรวุทธินนท์ รุ่น 24
116/1 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-8985880 - - จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1869. นันทกา เงาจารุวงศ์ รุ่น 24
93/1 ถ.มนตรี2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2753500 - - จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1870. นันทกา เงาจารุวงศ์ รุ่น 24
93/1 ถ.มนตรี2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-2753500 - - จม.ตีกลับ รพ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1871. นูเรีย พัฒนปรีชาวงศ์ รุ่น 24
16 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01-6983655 073-514157
1872. นูเรีย พัฒนปรีชาวงศ์ รุ่น 24
16 ม.7 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01-6983655 073-514157
1873. ปิยวรัช กาญจนศิลานนท์ รุ่น 24
รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
01-3280507 - - 125 ม.1 ถ.ท่าบันได ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1874. ปิยวรัช กาญจนศิลานนท์ รุ่น 24
รพ.ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง95000
01-3280507 - - 125 ม.1 ถ.ท่าบันได ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1875. ปิยนันท์ สงห้อง รุ่น 24
44 ซ.สุวรรณพงษ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9590500 - - โรงพยาบาลสงลานครินทร์
1876. ปิยนันท์ สงห้อง รุ่น 24
44 ซ.สุวรรณพงษ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-9590500 - - โรงพยาบาลสงลานครินทร์
1877. ปิยนุช บุรณพร รุ่น 24
รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา90230
01-9199187 - - 120-122 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
1878. ปิยนุช บุรณพร รุ่น 24
รพ.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา90230
01-9199187 - - 120-122 ม.1 ถ.กาญจนวนิช ต.พะวง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230
1879. พรทิพย์ ชูทอง รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1880. พรทิพย์ ชูทอง รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
1881. พรปณิธาน วิเชียรบุตร รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-6461767 - - 2/2 ม.2 ซ.15 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญาชน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-616666
1882. พรปณิธาน วิเชียรบุตร รุ่น 24
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-6461767 - - 2/2 ม.2 ซ.15 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญาชน อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 074-616666
1883. พีรพงศ์ ฉายวิริยะ รุ่น 24
รพ.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
01-9897018 - - 16/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-356345
1884. พีรพงศ์ ฉายวิริยะ รุ่น 24
รพ.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช80170
01-9897018 - - 16/2 ม.1 ถ.กะโรม ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-356345
1885. พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ รุ่น 24
93/10-11 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-3287742 074-233252
1886. พงษ์ศักดิ์ ตันติฉันทการุญ รุ่น 24
93/10-11 ถ.เสน่หานุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-3287742 074-233252
1887. เยาวดี กายเพ็ชร์ รุ่น 25
โรงพยาบาลตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7272223 - - 116 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
1888. เยาวดี กายเพ็ชร์ รุ่น 25
โรงพยาบาลตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7272223 - - 116 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220
1889. เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-9906936 - - 16 ซ.1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1890. เอ็มนัสรี มินทราศักดิ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-9906936 - - 16 ซ.1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
1891. เอกรินทน์ หริรักษาพิทักษ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสิงหนคร อ.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา90330
06-6896445 - - 12 ซ.10/3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1892. เอกรินทน์ หริรักษาพิทักษ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสิงหนคร อ.สทิ้งหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา90330
06-6896445 - - 12 ซ.10/3 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1893. เอกชัย ธรรมนิยม รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
09-4735854 - - 98/6 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี 84190
1894. เอกชัย ธรรมนิยม รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
09-4735854 - - 98/6 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎ์ธานี 84190
1895. ยอดหทัย สินรักษ์ รุ่น 25
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-8769985 - - 190/5 ม.1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
1896. ยอดหทัย สินรักษ์ รุ่น 25
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-8769985 - - 190/5 ม.1 ต.บางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
1897. มัลลิกา ภูเก้าล้วน รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
06-5953445 - - 8/11 ถ.นายเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1898. มัลลิกา ภูเก้าล้วน รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
06-5953445 - - 8/11 ถ.นายเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1899. รัฐพล สืบสินสัจจวงศ์ รุ่น 25
ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6548035 - - 119/352 ศุกาล์ยวิลล์ ม.8 ต.บางสะตอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1900. รัฐพล สืบสินสัจจวงศ์ รุ่น 25
ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6548035 - - 119/352 ศุกาล์ยวิลล์ ม.8 ต.บางสะตอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
1901. ยา สารี รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-5438659 - - 7 ม.3 ต.สปัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
1902. ยา สารี รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-5438659 - - 7 ม.3 ต.สปัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
1903. มลฤดี รวมพรรณพงศ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7285963 - - 2/1 ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
1904. มลฤดี รวมพรรณพงศ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7285963 - - 2/1 ม.5 ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ 81160
1905. เกศินี แซ่เฮ้ง รุ่น 25
26 ซ.2 ถ.บ้านจ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
06-6890684
1906. เกศินี แซ่เฮ้ง รุ่น 25
26 ซ.2 ถ.บ้านจ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
06-6890684
1907. เกศินี จีระวงศ์พานิช รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5980762 - - 243/8 ถ.เพรชเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1908. เกศินี จีระวงศ์พานิช รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5980762 - - 243/8 ถ.เพรชเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1909. เจษฎา ฤทธิ์อาทร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี80400
06-6822106 - - 2106 ซ.สิทธิศักดิ์ ถ.ราษฎ์บำรุง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1910. เจษฎา ฤทธิ์อาทร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี80400
06-6822106 - - 2106 ซ.สิทธิศักดิ์ ถ.ราษฎ์บำรุง ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1911. เฉลียว ผจญภัย รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
06-9647596 - - 107 ม.8 ต.โพธิ์เสม็ด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1912. เฉลียว ผจญภัย รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
06-9647596 - - 107 ม.8 ต.โพธิ์เสม็ด อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1913. เปี่ยมสุข สฤกพฤกษ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5431181 - - 9 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1914. เปี่ยมสุข สฤกพฤกษ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5431181 - - 9 ถ.ประชายินดี ต.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1915. ยุวดี คงนก รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7336825 - - 41 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1916. ยุวดี คงนก รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7336825 - - 41 ถ.นิวาส ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1917. รุสนี หะยีสาเมาะ รุ่น 25
219 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-7669681 - - โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1918. รุสนี หะยีสาเมาะ รุ่น 25
219 ถ.ปากน้ำ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-7669681 - - โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1919. ยุทธศักดิ์ ศุภสินธิ์ รุ่น 25
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-8975962 - - 107 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1920. ยุทธศักดิ์ ศุภสินธิ์ รุ่น 25
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-8975962 - - 107 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
1921. วริษา นิสากนิษฐ์ รุ่น 25
91000
01-5530008 -จม.ตีกลับ รพ.สตูล 8/47
1922. วริษา นิสากนิษฐ์ รุ่น 25
91000
01-5530008 -จม.ตีกลับ รพ.สตูล 8/47
1923. วรพัฒน์ นิจจรัลกุล รุ่น 25
699 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5987649 จม.ตีกลับ รพ.สตูล
1924. วรพัฒน์ นิจจรัลกุล รุ่น 25
699 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5987649 จม.ตีกลับ รพ.สตูล
1925. วิระชัย สมัย รุ่น 25
สาขาวิชานิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1926. วิระชัย สมัย รุ่น 25
สาขาวิชานิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
1927. วิวรรณ โง้วศิริ รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-7661147 - - 4 ถ.โพธิ์สะเดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1928. วิวรรณ โง้วศิริ รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
01-7661147 - - 4 ถ.โพธิ์สะเดา ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1929. วิทวัส ตันตรัตนพงษ์ รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5413350 - - 177 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหรียน ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.ตรัง 95000
1930. วิทวัส ตันตรัตนพงษ์ รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5413350 - - 177 ม.1 ถ.ตรัง-ปะเหรียน ต.ย่านตาขาว อ.เมือง จ.ตรัง 95000
1931. วลีรัตน์ ทรงศักดิ์ รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
09-7382282 - - 11 ถ.ประชาพัฒนา ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1932. วลีรัตน์ ทรงศักดิ์ รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
09-7382282 - - 11 ถ.ประชาพัฒนา ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1933. วลีรัตน์ ทรงศักดิ์ รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
11 ถ.ประชาพัฒนา ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1934. วลีรัตน์ ทรงศักดิ์ รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
11 ถ.ประชาพัฒนา ต.บางนา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1935. วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์ รุ่น 25
1756/3 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-8934557
1936. วฤทธิ์ ลอยวิรัตน์ รุ่น 25
1756/3 ถ.ท่าโพธิ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-8934557
1937. สมฤทธิ์ มหัทธโนบล รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6599072 - - 43/4 ถ.สุขาภิบาล6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1938. สมฤทธิ์ มหัทธโนบล รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6599072 - - 43/4 ถ.สุขาภิบาล6 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1939. ศศิเมษ ทับเที่ยง รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5131296
1940. ศศิเมษ ทับเที่ยง รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5131296
1941. ศันสนีย์ ทองสงค์ รุ่น 25
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2725757
1942. ศันสนีย์ ทองสงค์ รุ่น 25
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2725757
1943. ศิวิศิณี นุ่นดำ รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7331670 - - 173 ม.7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1944. ศิวิศิณี นุ่นดำ รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7331670 - - 173 ม.7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1945. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7352366 - - 112 ม.9 ต.ท่ามิทรา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1946. สิทธิพงษ์ คงอิ้ว รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7352366 - - 112 ม.9 ต.ท่ามิทรา อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1947. สินินาฎ โชติเวทย์ศิลป์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-7371225 - - 11 ม.1 ถ.สุราษฎ์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84100
1948. สินินาฎ โชติเวทย์ศิลป์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-7371225 - - 11 ม.1 ถ.สุราษฎ์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84100
1949. สกาวรัตน์ อีลา รุ่น 25
2/1 ถ.ตรีรัตน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01-5439193
1950. สกาวรัตน์ อีลา รุ่น 25
2/1 ถ.ตรีรัตน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
01-5439193
1951. หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ รุ่น 25
ภาควิชสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9571087 - - 69/2 ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-221216
1952. หนึ่งฤทัย แซ่เอียบ รุ่น 25
ภาควิชสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9571087 - - 69/2 ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-221216
1953. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-4991308 - - 38 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1954. สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-4991308 - - 38 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
1955. สุภาภรณ์ นันทรัตน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-6905321 - - 103 ม.7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1956. สุภาภรณ์ นันทรัตน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-6905321 - - 103 ม.7 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93110
1957. ศุภกฤกษ์ เลาหวิริยะกมล รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-8975300 - - 69 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1958. ศุภกฤกษ์ เลาหวิริยะกมล รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-8975300 - - 69 ถ.นิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1959. สุวรรณา กิจสันติสัมพันธ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-3287792 - - 52 ม.1 ถ.วรคีรี อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1960. สุวรรณา กิจสันติสัมพันธ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-3287792 - - 52 ม.1 ถ.วรคีรี อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
1961. อรัญ รอกา รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี95000
06-9563587 - - 94/2 ถ.ถิระรมณ์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-240308
1962. อรัญ รอกา รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี95000
06-9563587 - - 94/2 ถ.ถิระรมณ์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 073-240308
1963. อรพรรณ บุญปลอด รุ่น 25
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
06-2785156 - - 204 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1964. อรพรรณ บุญปลอด รุ่น 25
รพ.พัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
06-2785156 - - 204 ม.1 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
1965. อรุณ คงชู รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5418660 - - 76/2 ม.1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94000
1966. อรุณ คงชู รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5418660 - - 76/2 ม.1 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94000
1967. ฮัสปาน ฮะเลาะ รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-9692821 - - 68 ม.1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94000 94110
1968. ฮัสปาน ฮะเลาะ รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-9692821 - - 68 ม.1 ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94000 94110
1969. อัจฉรา เลิศธรรมธีรกุล รุ่น 25
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
06-6246096 - - 93 ซ.1 ถ.หนองบาน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1970. อัจฉรา เลิศธรรมธีรกุล รุ่น 25
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
06-6246096 - - 93 ซ.1 ถ.หนองบาน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
1971. อัญชลี บัวเงิน รุ่น 25
92 ม.9 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา90280
06-9668521
1972. อัญชลี บัวเงิน รุ่น 25
92 ม.9 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา90280
06-9668521
1973. อารีย์ วิสมิตะนันท์ รุ่น 25
125/12 ม.9 ต.ตะลุลอยเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-6550718
1974. อารีย์ วิสมิตะนันท์ รุ่น 25
125/12 ม.9 ต.ตะลุลอยเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-6550718
1975. อนุวัช เก้าเอี้ยน รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-73511347 - - 100/42 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1976. อนุวัช เก้าเอี้ยน รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-73511347 - - 100/42 ม.3 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
1977. อนุสรณ์ จันทร์คง รุ่น 25
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
06-6826999
1978. อนุสรณ์ จันทร์คง รุ่น 25
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
06-6826999
1979. อนุพล หิรัญ รุ่น 25
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-7339934 - - 64/5 ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-522194
1980. อนุพล หิรัญ รุ่น 25
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
09-7339934 - - 64/5 ถ.แสงจันทร์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-522194
1981. อุมาด แอเก็ม รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี95000
01-9691536 - - 94 ม.3 ต.บาโยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1982. อุมาด แอเก็ม รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี95000
01-9691536 - - 94 ม.3 ต.บาโยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 95120
1983. อุไรวรรณ ตันตระกูล รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-9783161 - - 1/42 ถ.จัดสรรพัฒนา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
1984. อุไรวรรณ ตันตระกูล รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-9783161 - - 1/42 ถ.จัดสรรพัฒนา ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000
1985. ลักษณารีย์ จิรสุขประเสริฐ รุ่น 25
128/3 ถ.นิพัฒน์อุทิศ3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011090110
1986. ลักษณารีย์ จิรสุขประเสริฐ รุ่น 25
128/3 ถ.นิพัฒน์อุทิศ3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 9011090110
1987. กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9004917 - - 239/15 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 731100
1988. กษิพจน์ ก.ศรีสุวรรณ รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-9004917 - - 239/15 ม.8 ต.สามพราน อ.สามพราน จ.นครปฐม 731100
1989. กัญญารัตน์ บุญสังข์ รุ่น 25
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
09-7374388 - - 80/193 ถ.ระแงบรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1990. กัญญารัตน์ บุญสังข์ รุ่น 25
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
09-7374388 - - 80/193 ถ.ระแงบรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
1991. กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ รุ่น 25
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-6513923
1992. กาญจรัตน์ ว่องไวทวีวงศ์ รุ่น 25
รพ.กระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-6513923
1993. กชกร พรหมโสภา รุ่น 25
91000
01-5980909
1994. กชกร พรหมโสภา รุ่น 25
91000
01-5980909
1995. กนกอร ศานติชาติศักดิ์ รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-2774911 - - 10 ซ.สันติราษฎ์2 ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 900000 074-441667
1996. กนกอร ศานติชาติศักดิ์ รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-2774911 - - 10 ซ.สันติราษฎ์2 ถ.ชลเจริญ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 900000 074-441667
1997. กนกพิชญ์ ธรรมาภรณ์ รุ่น 25
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
09-7336233 - - 520 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1998. กนกพิชญ์ ธรรมาภรณ์ รุ่น 25
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
09-7336233 - - 520 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
1999. จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6903782 - - 152/84 ม.5 ถ.ทองทราย 4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
2000. จรุงวิทย์ ปลื้มเปรมจิตร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส96120
01-6903782 - - 152/84 ม.5 ถ.ทองทราย 4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120
2001. จอมพล ตันตระวรศิลป์ รุ่น 25
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
06-9577722
2002. จอมพล ตันตระวรศิลป์ รุ่น 25
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
06-9577722
2003. จันทกานต์ ประพิณโรจน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
06-6928377 - - 671/19 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2004. จันทกานต์ ประพิณโรจน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
06-6928377 - - 671/19 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2005. จงรักษ์ เทพสุวรรษ รุ่น 25
89/145 ซ.ถาวร ภ.นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-9780923 - - จม.ตีกลับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2006. จงรักษ์ เทพสุวรรษ รุ่น 25
89/145 ซ.ถาวร ภ.นิพัทธ์สงเคราะห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-9780923 - - จม.ตีกลับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2007. จตุพร ภักภิรมย์ รุ่น 25
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-7368723 - - 8/1 ม.8 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
2008. จตุพร ภักภิรมย์ รุ่น 25
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-7368723 - - 8/1 ม.8 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
2009. ชวลิต แซ่ลิ้ม รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-6490788 - - 93/5 ม.11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80120
2010. ชวลิต แซ่ลิ้ม รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-6490788 - - 93/5 ม.11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80120
2011. ชัชมานันทน์ วัชราภรณ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
06-9025010 - - 106/27 ซ.7 ถ.ราษฎ์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 84130
2012. ชัชมานันทน์ วัชราภรณ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
06-9025010 - - 106/27 ซ.7 ถ.ราษฎ์บำรุง ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎ์ธานี 84130
2013. ชิตประสงค์ มาลัยศรี รุ่น 25
โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
09-4665043 - - 1935/26 ถ.วัดคิด ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
2014. ชิตประสงค์ มาลัยศรี รุ่น 25
โรงพยาบาลระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา90140
09-4665043 - - 1935/26 ถ.วัดคิด ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
2015. ชานินทร์ บุญตั้งใจ รุ่น 25
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6982606 - - 54/14 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-216470
2016. ชานินทร์ บุญตั้งใจ รุ่น 25
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6982606 - - 54/14 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหม่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 076-216470
2017. ชุติมา จิระนคร รุ่น 25
22 ซ.2 ถ.นิพัทธ์ภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5993377 - - จม.ตีกลับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-232133
2018. ชุติมา จิระนคร รุ่น 25
22 ซ.2 ถ.นิพัทธ์ภักดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
01-5993377 - - จม.ตีกลับ โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 074-232133
2019. ชุติมา ทองนวล รุ่น 25
39/1 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93150
09-2978122 074-685047
2020. ชุติมา ทองนวล รุ่น 25
39/1 ม.3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง93150
09-2978122 074-685047
2021. ซากีรีน อัลอิสฮักก์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-5425960 - - ชื่อเดิม-ชัยวุฒิ ยูโซ๊ะ- 39/1 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2022. ซากีรีน อัลอิสฮักก์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
01-5425960 - - ชื่อเดิม-ชัยวุฒิ ยูโซ๊ะ- 39/1 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2023. ซาฟารี บินหลี รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-5778528 - - 610 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
2024. ซาฟารี บินหลี รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-5778528 - - 610 ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
2025. ณัฎฐิณี อาษา รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5427296 - - 89 ม.2 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
2026. ณัฎฐิณี อาษา รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5427296 - - 89 ม.2 ต.ทุ่งระยะ อ.สวี จ.ชุมพร 86130
2027. ณัฐวาย์ ยุทธสมภพ รุ่น 25
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7371522 - - 591 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2028. ณัฐวาย์ ยุทธสมภพ รุ่น 25
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-7371522 - - 591 ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2029. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
24 ถ.เทศบาลมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2030. ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
24 ถ.เทศบาลมิตรเหนือ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2031. ดรุณี ทองหวั่น รุ่น 25
88 ม.4 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา90280
09-4660520
2032. ดรุณี ทองหวั่น รุ่น 25
88 ม.4 ต.ทำนบ อ.สิงหนคร จ.สงขลา90280
09-4660520
2033. ดอน อินทนนท์ รุ่น 25
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส90600
09-6548458 - - 316 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
2034. ดอน อินทนนท์ รุ่น 25
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส90600
09-6548458 - - 316 ม.1 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 96130
2035. ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
06-6853319 - - 53 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
2036. ดาริน ธนปัญญาบูรณ์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
06-6853319 - - 53 ม.1 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
2037. ดลพร กำลังเกื้อ รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-1254125 - - 47/2 ม.4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2038. ดลพร กำลังเกื้อ รุ่น 25
รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
01-1254125 - - 47/2 ม.4 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2039. ตรีวรรณ ไมตรีแก้ว รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-9747211 - - 20 ซ.9 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2040. ตรีวรรณ ไมตรีแก้ว รุ่น 25
รพ.ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-9747211 - - 20 ซ.9 ถ.มะกรูด ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
2041. ถกล วชิรวัฒนากาญจน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-6932797 - - 13/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
2042. ถกล วชิรวัฒนากาญจน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-6932797 - - 13/1 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
2043. ทวีศักดิ์ เพชรรัตน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-9768343 - - 112 ม.1 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2044. ทวีศักดิ์ เพชรรัตน์ รุ่น 25
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
09-9768343 - - 112 ม.1 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2045. ทศพร สุจริตจันทร์ รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา85000
09-7243590 - - 17/45 บริรักข้อทิศ ถ.ชลระอุ ต.เขานิเทศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
2046. ทศพร สุจริตจันทร์ รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา85000
09-7243590 - - 17/45 บริรักข้อทิศ ถ.ชลระอุ ต.เขานิเทศน์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
2047. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2765939 - - 160/110 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2048. ทีปวิทย์ วิถีรุ่งโรจน์ รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2765939 - - 160/110 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2049. ธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5989520 - - 40/2 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
2050. ธัญลักษณ์ วั่นเลี่ยง รุ่น 25
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-5989520 - - 40/2 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
2051. ธันวดี พงศ์โสภา รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5587829 - - 27/5 ม.1 ถ.สุราษฎ์ธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.ถ.สุราษฎ์ธานี 80400
2052. ธันวดี พงศ์โสภา รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5587829 - - 27/5 ม.1 ถ.สุราษฎ์ธานี-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.ถ.สุราษฎ์ธานี 80400
2053. ธีรนันท์ อินทรพัฒน์ รุ่น 25
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9590715 - - 124 ม.14 ถ.เอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
2054. ธีรนันท์ อินทรพัฒน์ รุ่น 25
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-9590715 - - 124 ม.14 ถ.เอเชีย ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา 90110
2055. ธิดา ภววัฒนานุสรณ์ รุ่น 25
4 ซ.2/3 (หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า) ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จภูเก็ต80300
01-5995063
2056. ธิดา ภววัฒนานุสรณ์ รุ่น 25
4 ซ.2/3 (หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า) ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จภูเก็ต80300
01-5995063
2057. ธนารักษ์ สุรทานต์นันท์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-4833113 - - 113-115 ถ.ไมตรีงาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
2058. ธนารักษ์ สุรทานต์นันท์ รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-4833113 - - 113-115 ถ.ไมตรีงาม อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
2059. ธนิษฐา ศิริรักษ์ รุ่น 25
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
06-9972792 - - 40/2395 ประชานิเวศ3 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
2060. ธนิษฐา ศิริรักษ์ รุ่น 25
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
06-9972792 - - 40/2395 ประชานิเวศ3 ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
2061. ธนาพันธ์ พีรวงศ์ รุ่น 25
ภาควิชชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2827207 - - 185 ถ.สุภาภรณ์ ต.บ้านดาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2062. ธนาพันธ์ พีรวงศ์ รุ่น 25
ภาควิชชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-2827207 - - 185 ถ.สุภาภรณ์ ต.บ้านดาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
2063. นริศ สมิตาสิน รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6559488
2064. นริศ สมิตาสิน รุ่น 25
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6559488
2065. นวพรรณ เงินหล่อ รุ่น 25
47/39 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
01-5989162 จม.ตีกลับ-รพ.สตูล
2066. นวพรรณ เงินหล่อ รุ่น 25
47/39 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
01-5989162 จม.ตีกลับ-รพ.สตูล
2067. นันทกานต์ ติงสา รุ่น 25
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-2753500 - - 45 ม.2 ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
2068. นันทกานต์ ติงสา รุ่น 25
รพ.ยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
01-2753500 - - 45 ม.2 ต.แประ อ.ท่าแพ จ.สตูล 91150
2069. นันทนา จรูญเนตร รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-5997551 - - 55 ถ.ศรีตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
2070. นันทนา จรูญเนตร รุ่น 25
โรงพยาบาลตะกั่วป่า ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา82110
01-5997551 - - 55 ถ.ศรีตะกั่วป่า ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110
2071. นครินทร์ ตนคลัง รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
07-2655384 - - 19 ม.4 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
2072. นครินทร์ ตนคลัง รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
07-2655384 - - 19 ม.4 ต.ท่าอยู่ อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
2073. นติยา ขุนอินทร์ รุ่น 25
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5999620 - - 235 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2074. นติยา ขุนอินทร์ รุ่น 25
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5999620 - - 235 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2075. บรรพต ปานเคลือบ รุ่น 25
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต80300
09-6547640
2076. บรรพต ปานเคลือบ รุ่น 25
โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต80300
09-6547640
2077. บัวขวัญ ทับทิมไทย รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
01-5324435 - - 214/236 ถ.สวัสดิ์วิถี48 ต.นครสวรรค์คต อ.เมือง จ.นครสรรค์ 60000
2078. บัวขวัญ ทับทิมไทย รุ่น 25
รพ.สุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
01-5324435 - - 214/236 ถ.สวัสดิ์วิถี48 ต.นครสวรรค์คต อ.เมือง จ.นครสรรค์ 60000
2079. ประเสริฐ หาญประสารกิจ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-3267992 - - 45/2 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
2080. ประเสริฐ หาญประสารกิจ รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-3267992 - - 45/2 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
2081. ประมิตร ทุ่งปรือ รุ่น 25
รพ.สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
09-1481311 - - 37 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
2082. ประมิตร ทุ่งปรือ รุ่น 25
37 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล91126
09-1481311 -จม.ตีกลับ รพ.สตูล
2083. ประมิตร ทุ่งปรือ รุ่น 25
รพ.สตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
09-1481311 - - 37 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล 91120
2084. ประมิตร ทุ่งปรือ รุ่น 25
37 ม.8 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล91126
09-1481311 -จม.ตีกลับ รพ.สตูล
2085. ปัณณวีร์ เอี่ยมจตุรภัทร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5351088 - - 186 ถ.ชนปรีดา ต.ปาก.. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
2086. ปัณณวีร์ เอี่ยมจตุรภัทร รุ่น 25
โรงพยาบาลสุราษฎ์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี84000
01-5351088 - - 186 ถ.ชนปรีดา ต.ปาก.. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
2087. ปิยะ จุฬาโรจนมนตรี รุ่น 25
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6990526 - - 149/2 สุขุมวิท4 คลองเตย กรุงเทพ 10110
2088. ปิยะ จุฬาโรจนมนตรี รุ่น 25
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-6990526 - - 149/2 สุขุมวิท4 คลองเตย กรุงเทพ 10110
2089. ปิยะนุช ศรีนวลเอียด รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-7191770 - - 118/20 ซ.8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2090. ปิยะนุช ศรีนวลเอียด รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
01-7191770 - - 118/20 ซ.8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2091. ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7831810 - - 5/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี 84240
2092. ปิติยุวดี วิริยะวัชรากร รุ่น 25
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
09-7831810 - - 5/1 ม.3 ต.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี 84240
2093. ปานิตา วรปรัชญา รุ่น 25
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-4662349
2094. ปานิตา วรปรัชญา รุ่น 25
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
09-4662349
2095. ปถวี สถาพรวจนา รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6205451 - - *เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2096. ปถวี สถาพรวจนา รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-6205451 - - *เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
2097. ปืนไทย เทพมณฑา รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7813522 - - 173/9 ม.2 ต.คลองถนน สายไชม กรุงเทพฯ 10220
2098. ปืนไทย เทพมณฑา รุ่น 25
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
09-7813522 - - 173/9 ม.2 ต.คลองถนน สายไชม กรุงเทพฯ 10220
2099. ปุรนันท์ โลหะนวกุล รุ่น 25
โรงพยาบาลสงขลา ถ.เกาะยอ-สงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา90000
09-6543519 - - 135 ถ.ศรีภูวนารถ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2100. ปุรนันท์ โลหะนวกุล รุ่น 25
โรงพยาบาลสงขลา ถ.เกาะยอ-สงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา90000
09-6543519 - - 135 ถ.ศรีภูวนารถ หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2101. พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5411753 - - 24/35 ถ.จัญเพชร วังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2102. พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ รุ่น 25
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5411753 - - 24/35 ถ.จัญเพชร วังบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2103. พัชรินทร์ แซ่ลิ่ว รุ่น 25
27/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
09-7319355 จม.ตีกลับ-รพ.สตูล
2104. พัชรินทร์ แซ่ลิ่ว รุ่น 25
27/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล91000
09-7319355 จม.ตีกลับ-รพ.สตูล
2105. พีระพัชร เถกิงเกียรติกุล รุ่น 25
รพ.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7290702 - - 8/1 ม.2 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
2106. พีระพัชร เถกิงเกียรติกุล รุ่น 25
รพ.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7290702 - - 8/1 ม.2 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
2107. พีรพัชร เถกิงเกียรติกุล รุ่น 25
รพ.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7290702 - - 8/1 ม.2 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
2108. พีรพัชร เถกิงเกียรติกุล รุ่น 25
รพ.ตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง92000
09-7290702 - - 8/1 ม.2 ถ.ตรัง-พัทลุง ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170
2109. พงศ์ จันทรประทิน รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5989815 - - 23 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2110. พงศ์ จันทรประทิน รุ่น 25
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
01-5989815 - - 23 ถ.นิพัทธ์อุทิศ3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2111. รวงพร ไล่กสิกรรม รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(09)2981663 - 1 ม.1 ซ.บ้านสวนดอกไม้ ต.คูหาสรรณ อ.เมือง จ.พัทลุง
2112. รวงพร ไล่กสิกรรม รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(09)2981663 - 1 ม.1 ซ.บ้านสวนดอกไม้ ต.คูหาสรรณ อ.เมือง จ.พัทลุง
2113. โสภณ พรกุลวิไล รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6186841
2114. โสภณ พรกุลวิไล รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6186841
2115. เหมือนแพร บุญล้อม รุ่น 26
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(09)7251462 - 3/43 ม.3 ซสงกรานต์ ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2116. เหมือนแพร บุญล้อม รุ่น 26
โรงพยาบาลวชิระพยาบาล อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(09)7251462 - 3/43 ม.3 ซสงกรานต์ ถ.เทพกษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
2117. โอสรี อัครบวร รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5423057
2118. โอสรี อัครบวร รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5423057
2119. มัลลิกา แสงวารี รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5999479 - 41/9 ซ.ศรีผดุงวิถี ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2120. มัลลิกา แสงวารี รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5999479 - 41/9 ซ.ศรีผดุงวิถี ถ.ศรีภูวนารถ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2121. รัชยากร เชื้อกลางใหญ่ รุ่น 26
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5996759
2122. รัชยากร เชื้อกลางใหญ่ รุ่น 26
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5996759
2123. รัชฎาวัล ตันติธรรมภูษิต รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2124. รัชฎาวัล ตันติธรรมภูษิต รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2125. รัชนิดา ดำรงรักษ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)3129123, 8986253 - 16/1 ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2126. รัชนิดา ดำรงรักษ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)3129123, 8986253 - 16/1 ม.5 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2127. มาเรียม แวเมาะสะ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(06)6898147 - 20/1 ม.2 ถ.รามโกมุท ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2128. มาเรียม แวเมาะสะ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(06)6898147 - 20/1 ม.2 ถ.รามโกมุท ต.บาราโหม อ.เมือง จ.ปัตตานี
2129. ภูเงิน สีสุตะ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
2130. ภูเงิน สีสุตะ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
2131. เกรียงศักดิ์ ยักกะพันธ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(06)5976612 - 165 ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2132. เกรียงศักดิ์ ยักกะพันธ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(06)5976612 - 165 ม.6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2133. เขมวรรณ พงศานนท์ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
89/53 ม.5 ซ.เฟื่องฟ้า ถ.เยาวราช ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2134. เขมวรรณ พงศานนท์ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
89/53 ม.5 ซ.เฟื่องฟ้า ถ.เยาวราช ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2135. ภคมน เชาว์ศิลป์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)7481903 - 36 ซ.23/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2136. ภคมน เชาว์ศิลป์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(01)7481903 - 36 ซ.23/1 ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2137. มงคล แดงเอียด รุ่น 26
โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
(01)7666258 - 137 ม.3 ต.ตันหยงสิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
2138. มงคล แดงเอียด รุ่น 26
โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
(01)7666258 - 137 ม.3 ต.ตันหยงสิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
2139. รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์ รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2140. รจิตกรณ์ ภูพิชญ์พงษ์ รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2141. โชติ วงศ์โขนง รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)8983684
2142. โชติ วงศ์โขนง รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)8983684
2143. โชติกา ทับเจริญ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5828211 - 160/17 ถ.ชมสินธิ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2144. โชติกา ทับเจริญ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5828211 - 160/17 ถ.ชมสินธิ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
2145. รตยา เดิมหลิ่ม รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5402221 - 4/7 ถ.นิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2146. รตยา เดิมหลิ่ม รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5402221 - 4/7 ถ.นิกุลทอง ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2147. มนฑิรา อุมาสะ รุ่น 26
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
2148. มนฑิรา อุมาสะ รุ่น 26
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
2149. เพ็ญแข แดงสุวรรณ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)8980224 - 22 ซ.ศรีเลขา ถ.ระแงะมรรค ต.บางแค อ.เมือง จ.นราธิวาส
2150. เพ็ญแข แดงสุวรรณ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)8980224 - 22 ซ.ศรีเลขา ถ.ระแงะมรรค ต.บางแค อ.เมือง จ.นราธิวาส
2151. ยุรัชชา ปรีชา รุ่น 26
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)7257968 - 87 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
2152. ยุรัชชา ปรีชา รุ่น 26
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)7257968 - 87 ม.2 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
2153. รุ่งฤดี กิมาคม รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(06)6909203 - 282 ม.4 ซ.โรงอิฐเก่า ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
2154. รุ่งฤดี กิมาคม รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(06)6909203 - 282 ม.4 ซ.โรงอิฐเก่า ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
2155. วรรณพร ตันตระรุ่งโรจน์ รุ่น 26
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)9327630 - 214/47 ม.11 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
2156. วรรณพร ตันตระรุ่งโรจน์ รุ่น 26
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)9327630 - 214/47 ม.11 ถ.บางนา-ตราด บางนา กรุงเทพฯ 10260
2157. วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8968293 - 18 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2158. วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8968293 - 18 ถ.ธรรมนูญวิถี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2159. วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา รุ่น 26
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร86000
(09)6213013 - 54/7 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
2160. วรวุฒิ พัฒนโภครัตนา รุ่น 26
โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร86000
(09)6213013 - 54/7 ม.1 ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140
2161. วันมาตา ขจรเดชกุล รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(01)5432172 - 22/13 ม.2 ถ.เทพกษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2162. วันมาตา ขจรเดชกุล รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(01)5432172 - 22/13 ม.2 ถ.เทพกษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
2163. วีรยา วุทธชูศิลป์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)2715336
2164. วีรยา วุทธชูศิลป์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)2715336
2165. วิชัย สว่างจัน รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(075)281722 - 113 ม.4 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
2166. วิชัย สว่างจัน รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(075)281722 - 113 ม.4 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140
2167. วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(06)6911384 - 22 ถ.มนตรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2168. วชิรพรรณ ปริญญาคุปต์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(06)6911384 - 22 ถ.มนตรี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2169. วทัญญู คงพูล รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01)8966508 - 2 ม.2 ซ.15 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
2170. วทัญญู คงพูล รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(01)8966508 - 2 ม.2 ซ.15 ถ.อภัยบริรักษ์ ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง
2171. ศราวุธ ภูมิพัฒนกุล รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6903814 - 76 ตลาดใหม่ ซ.1 ถ.ตันรัตนาการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2172. ศราวุธ ภูมิพัฒนกุล รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6903814 - 76 ตลาดใหม่ ซ.1 ถ.ตันรัตนาการ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2173. สราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6425288 - 40/17 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
2174. สราวุธ สีเหลืองสวัสดิ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6425288 - 40/17 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
2175. ศศิพร ตรีรัตน์พันธ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
2176. ศศิพร ตรีรัตน์พันธ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
2177. ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์ รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
2178. ศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์ รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
2179. สิริพร ภูวรัตนกุล รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5993915
2180. สิริพร ภูวรัตนกุล รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5993915
2181. สิริพันธ์ บันศิริศักดิ์ รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8976206 - 136 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
2182. สิริพันธ์ บันศิริศักดิ์ รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8976206 - 136 ม.1 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
2183. สิริพล วุฒิชาติปรีชา รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2184. สิริพล วุฒิชาติปรีชา รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2185. สายไหม สีตะพงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(06)5939328 - 57/3 ถ.เพรชมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
2186. สายไหม สีตะพงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
(06)5939328 - 57/3 ถ.เพรชมงคล ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90110
2187. สกุลรัตน์ โอมาก รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(06)7427497 - 66/1 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
2188. สกุลรัตน์ โอมาก รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(06)7427497 - 66/1 ม.6 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
2189. สุรศักดิ์ อ่ำใหญ่ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8912441 - 14 ม.1 ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
2190. สุรศักดิ์ อ่ำใหญ่ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)8912441 - 14 ม.1 ต.เสม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
2191. สุชาดา สกลประกายกิจ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6900418 - 116 ม.1 ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2192. สุชาดา สกลประกายกิจ รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6900418 - 116 ม.1 ถ.วุฒิราษฎร์รังสฤษฏ์ ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
2193. อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(09)7286680 - 1385/1 ถ.เนรมิต ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2194. อภิสิทธิ์ ลี่ดำรงวัฒนากุล รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(09)7286680 - 1385/1 ถ.เนรมิต ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2195. อวิรุทธิ์ นุรักษ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(09)8754265 - 259 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2196. อวิรุทธิ์ นุรักษ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(09)8754265 - 259 ม.5 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
2197. อัจฉรา เจริญพิริยะ รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5372524 - 13/13 ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
2198. อัจฉรา เจริญพิริยะ รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5372524 - 13/13 ซ.1 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
2199. อัจฉราพร เมฆศิขริน รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6900890
2200. อัจฉราพร เมฆศิขริน รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)6900890
2201. อาณิตตา เมฆารัฐ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)2769547 - 81 ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
2202. อาณิตตา เมฆารัฐ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)2769547 - 81 ถ.พนาสณฑ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส
2203. อาทิตย์ ทองถนอมกุล รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)9842966 - 36/99 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10116
2204. อาทิตย์ ทองถนอมกุล รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)9842966 - 36/99 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10116
2205. อนุชา ธาตรีมนตรีชัย รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5382500 - 1410/3 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2206. อนุชา ธาตรีมนตรีชัย รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5382500 - 1410/3 ถ.ศรีปราชญ์ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
2207. อุไรรัตน์ ตอหิรัญ รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(01)3288907 - 200 ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140
2208. อุไรรัตน์ ตอหิรัญ รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(01)3288907 - 200 ม.3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล 91140
2209. ลิลฎา ขันติ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
2210. ลิลฎา ขันติ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
2211. ไชยพร ยุกเซ็น รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2212. ไชยพร ยุกเซ็น รุ่น 26
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2213. กรวิทย์ จงวิไลเกษม รุ่น 26
โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
09-4625692 - 45 ถ.โชติวิทยะกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2214. กรวิทย์ จงวิไลเกษม รุ่น 26
โรงพยาบาลเบตง อ.เบตง จ.ยะลา95110
09-4625692 - 45 ถ.โชติวิทยะกุล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2215. กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-5957672 - 74 ม.7 ถ.โสตถิบำรุง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94000
2216. กมลวรรณ ชาติศรีศักดิ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา90110
09-5957672 - 74 ม.7 ถ.โสตถิบำรุง ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 94000
2217. กาญจนา ประมงค์ รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
09-4666366 - 162/47 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
2218. กาญจนา ประมงค์ รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
09-4666366 - 162/47 ถ.ศุลกานุกูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
2219. กาญจนา ปรีชา รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
2220. กาญจนา ปรีชา รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
2221. กำธร ยลสุริยันวงศ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)1271270
2222. กำธร ยลสุริยันวงศ์ รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)1271270
2223. คคนางค์ จันทรภักดี รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช84000
(06)6716270
2224. คคนางค์ จันทรภักดี รุ่น 26
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช84000
(06)6716270
2225. คุณากร ภูรีเสถียร รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5986632 - 18 ถ.สงขลาบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
2226. คุณากร ภูรีเสถียร รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5986632 - 18 ถ.สงขลาบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา
2227. จรัสศรี แซ่เจี่ย รุ่น 26
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)5439874 - 38/1 ม.2 ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
2228. จรัสศรี แซ่เจี่ย รุ่น 26
โรงพยาบาลพังงา อ.เมือง จ.พังงา82000
(01)5439874 - 38/1 ม.2 ต.มะลุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
2229. จันทนี เต็มนิล รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(06)9268389 - 64 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2230. จันทนี เต็มนิล รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(06)9268389 - 64 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
2231. จิราพร ตระการจันทร์สิริ รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5400987
2232. จิราพร ตระการจันทร์สิริ รุ่น 26
ภาควิชาโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5400987
2233. จีรพล เหล็กเพชร รุ่น 26
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)7233403 - 63 ถ.รัษฎาอุทิศ6 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
2234. จีรพล เหล็กเพชร รุ่น 26
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)7233403 - 63 ถ.รัษฎาอุทิศ6 ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110
2235. จงรักษ์ อู่รังสิมาวงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(09)6589111
2236. จงรักษ์ อู่รังสิมาวงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต83000
(09)6589111
2237. จงสวัสดิ์ สองเมือง รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(01)5415542 - 323 ม.12 ต.ละงู อ.เมือง จ.สตูล 91110
2238. จงสวัสดิ์ สองเมือง รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
2239. จงสวัสดิ์ สองเมือง รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
(01)5415542 - 323 ม.12 ต.ละงู อ.เมือง จ.สตูล 91110
2240. จงสวัสดิ์ สองเมือง รุ่น 26
โรงพยาบาลสตูล อ.เมือง จ.สตูล91000
2241. ชลีพร คงมีสุข รุ่น 26
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
74/10 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2242. ชลีพร คงมีสุข รุ่น 26
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
74/10 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
2243. ชลธิชา ตั้งชีววัฒนากุล รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
2244. ชลธิชา ตั้งชีววัฒนากุล รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
2245. ชุมพล ยกชู รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)6534150 - 90/1 ม.5 ต.นาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
2246. ชุมพล ยกชู รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)6534150 - 90/1 ม.5 ต.นาเหรง กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
2247. ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)2967955 - 24 ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ซ.2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2248. ฐิติรัตน์ จงอัจฉริย รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)2967955 - 24 ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ซ.2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2249. ดวงพร เภาทอง รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)5989915 - 43/8 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2250. ดวงพร เภาทอง รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)5989915 - 43/8 ม.4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
2251. ทยาภัทร บุญเกษม รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
2252. ทยาภัทร บุญเกษม รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
2253. ทฏะวัฏร์ พิลึกภควัต รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)3683128 - 89 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2254. ทฏะวัฏร์ พิลึกภควัต รุ่น 26
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช80000
(01)3683128 - 89 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
2255. ธรรม ลิ่มอภิชาต รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)1574657 - 255/8 ม.5 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2256. ธรรม ลิ่มอภิชาต รุ่น 26
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(09)1574657 - 255/8 ม.5 ถ.นิพัทธิ์อุทิศ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2257. ธวัชชัย ตรีรัตนวิกรานต์ รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2258. ธวัชชัย ตรีรัตนวิกรานต์ รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2259. นันทกา กิระนันทวัฒน์ รุ่น 26
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5403740
2260. นันทกา กิระนันทวัฒน์ รุ่น 26
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(01)5403740
2261. นิซ้อบรี จาราแว รุ่น 26
โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
(01)5422450 - 37 ถ.สิโรรส 10 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
2262. นิซ้อบรี จาราแว รุ่น 26
โรงพยาบาลสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส96120
(01)5422450 - 37 ถ.สิโรรส 10 อ.เมือง จ.ยะลา 95000
2263. นฤมล เจริญพิทักษ์พร รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(01)6988686 - 98-100 ถ.วิทูรอุทิศ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
2264. นฤมล เจริญพิทักษ์พร รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(01)6988686 - 98-100 ถ.วิทูรอุทิศ 1 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา
2265. นพวัน จันสุกสี รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(06)8850431 - 158 ม.6 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2266. นพวัน จันสุกสี รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
(06)8850431 - 158 ม.6 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
2267. ปริญญา ยาโกะ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(09)8779499 - 10 ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2268. ปริญญา ยาโกะ รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(09)8779499 - 10 ม.6 ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
2269. ปริญญา ญาณพิสิฐกุล รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2270. ปริญญา ญาณพิสิฐกุล รุ่น 26
ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2271. ปัทมา ธนอนันตรักษ์ รุ่น 26
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(06)7471420 - 204/140 ม.6 ต.บางชิ้น อ.เมือง จ.ระนอง
2272. ปัทมา ธนอนันตรักษ์ รุ่น 26
ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
(06)7471420 - 204/140 ม.6 ต.บางชิ้น อ.เมือง จ.ระนอง
2273. ปารเมศ สุไลมาน รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(09)6536950 - 197/1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
2274. ปารเมศ สุไลมาน รุ่น 26
โรงพยาบาลยะลา อ.เมือง จ.ยะลา95000
(09)6536950 - 197/1 ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี
2275. ปิยวรรณ สินประจักษ์ผล รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)5991426 - 50 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
2276. ปิยวรรณ สินประจักษ์ผล รุ่น 26
โรงพยาบาลปัตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี94000
(01)5991426 - 50 ถ.ยะรัง ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
2277. ปาริฉัตร จิตสำรวย รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)7269698 - 86/7 ม.1 ถ.คลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช
2278. ปาริฉัตร จิตสำรวย รุ่น 26
โรงพยาบาลสุราษฎ์รธานี อ.เมือง จ.สุราษฎ์รธานี84000
(09)7269698 - 86/7 ม.1 ถ.คลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ. นครศรีธรรมราช
2279. ปิยนุช สุวรรณพงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2280. ปิยนุช สุวรรณพงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง93000
2281. ปฏิวัติ ทักษิณาวิสุทธิ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)4591428 - 142 ม.4 ถ.บ้านส้อง-พระแสง ต.บ้านส้อง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2282. ปฏิวัติ ทักษิณาวิสุทธิ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่81000
(01)4591428 - 142 ม.4 ถ.บ้านส้อง-พระแสง ต.บ้านส้อง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2283. ปุณณดา พฤกษายั่งยืน รุ่น 26
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(09)0399203 - 1701/9 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจัตร กรุงเทพฯ
2284. ปุณณดา พฤกษายั่งยืน รุ่น 26
โรงพยาบาลตรัง อ.เมือง จ.ตรัง92000
(09)0399203 - 1701/9 ถ.พหลโยธิน ลาดยาว จตุจัตร กรุงเทพฯ
2285. พรรณรพี ฟูนฤนารถ รุ่น 26
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2286. พรรณรพี ฟูนฤนารถ รุ่น 26
ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์90110
2287. พรรณชินี สัญญวงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)2774164 - 44-46 ถ.วรคามพิพธ ต.บางมาก อ.เมือง จ.นราธิวาส
2288. พรรณชินี สัญญวงศ์ รุ่น 26
โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส96000
(01)2774164 - 44-46 ถ.วรคามพิพธ ต.บางมาก อ.เมือง จ.นราธิวาส
2289. พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ รุ่น 26
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(06)2910482 - 159 ม.3 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000
2290. พูนศักดิ์ ชื่นเจริญ รุ่น 26
โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา90000
(06)2910482 - 159 ม.3 ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา 90000