ระบบและเครื่องมือคุณภาพ ในคณะแพทยศาสตร์
วัน พุธ ที่ 12 มกราคม 2554
ณ ห้อง ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.30 - 08.35 น. พิธีเปิด โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ
08.35 - 09.35 น. ระบบและเครื่องมือคุณภาพในคณะแพทยศาสตร์ โดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ
09.35 - 10.30 น. Knowledge Management (KM) โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 - 12.00 น. 7 ส. และ KAIZEN โดย คุณรุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.45 น. Hospital Accreditaion (HA) โดย รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
13.45 - 14.30 น. มาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 18000 โดย ผศ.ดร.พญ.พิชญา พรรคทองสุข
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
14.45 - 15.15 น. Thailand Quality Award (TQA) โดย รศ.นพ.โสภณ ชีวธนรักษ์
15.15 - 16.30 น. LEAN โดย รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต