>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(24/10/57)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(24/10/57)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(24/10/57)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(09/07/57)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
 
ร่วมบริจาคโลหิต  
  รับสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(16/10/57)
 
 

 
 
 
 
รับสมัครอาจารย์
ประจำภาควิชาพยาธิวิทยา
จำนวน 4 อัตรา

(02/05/57)
 
 
รับสมัครอาจารย์ประจำ
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
จำนวน 1 อัตรา

(16/07/57)
 
 
รับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์
ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
จำนวน 1 อัตรา

(02/07/57)
 
 
ขยายเวลารับสมัครอาจารย์แพทย์
ประจำหน่วยพยาธิวิทยากายวิภาค

(06/12/56)
 
 
รับสมัครอาจารย์
หน่วยมะเร็งนรีเวช 1 อัตรา

(08/09/57)
 
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
อนุสาขาวิสํญญีวิทยาสำหรับการผ่านตัดหัวใจ
หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก

(29/09/57)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       

 
 
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 30 พ.ย.49
 
 
การประชุม 3rd Asia-Pacific Joint Conference on
Problem-Based Learning (APJC-PBL) 2014
"PBL: Past, Present, Prospect"
 
 
The 1578th Chest Conference
CONFIDENT DIAGNOSIS & MANAGEMENT IN
THORACIC DISEASES
 
 
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 46 อัตรา
 
 
International Conference of Airway Management and Anesthesia 2014  
 
 

วันที่
เรื่อง
19 พ.ค.-19 ก.ย.57
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
27 ต.ค.57
โครงการราชวิถึ-สงขลานครินทร์
ร่วมใจ ดูแล 88 หัวใจ
ถวายให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29-31 ต.ค.57
International Conference of Airway Management and Anesthesia
30-31 ต.ค.57
มหกรรมคุณภาพ "พลังแห่งจินตนาการ :
สู่การบริการด้วยหัวใจและสายธารแห่งคุณค่า"
6-7 พ.ย.57
การประชุมวิชาการ HA  Southern Regional Forum
"จินตนาการสร้างสรรค์คุณภาพ"
8-9 พ.ย.57
ประชุมวิชาการศัลยเสวนา ครั้งที่ 4
Uptodate Minimal Invasive Surgery
(CNEU 9 หน่วยคะแนน)
13-14 พ.ย.57
Pediatric Palliative Care ครั้งที่ 2
ทักษะการดูแลผู้ป่วยเด็กในแนวทางชีวันตาภิบาล

ฟรี (รับจำนวนจำกัด)
20 ธ.ค.57
รู้ไว สู้ภัย มะเร็งไทรอยด์ (ฟรี)
15-16 ม.ค.58
อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ
การวางแผนจัดการโภชนบำบัดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

(มี CNEU)
2 ก.พ.-29 พ.ค.58
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 1
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
11-13 ก.พ.58
ประชุมวิชาการทางอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 25 ประจำปี 2558 หัวข้อ
Frequently Asked Questions in Internal Medicine (FAQ)
(มี CNEU)

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  360องศาคณะแพทย์
 
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (07/57)  
 
คุณถาม - เราตอบ (07/57)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
R2R2R
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(25/07/57)
 
     
 
Surgico- Radio-Pathological conference (SRP)  
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,   15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903


Your IP Address : 23.22.204.36