"การจัดการความรู้สู่คุณภาพที่เป็นเลิศ"
วัน จันทร์ ที่ 23 เมษายน 2550 ณ ห้อง ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด
08.30 - 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. กล่าวเปิดงาน
09.00 - 10.00 น การจัดการความรู้ คือ หัวใจสำคัญขององค์กร
โดย
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เอกสารแนบ
10.00 - 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.15 น. ความรู้พื้นฐาน เรื่องการจัดการความรู้
โดย
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายจัดการความรู้
เอกสารแนบ
11.15 - 12.00 น. การจัดการความรู้กับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โดย
รศ.นพ.โสภณ ชีวะธนรักษ์ TQA Assessor
เอกสารแนบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. เครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM tools)
โดย
คุณราศรี แก้วนพรัตน์
ภญ.เนาวนิตย์ ทฤษฎิคุณ
ผศ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ TQA Assessor
 
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.15 น. Blog กับ KM
โดย
ดร.อโนทัย โภคาธิกรณ์
เอกสารแนบ
15.15 - 16.30 น. ประสบการณ์การจัดการความรู้ในคณะแพทยศาสตร์ มอ.
โดย
ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
รศ.พญ ปารมี ทองสุกใส เจ้าของรางวัล KM Bio-Award 2006
 
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
"Patient Safety Goal"
วัน อังคาร ที่ 24 เมษายน 2550 ณ ห้อง ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด
ภาคเช้า
08.45 - 09.00น. พิธีเปิด ณ ห้อง ทองจันทร์ หงส์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมฯ
09.00 - 10.00 น ระบบคุณภาพ กับความปลอดภัยของผู้ป่วย
โดย
รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาต คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เอกสารแนบ
10.00 - 10.15 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.30 น. Patient Safety in Practice
โดย
คุณวรรณี บุญช่วยเหลือ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลบำรุงราฎร์
เอกสารแนบ
11.30 - 12.00 น. ระบบ Incident Report
โดย
รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เอกสารแนบ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย
Knowlege Sharing :
13.00 - 13.30 น. Hand washing : from past to present
โดย
ผศ.นพ.ขจรศักดิ์ ศิลปโภชากุล ประธานคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เอกสารแนบ
13.30 - 14.00 น. การป้องกัน Nosocomial infection ด้วยการล้างมือ
โดย
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เอกสารแนบ
14.00 - 14.30 น. การป้องกันความผิดพลาดในการตรวจทางรังสีวินิจฉัย
โดย
ภาควิชารังสีวิทยา
เอกสารแนบ
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.15 น. การป้องกัน Medication Admistration Error
โดย
ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เอกสารแนบ
13.00 - 13.30 น. การป้องกัน Medication Error
โดย
ฝ่ายเภสัชกรรม
เอกสารแนบ
15.45 - 16.00 น. สรุป และ พิธีปิด