>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
       Medicine   PSU
 
  ร้องเรียนผ่านองค์กรแพทย์  
     
 
Authen Status (Forescout)  
 
แพทยศาสตรศึกษา  
 
Thai Medical
Education Database (TMED)
 
 
Tell Me More
คณะแพทยศาสตร์
 

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ประกาศ
     
    งานพัสดุ คณะแพทย์  

ร่างประกาศ TOR / ประกาศ TOR
(30/06/58)
 

ประกาศสอบราคา
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ขาย

(29/06/58)
 

ประกาศราคากลาง
(สำนักงาน ป.ป.ช.)

(30/06/58)
 

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามแบบ สขร.1)

(16/01/57)
 

คุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุคงคลัง

 

ข้อมูลการจัดซื้อวัสดุแพทย์
(05/09/55)
 

การประเมินคุณภาพ
วัสดุการแพทย์เพื่อ
ขึ้นบัญชีรายการวัสดุ
ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ

(22/06/58)
 
     
    ฝ่ายเภสัชกรรม  

ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์  

ประกาศ TOR  

ประกาศเสนอราคาเพื่อจัดซื้อ  

สรุปการจัดซื้อ
(ตามแบบ สขร.1)
 

คุณลักษณะเฉพาะเวชภัณฑ์  

ฐานข้อมูลเภสัชภัณฑ์
(cPICS) / DrugBASE
 
     
 
ร่วมบริจาคโลหิต  
  รับสมัครเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รับสมัครงาน
       

ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(22/06/58)
 
 

 
 
 
 
รับสมัครอาจารย์
ภาควิชาพยาธิวิทยา
4 อัตรา

(16/04/58)
 
 
รับสมัครอาจารย์สาขากายภาพบำบัด
(15/06/58)
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
เวชสารสนเทศ
       
 
รายละเอียด Load Unit  
 
วิธีการ Setup เพื่อเข้าใช้งาน
Internet คณะแพทย์
 
 
การตั้งค่าใช้งาน
PSU Wi-Fi
 
 
วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน E-Mail
คณะแพทยศาสตร์
 
 
แบบฟอร์มการขอข้อมูล
เพื่อใช้สำหรับงานวิจัย
 
       

 
 
ประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 30 พ.ย.49
 
 
การประชุมแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16  
 
 

วันที่
เรื่อง
1 ก.ค.58
Quality Day 2015
8-10 ก.ค.58
โครงการการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
แบบประคับประคอง ครั้งที่ 2

(CNEU 17.5 หน่วยคะแนน)
9-10 ก.ค.58
ประชุมวิชาการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS
เรื่อง Infectious Disease Society of Songklanagarind hospital (IDSS) 2015: Comprehensive Care in HIV
(ฟรี!! รับจำนวน)
15-17 ก.ค.58
อบรมเชิงปฏิบัติการ : การดูแลผู้ป่วยวิกฤต
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
22-24 ก.ค.58
ประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้เวชปฏิบัติ เรื่อง
การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ
(CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ)
23-24 ก.ค.58
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ครั้งที่ 8
(
เปิดรับถึงวันที่ 30 มิ.ย. 58
CNEU 11 หน่วยคะแนน)
23-24 ก.ค.58
อบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์เรื่อง
Basic molecular techniques: Multiplex loop mediated isothermal amplification and
Multiplex polymerase chain reaction
(โควตาสำหรับบุคลากรคณะแพทย์เต็มแล้ว)
23-24  ก.ค.58
อบรมและพัฒนาศักยภาพพยาบาลด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย Pain and
Palliative Care for Nurse (ฟรี...มี CNEU)
25-26 ก.ค.58
ADVANCE SURGICAL SKILLS FOR EXPOSURE IN TRAUMA
5-7 ส.ค.58
ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 31
Medicine beyond the boundaries
10-11 ส.ค.58
Basic Ultrasound Workshop in  
Obstetrics & Gynecology
20-21 ส.ค.58
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
Workshop:Symptom management in Palliative care
(ฟรี..รับจำนวนจำกัด)
10-11 ก.ย.58
ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Personalized Medicine and Pharmacogenomics
(CMTE 8.0 คะแนน)
15-16 ต.ค.58
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย
Workshop : How to provide home care and community participationin Palliative (ฟรี..รับจำนวนจำกัด)

** บริการจองห้อง Online ของศูนย์จัดการประชุม **
     
 
 
 
ICD-9-CM 2010, ICD10 2010, Thai DRGs Vol.1,2  
 
เกณฑ์ในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่ ศูนย์คัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ

 
 
ทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร เรื่องไข้หวัดใหญ่ 2009  
 
การประกันคุณภาพงาน (Quality Assurance)  
 
ICD-10 Version : 2010, ICD-9-CM 2010  
     
       
   
 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 type A)  
 
วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
 
โรคชิคุนกุนยา  
 
การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคลมชัก  
 
คำแนะนำโรคไข้หวัดนก  
     

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
รอบรั้วคณะแพทย์
       
  เรื่องเล่าจากทีมบริหาร
 
  MEDTV PSU
 
  คุณอำนวย (ดาวน์โหลดโลโก้,
ภาพ, powerpoint)

 
 
ข่าวคณะแพทย์ (06/58)  
 
คุณถาม - เราตอบ (05/58)  
     
  ภาพกิจกรรมคณะแพทย์
 
  LEAN คณะแพทย์ ม.อ.
 
  KM คณะแพทย์ ม.อ.
 
 
กิจกรรม 7ส
 
 
Book Corner
 
 
สงขลานครินทร์เวชสาร
 
 
สารแพทยศาสตรศึกษา
 
 
ความก้าวหน้าและ
เทคโนโลยีทางการแพทย์

 
 
R2R2R
 
 
E-Consult (อายุรศาสตร์)
 
 
สายตรงรองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา

 
     
 
จรรยาบรรณ ข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2537

 
 
จรรยาบรรณ อาจารย์ ม.อ.
 
  รายงานประเมินคุณภาพ (SAR)

 
  สลิปเงินเดือน (สำหรับข้าราชการ/
ลูกจ้างประจำ/พนักงานมหาวิทยาลัย)
 
  สลิปเงินเดือน
(สำหรับพนักงานเงินรายได้)
 
  ระบบเอกสาร (E-Documents)  
  แบบประเมิน & แบบฟอร์มต่างๆ
(25/07/57)
 
  รายงานสำหรับผู้บริหาร  
  ระบบข้อมูลสำรวจแบบสอบถาม  
     
 
Surgico- Radio-Pathological conference (SRP)  
 
ความไวของเชื้อแบคทีเรีย
ต่อยาต้านจุลชีพ
 
 
Internet Course in Epidemiology  
       
s
>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
แนะนำเว็บไซต์
     
 
ชมรมโรคระบบหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤต
ในเด็กแห่งประเทศไทย

 
 
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

 
 
US National GuideLines
 
 
Medical News :
อ่านข่าวใหม่สำหรับแพทย์
เฉพาะทางทุกสาขา
 
 
ระบบสารสนเทศบุคลากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
       

>> คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<
ค้นหาข้อมูลภายใน Website
     
   
     จำนวนผู้เยี่ยมชม :แนะนำติชมได้ที่ : webmaster@medicine.psu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ : 0-7445-5000,  โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903


Your IP Address : 23.20.9.23