>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(20/02/58)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(05/03/58)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(05/03/58)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(16/01/57)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
 
ร่วมบริจาคโลหิต  
  รับสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(03/03/58)
 
 

 
 
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       
กำหนดการสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 
 
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 30 พ.ย.49
 
 
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  
 
การเสนอชื่อแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ พ.ศ. 2558  
 
กำหนดการสัมภาษณ์กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  
 
ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมส่งประกวด
การประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 16
Imagination for Quality
 
 
รับสมัครตำแหน่งผู้ตรวจการพยาบาลจำนวน 1 ตำแหน่ง  
 
 

วันที่
เรื่อง
26 ม.ค.-29 พ.ค.58
อบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวช
ปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)
รุ่นที่ 2  ประจำปี  2558 (CNEU 50 หน่วยคะแนน)
2 ก.พ.-29 พ.ค.58
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ รุ่นที่ 1
(CNEU 50 หน่วยคะแนน)
4-6 มี.ค.58
ประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 29 ประจำปี 2558
Towards Excellence  in Surgery 2015 & Beyond
5-6 มี.ค.58
4rd Thailand Orthopaedic Trauma Annual Congress
17-18 มี.ค.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสืบค้นและ
วิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา"

19-20 มี.ค.58
อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Bioinformatic tools for SNP and microRNA Research
20 มี.ค.58
เป็น ศ. ก่อน 40 ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
26 มี.ค.58
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการเอกสารอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote X7
20-22 พ.ค.58
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 7 หลักสูตร
21-22 พ.ค.58
ประชุมวิชาการเวชศาสตร์บริการโลหิต ประจำปี 2558
Optimizing Transfusion Therapy

รุ่นที่ 1:20-22 พ.ค.58
รุ่นที่ 2:3-5 มิ.ย.58

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย

(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
23-24 มิ.ย.58
อบรมโครงการ Palliative Care for Pharmacist
(ฟรี...รับจำนวนจำกัด)

25-26 มิ.ย.58
ประชุมวิชาการพยาบาล ครั้งที่ 11
Nursing 2015: สานพลังสู่การเปลี่ยนแปลง:
I^4 = Inspiration+ Imagination+ Innovation+ Identity  (มีCNEU)
26 มิ.ย.58
Update management in thyroid nodule
15-17 ก.ค.58
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5-7 ส.ค.58
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31
Medicine beyond the boundaries

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  เรื่องเล่าจากทีมบริหาร
 
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (01/58)  
 
คุณถาม - เราตอบ (01/58)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
R2R2R
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(25/07/57)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
     
 
Surgico- Radio-Pathological conference (SRP)  
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903


Your IP Address : 54.158.163.106