วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2548 ณ Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา
ภาคเข้า บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
08.30 - 09.00น. พิธีเปิด ณ ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ศึกษา
09.00 - 09.15 น. สรุปความก้าวหน้า การจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์ โดย ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
09.15 - 10.30 น จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ KM Tools :River Diagram/
Stair Diagram and other toolsโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด
10.30 - 10.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 11.15 น. เรื่องเล่าเร้าพลัง โดย ผศ.นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี
11.15 - 11.45 น. สกัดความรู้จากผลการปฏิบัติงาน : After Action Review
โดย คุณพนิดา เตชะโต
11.45 - 12.00 น. วิพากษ์และสรุป โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน บริเวณหน้าห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตร์ฯ
ภาคบ่าย การนำเสนอประสบการณ์ เล่าสู่กันฟัง
13.00 - 13.25 น. เพื่อนช่วยเพื่อน โดยคุณนิตยา ไกรวงศ์
13.25 - 13.50 น. ความรู้จากผลงานที่เป็นเลิศ Best Practiceโดยคุณกาญจนี ชาติชาคร
คุณพิกุลรัตน์ วงศ์พาณิชย์ และ นพ.ดร. สกล สิงหะ
13.50 - 14.15 น. การจัดเก็บถ่ายทอดความรู้สู่องค์กร (Capturing Knowledge) จากโครงการพัฒนางาน
โดย ผศ.นพ.โสภณ ชีวธนรักษ์
14.15 - 14.30 น. วิพากษ์และสรุป โดย ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด
14.30 - 14.45 น. พัก รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. สนทนาสรรพวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tools & Techniques
-Peer Assists โดย คุณราศี แก้วนพรัตน์
-Learning After Doing โดย รศ.นพ.ธีรสาสน์ ศีรีรัฐนิคม
-Finding the Right People โดย ผศ.นพ.ถวัลย์ เบญจวัง
-Networking and Communities of Practice โดย คุณสมสมัย สุธีรศานต์ และ คุณเสรี ศักดิ์จิรพาพงษ์