header_20130813

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
PSU Medical Education Resources  

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(05/02/57)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(18/04/57)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(18/04/57)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(13/11/56)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  
     
 
ร่วมบริจาคโลหิต  
  รับสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(09/04/57)
 
 
 
 
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์แพทย์
ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค

(06/12/56)
 
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
ประจำปีการศึกษา 2557

(13/08/56)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
        
 
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 30 พ.ย.49
 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
 
ขยายเวลารับสมัครหัวหน้าหอผู้ป่วย  
 
การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ประจำปี 2557  
 
 

วันที่
เรื่อง
19-20 เม.ย.57
The 2nd PSU Cadaveric Workshop : from elementary to
contemporary
19 พ.ค.-19 ก.ย.57
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
21-23 พ.ค.57
Basic molecular techniques : Immunohistochemistry and Western blotting
2-3 มิ.ย.57
Non-depolarizing Muscle Relaxants and Airway Management (ครั้งที่4)
รุ่นที่ 1 : 4-6 มิ.ย.57
รุ่นที่ 2 : 16-18 มิ.ย.57
รุ่นที่ 3 : 2-4 ก.ค. 57
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"
(มีคะแนน CNEU)
7-8 มิ.ย.57
การผ่าตัดขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ
Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma (ASSET)
18-20 มิ.ย.57
กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก (Pediatric Ambulatory)
(CME 18 คะแนน/CNEU อยุ่ระหว่างดำเนินการ)
19-20 มิ.ย.57
Rehabilitation in Neurogenic Bladder and Bowel
(CNEU 12 หน่วยคะแนน)
16-18 ก.ค.57
อบรมเชิงปฏิบัติการอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
สำหรับพยาบาล รุ่นที่ 10 (มี CNEU)


** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  360องศาคณะแพทย์
 
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (02/57)  
 
คุณถาม - เราตอบ (02/57)  
       
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
R2R2R
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(01/04/57)
 
     
 
Surgico- Radio-Pathological conference (SRP)  
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903


Your IP Address : 54.198.139.141